Prifysgol Abertawe: Archwiliad o Ysgolion Pob Oed yng Nghymru

Adroddiad TERFYNOL 2022

Alma Harris, Michelle Jones, Alex Southern a Jeremy Griffiths.

Dyma’r ymchwil ysgolheigaidd cyhoeddedig cyntaf ar Addysgu Pob Oedran yng Nghymru, mae’r Brifysgol wedi cwblhau’r datblygiad pwysig hwn ar y cyd â Fforwm Ysgolion Pob Oed Cymru.

Crynodeb Gweithredol

 • Mae ymgysylltiad cymunedol yn arbennig o gryf mewn ysgolion Pob Oed yng Nghymru. Dangoswyd bod y dull hwn sy’n canolbwyntio ar y gymuned yn fuddiol i ddysgwyr, athrawon, rhieni, gofalwyr a rhanddeiliaid.

 • Mae perthnasoedd gwaith agos gyda rhieni/gofalwyr, teuluoedd, ac asiantaethau cymorth (o’r blynyddoedd cynnar/cynradd ymlaen) yn golygu bod ysgolion Pob Oed yn darparu dilyniant o ofal bugeiliol a chymorth academaidd i ddysgwyr drwy gydol eu haddysg.

 • Mae ysgolion pob oed yn rhannu gwybodaeth fel mater o drefn drwy gydol addysg plentyn, gan roi’r cyfle i gael cymorth proffesiynol wedi’i dargedu ac ymyrraeth arbenigol pan fo angen.

 • Mae ysgolion pob oed yn tueddu i weithredu model arweinyddiaeth wasgaredig sy’n rhychwantu’r gwahanol gyfnodau a chyfnodau o addysg. Mae'r model hwn o arweinyddiaeth yn hyblyg ac yn ymatebol i wahanol anghenion sefydliadol.

 • Mae paratoadau penodol a datblygiad wedi'u teilwra ar gyfer y rhai sy'n arwain ac addysgu mewn ysgol Bob Oed yng Nghymru yn parhau i fod yn gymharol gyfyngedig. Mae hwn yn faes pwysig ar gyfer datblygu a buddsoddi yn y dyfodol, yn enwedig gan fod nifer yr ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn debygol o gynyddu.

 • Mae ethos cyffredin o fewn ysgol Bob Oed yn darparu ymdeimlad cyfunol o bwrpas a chyfeiriad i staff a disgyblion. Mae set gref gyffredin o werthoedd craidd o fewn ysgol Bob Oed yn cynnig llwybr cyffredin ar gyfer datblygiad cymdeithasol, moesol ac emosiynol disgyblion.

 • Mae ysgolion Pob Oed yn cynnig trosglwyddiad esmwyth rhwng cyfnodau allweddol neu gyfnodau allweddol i ddysgwyr sy'n mynychu o Flwyddyn 1 (neu Feithrin/Derbyn) drwodd i'r Uwchradd. Mae bod yn gyfarwydd ag ysgol, athrawon, arferion pedagogaidd, a chyfoedion eraill yn golygu bod dysgwyr yn llai tebygol o deimlo'r pryder sy'n gysylltiedig â newid mewn lleoliad ysgol a phresenoldeb plant hŷn.
 • Mae’r model ysgol Bob Oed yn darparu parhad o gymorth academaidd, cymdeithasol ac emosiynol i ddysgwyr sy’n lleihau’r potensial am ostyngiadau mewn perfformiad ar adegau pontio allweddol yn yr ysgol.

 • Mae ysgolion pob oed mewn sefyllfa dda i gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru gan eu bod eisoes yn gweithredu mewn ffordd draws-gyfnod, gan integreiddio gwahanol ddulliau ac addysgu pedagogaidd ar draws ffiniau pynciau.

