Cyfarfod Ymchwil a Ariennir gan LlC / Fforwm Ysgolion Pob Oed

Dydd Mercher, 14 2021 Gorffennaf

Mynychu

Alma Harris, Huw Lloyd, Dorian Pugh, Alex Southern

Agenda

Cofnodion

 • Pwrpas y cyfarfod yw dal i fyny â chynnydd ymchwil cam 1 ac edrych ar y camau nesaf ar gyfer ymchwil cam 1. Hefyd i edrych ar gam 2.
 • Mae cymryd rhan mewn a chwblhau ymchwil cam 1 wedi bod yn anghyson, yn rhannol oherwydd Covid, ac mae hyn wedi gohirio cyflwyniad arfaethedig yr ymchwil yng Nghynhadledd yr Hydref y mae LlC yn awyddus i'w fynychu.
 • Mae AS wedi cyfarfod â'r tri grŵp sy'n cymryd rhan (Addysgeg, Arweinyddiaeth a Lles) ac wedi manylu ar y gwahanol gamau cynnydd - gellir dod o hyd i nodiadau manwl ar wefan AASF o dan Agendâu / Cofnodion. Dywedodd AS y byddai'n fuddiol atgoffa ysgolion o'u hymrwymiad i'r ymchwil.
 • Mae cynnydd y grŵp Addysgeg yn dda iawn - crëwyd llawer o ddata ar addysgu traws-gyfnod a'i effaith, cynhaliwyd 15 cyfweliad a derbyniwyd 210 o ymatebion i holiadur. Mae angen dadansoddiad. Nododd AS gefnogaeth a roddwyd. Mae gallu yn broblem ac nid yw AS yn siarad Cymraeg felly ni all wneud y dadansoddiad. Bydd angen cyfnod sylweddol o amser i gwblhau'r ymchwil ond mae momentwm ac mae'r grŵp eisiau cyfarfod yn bersonol.
 • Nid yw'r grŵp Arweinyddiaeth wedi cynhyrchu unrhyw ddata oherwydd Covid. Mae Simon Phillips, Idris Davies wedi rhoi'r gorau iddi oherwydd arolygiad sydd ar ddod. Mae Laura Morris, Nantgwyn yn awyddus iawn (mae HLl wedi siarad â'r Pennaeth). Mae angen sgwrs bellach ar yr amserlen ar gyfer ei chwblhau a sut y gellir symud yr ymchwil ymlaen. Mae AS wedi cynnig cefnogaeth. Dywedodd AS fod pob grŵp wedi cyflwyno eu cyflawniadau ar ddiwrnod olaf ond un yr hyfforddiant cychwynnol.
 • Llwyddodd y grŵp Lles i barhau â dadansoddi data ar ôl cloi i lawr. Mae ffocws tynn a chanfyddiadau diddorol, gan gynnwys tystiolaeth bod problemau trosglwyddo gyda phlant nad ydynt yn yr YBO.
 • Nid oes digon o gynnwys / canlyniad ar gyfer cynhadledd yr hydref a gynlluniwyd ac mae Kevin Palmer yn hamddenol ynglŷn â hyn.
 • Mae'r Gweinidog Addysg newydd yn awyddus i weld y canlyniadau ac wedi bod yn edrych ar wefan FfYPO - mae'n amlwg bod angen i'r ymchwil fod o ansawdd uchel.
 • Bydd ESTYN yn adrodd / cynhyrchu ei adolygiad thematig ym mis Ionawr a nodwyd bod arolygon Fforwm AAS yn darparu llawer iawn o fanylion.
 • Nododd HLl fod nifer o ysgolion yn awyddus i gynnal ymchwil Cam 2 2021-2023 fel y nodwyd yn y cyfarfod ymchwil diweddar a ariannwyd gan LlC ar 12th Fodd bynnag, bydd angen tynnu sylw at yr ysgolion hyn a thynhau'r broses ymgysylltu gan y bydd LlC am weld canlyniadau. Bydd angen cael agwedd fwy ffurfiol tuag at amserlenni, cyfranogi a chwblhau. Dywedodd HLl, yn ôl-weithredol, y dylid gofyn i grwpiau lofnodi rhwymedigaeth gontractiol i gwblhau’r ymchwil gan fod rhai ysgolion wedi hawlio cyllid heb gyfrannu at y grwpiau na chwblhau prosiectau, tra bod eraill wedi gadael yr ymchwil am amryw resymau, gan adael rhai ymchwilwyr unigol i godi'r darnau.
 • Bu peth trafodaeth am bosibilrwydd i ysgolion eraill gymryd rhan yn y grŵp Arweinyddiaeth ac roedd AS yn teimlo y byddai. Bydd HLl yn cwrdd â CH dros yr haf i ddarparu fframwaith ar gyfer gweinyddu Cam 2
 • Mae gan Brifysgol Abertawe 2 ddiwrnod o hyfforddiant ar gyfer y grwpiau cydweithredol a ddylai hwyluso'r ymchwil - mae Covid wedi bod yn broblem wirioneddol wrth atal parhad yn y prosiect.
 • Awgrymwyd y gallai adborth ar ymchwil Cam 2 gael ei gynnal ee bob tymor / bob dwy flynedd mewn 'cynhadledd' cynnydd, cynnig y cytunwyd arno gan fynychwyr.
 • Manylwyd ar gynigion cyllido Cam 2 eto gan HLl. Amlinellwyd y cynigion hyn yn y cyfarfod FfYPO diwethaf. Mae SU yn hapus i weithio gyda'r Fforwm ar y cam nesaf hwn ac mae'n hapus gyda'r meysydd astudio arfaethedig - gellir eu cynnwys yn yr ymchwil Erasmus y mae AS yn ei gwblhau sy'n canolbwyntio ar Addysgeg a lle mae addysgu traws-gam yn bryder cyson.
 • Bydd AS yn cynnig gweithdai pwrpasol i gefnogi'r ymchwil newydd.
 • O ran y gynhadledd, mae angen croesgyfeirio'r dyddiad ag Erasmus. Bydd gan AS ganlyniad adroddadwy erbyn mis Rhagfyr ond cytunwyd ar y Pasg fel amser priodol ar gyfer y gynhadledd. Bydd angen i hyn ddangos gwerth am arian felly bwriedir ei gyflwyno ar ymchwil a phosteri Cam 1, Erasmus a cham nesaf yr ymchwil. Gallai partneriaid rhyngwladol hefyd gymryd rhan. Mae'n bwysig bod ysgolion yn siarad am ymarfer yn hytrach nag ymchwil yn unig. Mae angen sylfaen dystiolaeth gadarn ar FfYPO ar agweddau cymharol a lleol yr ymchwil. Bydd angen ystyried adolygiad thematig ESTYN cyn y gynhadledd hefyd. Cysylltir â Vaughan Williams / Kevin Palmer.
 • Bydd cyswllt ynghylch materion a godwyd yn y cyfarfod ym mis Medi.

Daeth y cyfarfod i ben am 11.00 am

Cofnodion wedi'u cofnodi gan Catherine Hart
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
English English Cymraeg Cymraeg