Ymchwil Pob Oed (AAR)

Ymchwil Pob Oed (AAR)

Ymchwil wedi'i chyhoeddi gan Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe.

I gael mwy o wybodaeth am Ymchwil Pob Oed (AAR):

Alma Harris Dr. FAcSS, FLSW, FRSA   [e-bost wedi'i warchod]

Michelle Jones FAcSS, FLSW, FRSA  [e-bost wedi'i warchod]

Beth yw pwrpas yr astudiaeth?

Astudiaeth ymchwil yw hon a ariannwyd am ddwy flynedd (2000/2022) gan Lywodraeth Cymru sy'n canolbwyntio ar 'Ysgolion Pob Oed' yng Nghymru. Mae'n cael ei wneud gan dîm ymchwil o Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe dan arweiniad yr Athro Alma Harris a Dr Michelle Jones.  

Mae'r AAR yn canolbwyntio ar dri phrif gwestiwn:

  1. Sut olwg sydd ar arweinyddiaeth effeithiol ym mhob lleoliad oedran?
  2. Pa ddulliau addysgeg sydd fwyaf effeithiol ym mhob lleoliad oedran?
  3. Pa dystiolaeth sydd ar gael am les myfyrwyr mewn Pob lleoliad Oed?

Mae dwy linyn i'r prosiect

  1. Gweithio gyda grŵp o ysgolion Pob Oed i gefnogi eu gwaith ymholi eu hunain ar y tri phrif gwestiwn ymchwil.
  2. Ymchwil annibynnol Prifysgol Abertawe ar y tri phrif gwestiwn ymchwil gan gynnwys arolwg disgyblion, cyfweliadau lled-strwythuredig, ac astudiaethau achos.

Cynnydd

Derbyniodd yr ysgolion a ddewiswyd hyfforddiant ymholi helaeth gan Brifysgol Abertawe yn ystod 2020 ac roeddent yn y camau olaf o gwblhau eu hymchwiliad / ymchwil. Trefnwyd cynhadledd ledaenu ar gyfer Haf 2020 ond gyda COVID 19, bu’n rhaid rhoi’r gorau i hyn.

Roedd Tîm Abertawe wedi casglu ei holl ddata rhanddeiliaid ac ar fin cychwyn ar ei gasgliad data ar lefel ysgol pan ddigwyddodd COVID 19. Mae'r tîm wedi cyfweld â grŵp o benaethiaid ond mae'r holl gasglu data arall gydag ysgolion wedi dod i ben.

Mae dimensiwn rhyngwladol i'r gwaith hwn gan fod cyllid ERASMUS ar wahân i edrych ar Ysgolion Pob Oed / Er yn Murcia a Gwlad yr Iâ. Mae hwn yn brosiect cymharol sy'n rhedeg ochr yn ochr â'r gwaith a ariennir gan LlC.

Camau Nesaf

Ail-ymgysylltu ag ysgolion ymholi a sefydlu dyddiad newydd (2021) ar gyfer y gynhadledd ledaenu ar Ymchwil Pob Oed. Gyda Gweinidog Addysg newydd, mae hyn yn debygol o fod yn nhymor yr Hydref 2021.

Bydd tîm Prifysgol Abertawe yn ail-ddechrau casglu data gydag ysgolion - bydd angen negodi hyn, a bydd llawer yn dibynnu ar sefyllfa COVID. Mae cyfweliadau ar-lein yn dderbyniol, ac mae tîm Prifysgol Abertawe yn gobeithio y gellir mynd at ysgolion maes o law i sefydlu'r rhain.

Bydd tîm Abertawe yn diweddaru’r Fforwm Pob Oed ac i ofyn am eu cyngor ar ail-ymgysylltu ag ysgolion wrth i bethau fynd yn eu blaen.

Rhagwelir y bydd adroddiad interim ar gael erbyn mis Rhagfyr 2021 a bydd adroddiad llawn wedi'i gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2022.

I gael mwy o wybodaeth am Ymchwil Pob Oed (AAR):

Alma Harris Dr. FAcSS, FLSW, FRSA   [e-bost wedi'i warchod]

Michelle Jones FAcSS, FLSW, FRSA  [e-bost wedi'i warchod]

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Sylwadau ar gau.
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
English English Cymraeg Cymraeg