 • Mae addysgu traws-gyfnod yn galluogi rhannu cyfleusterau, adnoddau, yn ogystal â strategaethau addysgu a dysgu sydd o fudd uniongyrchol i ddysgwyr a dysgu. Mae'r cyd-gynllunio rheolaidd a rhannu arfer dda yn sicrhau bod arferion addysgu effeithiol yn cael eu rhannu a'u defnyddio ar draws cyfnodau allweddol a chyfnodau dysgu.

 • Mae’r model ysgol Bob Oed yn cefnogi cyfleoedd ar gyfer arloesi mewn arferion pedagogaidd a dysgu proffesiynol mewnol, gan dynnu ar yr arbenigedd sylweddol sydd ar gael.
 
Mae canfyddiadau’r astudiaeth hon yn amlygu bod gan y model ysgol Bob Oed yng Nghymru fanteision sylweddol sy’n ymestyn ymhell y tu hwnt i arbedion cost. Mae’r dystiolaeth empirig yn awgrymu, o dan yr amodau cywir, y gall y defnydd arloesol o addysgeg traws-gyfnod gael effaith gadarnhaol ar ddeilliannau dysgwyr.

Mae tystiolaeth hefyd i awgrymu bod parhad y cyngor, cefnogaeth a chymorth i ddysgwyr, sy’n bosibl mewn lleoliad ysgol Bob Oed, yn cael effaith gadarnhaol ar ddilyniant dysgwyr yn ogystal â’u lles a’u hiechyd meddwl. Mae'r ffaith nad oes trosglwyddiad i 'ysgol newydd' yn golygu nad amharir ar ddysgu, a gall dysgwyr setlo i batrymau dyddiol lle mae arferion a staff yn gyfarwydd.
At ei gilydd, mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn cynnig manteision sylweddol i ddysgwyr a staff. Mae parhad y dysgu a ddarperir i ddysgwyr yn gryfder sylweddol mewn addysg Bob Oed, ynghyd â’r arbenigedd pynciol ac addysgeg helaeth sy’n bodoli o fewn yr ysgol.

Mae tystiolaeth o addysgu traws-gyfnod ac arloesedd mewn arfer addysgeg sy’n deillio’n uniongyrchol o’r cymysgedd o arbenigedd pwnc a sector mewn un ysgol. I ddisgyblion, mae manteision sylweddol i fod mewn ysgol Bob Oed o ran eu dysgu a’r ddarpariaeth dargedig o arbenigedd ar draws y sbectrwm ADY.

Cyflwyniad 1.0

1.1 Sefydlwyd ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn 2012 ac ar hyn o bryd, mae 25 o ysgolion Pob Oed yng Nghymru. Yn ogystal, mae tair ysgol Bob Oed newydd lle mae Prifathrawon wedi'u penodi, ond nid yw'r ysgolion wedi agor eto. Mae pob ysgol wedi'i sefydlu yn ôl set unigryw o yrwyr mewn ymateb i'r cyd-destunau demograffig, economaidd, ieithyddol a daearyddol y maent wedi'u lleoli ynddynt. Mae ysgolion Pob Oed yn adlewyrchu ystod o nodweddion a dylanwadau strwythurol a diwylliannol; felly, mae ysgolion Pob Oed yn amrywio ledled Cymru.

1.2 Mae ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn darparu cyfran fechan ond arwyddocaol o'r addysg prif ffrwd, statudol ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 16 oed ac, mewn rhai achosion, 18 oed. Mae tua hanner yr ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn ysgolion cyfrwng Saesneg, gyda'r lleill naill ai'n rhai cyfrwng Cymraeg neu'n ddwyieithog. Mae nifer yr Ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn parhau i godi, ac mae Fforwm Pob Oed pwrpasol sy’n cefnogi ac yn cysylltu’r ysgolion hyn1. Yn eu hadolygiad thematig diweddar, mae Estyn yn nodi bod y Fforwm hwn yn dod ag -
'ymdeimlad gwerth chweil o berthyn i sector ar wahân sydd newydd ddod i'r amlwg. Oherwydd diffyg arweiniad cenedlaethol, mae'r grŵp hwn wedi rhoi cymorth i'w gilydd, wedi broceru grantiau o ffynonellau allanol ac wedi gweithio i amlygu'r peryglon a'r arferion gorau'. (Estyn 2022:11)

