Cofnodion Cyfarfod Fforwm Ysgolion Pob Oed

Dydd Llun, Gorffennaf 12 2021

Mynychu

H. Lloyd, C. Llewellyn, Rh. Thomas, R. Jenkins, R. Owen, Rh. Phillips, G. Jones, T. Edwards, R. Rees, M. Echeverry, H. ap Robert, J. Owen, D. Haynes, D. Pugh

Agenda

Cofnodion

 1. Croesawodd HLl y mynychwyr a diolchodd iddynt am eu presenoldeb ar amser eithriadol o brysur.
 2. Bellach mae cytundeb rhwng y Fforwm a Llywodraeth Cymru ar gyllid am y ddwy flynedd nesaf, sef £ 20,000. Y Fforwm yw'r unig gorff y tu allan i'r rhanbarthau sy'n cael ei ariannu'n uniongyrchol.

Mae gan y Gweinidog Addysg ddiddordeb mawr yn y Fforwm ac mae'n awyddus i gwrdd ag aelodau. Ymwelodd ag Ysgol Garth Olwg yn ddiweddar a chafodd T. Edwards, y pennaeth, gyfle i roi awgrymiadau ar agweddau ar Addysg Bob Oed.

Mae dwy flynedd wedi cael eu rhoi ar gyfer Cam 2 yr ymchwil weithredol er mwyn osgoi gormod o bwysau ar ysgolion, a bydd yr arian yn cael ei ddyrannu yn unol ag anghenion y Fforwm. Mae'r ymchwil weithredol ar gyfer 2020-2021 yn dod i ben a dylai fod cyfle i adrodd yn ôl erbyn diwedd Tymor yr Hydref. O ran datblygu cynnwys gwefan, dim ond fideos fydd eu hangen. Mae HLl, Mark Ford (LlC), Mark Jones (PLC), a Kevin Palmer wedi trafod y cynnwys yr hoffent ei weld ar y wefan.

 1. Mae £ 1,500 i bob ysgol sy'n rhoi eitemau ar y wefan erbyn Ebrill 2022: -
 • Strwythurau ac amseriadau diwrnod ysgol - manteision ac anfanteision ac unrhyw newidiadau a gynlluniwyd. Mae gan y gweinidog ddiddordeb arbennig yn amseroedd cychwyn ysgolion oherwydd y posibilrwydd o amseroedd diweddarach yn y cyfnod uwchradd - mae patrymau cysgu disgyblion yn cael eu hystyried.
 • Fideo 5 munud ar y mwyaf gan bennaeth neu uwch arweinydd yn disgrifio eu Hysgol Pob Oed a'r “daith” ynghyd â manteision o fod yn Ysgol Bob Oed. Bydd YPO sydd ar ddod hefyd yn cael cyfle i gyfrannu
 • Fideo 5 munud ar y mwyaf gan gadeirydd llywodraethwyr yn disgrifio'r corff llywodraethu a'r “daith” ynghyd â manteision o fod yn Gorff Llywodraethol Pob Oed.
 • Fideo 5 munud ar y mwyaf gan ddisgybl / disgyblion yn disgrifio bywyd mewn Ysgol Pob Oed a'r manteision
 1. £ 10k dros 2 flynedd ar gyfer pob ysgol sy'n cymryd rhan mewn grwpiau ymchwil weithredol.
 • Ysgolion aml-safle - Heriau a Datrysiadau
 • Cwricwlwm - A all Ysgol Bob Oed ddarparu taith ddysgu 3 i 16 well i ddisgyblion?
 • CD - A all bod mewn Ysgol Bob Oed wella Cymhwysedd Digidol Myfyrwyr?
 • Llythrennedd - A all bod mewn Ysgol Pob Oed wella Sgiliau Darllen?
 • Cymuned - A yw Ysgolion Pob Oed yn darparu canolbwynt gwell i'r gymuned?

Alex Southern o Brifysgol Abertawe fydd yn arwain yr ymchwil.

Diolchodd DH i HLl am ei gais llwyddiannus am y cyllid a nododd ei fod yn werthfawr iawn a bod y datblygiadau yn gyffrous. Nododd ME fod y cyllid yn adlewyrchu'r angen am ymchwil a rhannu arfer da. Dywedodd TE fod penaethiaid YPO newydd eisoes yn dod i'r Fforwm ac felly mae'r daith yn llawer llai unig nag yr oedd i bennaethiaid cyn bodolaeth y Fforwm. Dywedodd HLl fod LlC yn hapus i ariannu'r Fforwm yn uniongyrchol gan fod y datblygiadau'n weladwy. Cadwyd rhywfaint o arian yn ôl ar gyfer cyfarfodydd wyneb yn wyneb posib yn ystod Tymor yr Hydref.

Isod mae drafft o'r ysgolion sy'n cymryd rhan. Bydd Huw Lloyd a Dorian Pugh yn gweithio ar ysgolion sy'n cymryd rhan

Maes Ymchwil

Ysgolion sy'n Cymryd Rhan

Ysgolion aml-gampws

Abertillery, Bro Idris, Penrhyndewi

Cwricwlwm

Llanharri, Porth, Bro Hyddgen, Ebbw Fawr, Gwynllyw, Penrhyndewi, Garth Olwg, Bro Teifi

Llythrennedd / Rhifedd

Porth, Penrhyndewi, Garth Olwg, Gwynllyw, Llanharri

Ysgolion cymunedol

 Bro Hyddgen, Henry Richard, Bae Baglan, Bro Teifi, Idris Davies

Cymhwysedd digidol

Ebbw Fawr, Henry Richard, Bae Baglan, Idris Davies

Bydd y rhestr hon yn mynd allan i bawb yn y fforwm fel bod ysgolion eraill yn cael cyfle i gymryd rhan. Bydd angen arweinydd tîm ar gyfer pob grŵp i hwyluso'r gwaith i Alex Southern.

AOB - Diolchodd HLl i bawb am ddod er gwaethaf y problemau Covid parhaus. Gofynnodd RhT am gael ei ychwanegu at restr e-bost y Pennaeth.

Daeth y cyfarfod i ben am 10.45 am

Cofnodion wedi'u cofnodi gan Catherine Hart
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
English English Cymraeg Cymraeg