1.3 Mae’r ffaith bod y model ysgol Bob Oed yn gymharol newydd i’r system addysg yng Nghymru, ynghyd â thwf y sector, yn tanlinellu’r angen am ymchwiliad empirig i fanteision, heriau ac effeithiolrwydd addysg Bob Oed ar gyfer rhanddeiliaid allweddol. . Mae’r rhanddeiliaid hyn yn cynnwys y disgyblion, rhieni, ac athrawon, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, yr arolygiaeth, awdurdodau lleol, a’r gymuned ehangach y lleolir yr ysgolion hyn ynddi.

1.4 Mewn llawer o wledydd, mae'r syniad o ysgol Bob Oed yn anghyfarwydd, gan fod addysg yn tueddu i ddilyn y rhaniad traddodiadol rhwng ysgolion cynradd/cynradd ac ysgolion uwchradd/uwch. Ac eto, mewn rhai systemau addysg, mae’r syniad o addysg Bob Oed yn ennill momentwm am ystod eang o resymau, gan gynnwys mwy o effeithlonrwydd cost ac absenoldeb cyfnodau pontio penodol, y mae’r dystiolaeth yn dangos y gall fod yn aflonyddgar iawn i ddysgwyr (Symonds 2015) .

1.5 Mae gallu cyflawni mwy o effeithiolrwydd cost trwy rannu adnoddau mewn amrywiaeth o ffyrdd yn gryfder canfyddedig mewn ysgol Bob Oed. Yn ddiamau, mae arbedion maint y gellir eu cyflawni trwy gyfuno cyfnodau ac adnoddau, hy darparu cyfleusterau staff, arlwyo, atgyweirio a chynnal a chadw, iechyd a diogelwch. Mae llawer yn dibynnu, fodd bynnag, ar nifer y safleoedd y mae'r ysgol wedi'i gwasgaru ar eu traws. Yng Nghymru, mae gan rai ysgolion Pob Oed gymaint â chwe lleoliad ffisegol, pob un yn gweithredu fel un sefydliad addysgol.

1.6 Fel y nodwyd eisoes, mae ysgolion Pob Oed neu Trwodd, fel y’u gelwir mewn rhai systemau addysg, yn cyfuno cyfnodau addysg cynradd ac uwchradd a gallant hefyd ymgorffori dosbarthiadau meithrin a chweched dosbarth o fewn un sefydliad trosfwaol. Yn ei hanfod, mae hon yn un ysgol sy’n cynnwys cyfnodau addysg lluosog a oruchwylir gan un corff llywodraethu ac un tîm arwain.

1.7 Mae ysgol Bob Oed yn aml yn meddiannu un safle neu bydd wedi ymuno â'i champysau ysgol a oedd ar wahân yn flaenorol yn un safle. Gall ysgol Pob Oed hefyd ddarparu cyfleoedd i wella pob agwedd ar ddatblygiad cymunedol, o fewn a thu hwnt i ffiniau'r ysgol. Mae addysg bob oed yn fodel a adlewyrchir yn fwyaf clir yn y sector ysgolion rhyngwladol, lle mae cyfuno cyfnodau yn ffordd sefydledig o weithio.

1.8 Mae'r dystiolaeth ar ysgolion rhyngwladol yn ymwneud yn bennaf â disgrifio a dadansoddi'r strwythurau, prosesau ac arferion a adlewyrchir mewn ysgolion rhyngwladol. Fodd bynnag, nid oes gan y sylfaen ymchwil hon fàs critigol, cydlynol o astudiaethau empirig cadarn, sy'n ei gwneud yn anodd llywio'r llenyddiaeth. Er bod rhai awduron yn cyfeirio at arweinyddiaeth ysgolion rhyngwladol (Cravens 2018), nid yw’r sylfaen dystiolaeth bresennol ar y pwnc hwn yn helaeth nac yn derfynol.

1.9 Y tu allan i'r sector ysgolion rhyngwladol, mae'r model addysg cydgysylltiedig hwn wedi'i fabwysiadu gan lawer o wledydd i raddau gwahanol. Yng Ngwlad yr Iâ, mae pob ysgol yn gweithredu ar sail Pob Oed, ac yn Sbaen, mae mwy o ysgolion Trwodd yn cael eu sefydlu ar hyn o bryd. Mae model ysgol Bob Oed hefyd yn cael ei adlewyrchu yn Lloegr gydag Academïau Pob Oed (Hodgson 2011), ac yn gynyddol, mae niferoedd cynyddol o ysgolion Pob Oed yng Nghymru, sydd wedi ysgogi’r prosiect ymchwil hwn.

1.10 Mae’r dystiolaeth am ysgolion Pob Oed yn awgrymu, mewn lleoliadau o’r fath, fod athrawon yn adnabod disgyblion dros gyfnod hwy, gan gynnig felly mwy o sefydlogrwydd a chyfleoedd dysgu mwy personol. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu, mewn ysgolion Pob Oed, bod disgyblion oed cynradd yn gallu manteisio ar gyfleusterau pwnc arbenigol o'r radd flaenaf a ddefnyddir gan ysgolion uwchradd, ee labordai gwyddoniaeth a neuaddau chwaraeon. Yn ogystal, mae cysylltiadau â’r gymuned yn tueddu i fod yn ddyfnach oherwydd bod plant yn aros mewn un ysgol, felly mae cysylltiadau â rhieni, teuluoedd, gofalwyr ac asiantaethau arbenigol yn dod yn sefydledig iawn.

1.11 Fel y nodwyd eisoes, mae'r sylfaen ymchwil ar ysgolion Pob Oed yn amrywiol ac eang; felly mae tystiolaeth am union natur yr arferion arweinyddiaeth o fewn ysgolion o'r fath yn parhau i fod yn dameidiog. Yn llythrennol, mae nifer llethol o astudiaethau ymchwil sy’n canolbwyntio ar arweinwyr naill ai mewn ysgolion cynradd neu uwchradd, i raddau amrywiol, o ansawdd amrywiol, mewn gwahanol wledydd. Er hynny, mae astudiaethau o arweinyddiaeth mewn ysgolion Pob Oed yn parhau i fod yn gymharol denau, ac yn gyffredinol, mae astudiaethau ymchwil cyfoes o ysgolion Pob Oed yn parhau i fod yn gymharol brin.

1.12 Yn Lloegr, er enghraifft, ymchwiliwyd i academïau Pob-Oed fwy na degawd yn ôl (Hodgson 2011). Roedd astudiaeth a gynhaliwyd ym Mryste (Sutherland et al. 2010) yn cynnwys chwech ysgol Bob Oed, ac ymchwiliodd ei sampl i faterion yn ymwneud â thrawsnewid a’r gostyngiad cysylltiedig mewn perfformiad academaidd. Yn fwy diweddar, mae diddordeb o’r newydd yn y model Pob-Oed wedi arwain at ymchwil ehangach, gan gynnwys ffocws ar agweddau allweddol ar waith Pob-Oed sy’n ymwneud â chwricwlwm, addysgeg a chyswllt, lleoli a datblygu ymarferwyr (Price 2020).

1.13 Yng Nghymru, fel y nodwyd yn gynharach, mae niferoedd cynyddol o ysgolion Pob Oed yn cael eu sefydlu a fforwm cenedlaethol sy’n helpu ysgolion sy’n cychwyn ar y broses hon. Nododd astudiaeth thematig ddiweddar gan Estyn (2022:11):
'Er gwaethaf cefnogaeth i sefydlu ysgolion Pob Oed, nid oes canllawiau cenedlaethol ar gael i awdurdodau lleol ac arweinwyr ysgolion. Felly, mae gan awdurdodau lleol eu cynlluniau amrywiol eu hunain i weddu i’w hamgylchiadau unigryw. Mae'r rhain bron bob amser yn rhan o gynlluniau trefniadaeth ysgolion ehangach yr awdurdod hwnnw. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru fel arfer ar wahân ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, sy’n ei gwneud yn anodd i ysgolion Pob Oed ystyried a llywio er mwyn sefydlu eu datganiadau sefyllfa eu hunain. O ganlyniad, nid yw'r sector ysgolion Pob Oed yn cael ei gydnabod yn ddigon da ar hyn o bryd'.

1.14 I grynhoi, daeth astudiaeth thematig Estyn i’r casgliad nad oes ffrâm gyfeirio gyffredin i sefydlu canllawiau ar gyfer arwain ac addysgu mewn ysgol Bob Oed yng Nghymru. Mae'r pwynt hwn yn tanlinellu pwysigrwydd y rhwydweithiau ysgolion cydweithredol presennol i gynorthwyo sefydliadau sy'n dymuno dod yn ysgolion Pob Oed yn ogystal â chefnogi'r rhai sydd eisoes wedi cyflawni'r statws hwn.

1.15 Yn eu gwaith ymchwil, mae Reynolds et al. (2018, 2) yn nodi:

“Mae poblogrwydd cynyddol y dull hwn o addysgu yn y cyd-destun Cymreig yn amrywiol. Daeth nifer o ysgolion Pob Oed newydd i fodolaeth o ganlyniad i resymoli, ac o ganlyniad i raglen ariannu ysgolion yr 21ain ganrif sydd wedi annog dulliau arloesol o addysgu. Fodd bynnag, mae wedi dod i’r amlwg yn fuan fod canlyniadau ymuno â chyfnodau addysg ar wahân yn draddodiadol yn ymestyn ymhell y tu hwnt i well effeithlonrwydd economaidd yn deillio o rannu adnoddau ariannol a dynol a gall gael effeithiau buddiol niferus ar wahanol agweddau o redeg yr ysgol o ddydd i ddydd. , datblygiad proffesiynol staff, ac ar brofiad addysgol a chanlyniadau eu disgyblion.'

1.16 Reynolds et al. (2018) i’r casgliad bod angen mwy o ymchwil ar y model Pob-Oed o addysg yng Nghymru a allai amlygu’r cyfleoedd, yr heriau a’r manteision sy’n gysylltiedig â’r math hwn o addysg yng Nghymru.

1.17 O ystyried y niferoedd cynyddol o ysgolion Pob Oed sy’n cael eu sefydlu yng Nghymru, mae’n amserol ac yn bwysig felly i edrych ar y model hwn o addysg, gan ganolbwyntio’n benodol ar arweinyddiaeth, addysgu, dysgu a lles ynghyd â rôl ysgolion Pob Oed o fewn y gymuned a chymdeithas ehangach.

1.18 O ganlyniad, mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau astudiaeth datblygu ac ymchwil dwy flynedd (D ac R), a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, a oedd yn cynnwys staff Pob Oed fel partneriaid ymchwil allweddol mewn ymchwiliad empirig cydweithredol.

2.0 Y Prosiect

2.1 Roedd y prosiect datblygu ac ymchwil (D ac Y,) a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, yn gydweithredol o ran dylunio ac yn cynnwys staff o drawstoriad o ysgolion Pob Oed yng Nghymru i ddechrau ymholi ac ymchwilio ar y cyd. Cynlluniwyd y prosiect hwn i gwmpasu dwy flynedd. Bwriad Blwyddyn 1 oedd cynnig hyfforddiant i staff ysgol i gefnogi eu hymholiadau eu hunain, ac ym Mlwyddyn 2, cynlluniwyd gwaith astudiaeth achos manwl gydag ysgolion gydag ymchwilwyr yn cefnogi'r gwaith datblygu parhaus yn yr ysgol. Ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf (2019/2020), roedd yr hyfforddiant wedi’i gwblhau gan staff y brifysgol2 fel y cynlluniwyd, ac roedd y prosiectau ymholi mewn ysgolion ar y gweill.

2.2 Fodd bynnag, golygodd ymddangosiad COVID-19 fod Blwyddyn 2 wedi’i gohirio wrth i ysgolion a phrifysgolion fynd i’r afael ag effeithiau net y pandemig.

2.3.Amharwyd ar y gwaith ymholi yn yr ysgol ym Mlwyddyn 1 y prosiect hwn hefyd gan COVID-19. Roedd gofynion y pandemig yn golygu bod yn rhaid i athrawon ac uwch arweinwyr ganolbwyntio eu hamser a'u hegni mewn mannau eraill. Fodd bynnag, cyflwynwyd posteri yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith mewn ysgolion yn y Gyngres Ryngwladol ar gyfer Effeithiolrwydd Ysgolion a Gwella Ysgolion (ICSEI) yn 2020 ac yn y Gynhadledd Bob Oed Genedlaethol ym mis Mai 2022.

2.4 Ar y cychwyn, cynlluniwyd y prosiect D ac Y i ganolbwyntio ar addysgeg, arweinyddiaeth, dysgu a lles myfyrwyr. Yn 2021/22, daeth casglu data empirig gydag ysgolion yn bosibl unwaith eto, a chasglwyd hyn. Yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn, bydd y methodolegau a ddefnyddiwyd, ynghyd â'r dadansoddiadau data a chanfyddiadau'r ymchwiliadau hyn yn cael eu rhannu.

2.5 Gan nad oedd posibilrwydd o gasglu data gydag ysgolion yng Nghymru yn ystod anterth y pandemig, trodd tîm ymchwil y Brifysgol eu sylw at rywfaint o waith cymharol ar ysgolion Pob Oed. Trwy gyllid ERASMUS+, ymgysylltodd Prifysgol Abertawe â phrifysgolion o Wlad yr Iâ a Sbaen i gael rhywfaint o fewnwelediad cymharol ar ysgolion Pob-Oed neu Trwodd mewn lleoliadau eraill. Roedd y gwaith hwn yn rhithwir, er bod rhai ymweliadau tîm ag ysgolion yng Nghymru, Gwlad yr Iâ a Sbaen yn bosibl yn rhan olaf 2022. Roedd y gwaith ymchwil hwn yn cynnig cefndir defnyddiol a phwynt cymharu â'r sector ysgolion Pob Oed yng Nghymru. Trwy gydol yr adroddiad hwn, felly, lle bo'n briodol, cyfeirir yn achlysurol at ganfyddiadau'r prosiect ERASMUS+.

2.6 Gan ddychwelyd at y prosiect D ac Y, canolbwyntiwyd ar dair thema ryng-gysylltiedig mewn perthynas ag ysgolion Pob Oed yng Nghymru.

 1. Dulliau pedagogaidd a datblygiadau arloesol mewn addysgu a dysgu. 

 2. Arweinyddiaeth effeithiol ysgolion Pob Oed, gan gynnwys y strwythurau a’r arferion arwain mwyaf effeithiol.

 3. Effaith lleoliadau Pob Oed ar iechyd meddwl a lles myfyrwyr.

2.7. Nod y prosiect D ac Y hwn oedd cryfhau’r sylfaen wybodaeth ar ddulliau addysgeg ac arweinyddiaeth mewn lleoliadau ysgol Bob Oed. Ei nod hefyd oedd cefnogi athrawon mewn lleoliadau Pob Oed i ddatblygu eu dulliau addysgu ac arwain arloesol eu hunain.

2.8 Mabwysiadodd y prosiect gynllun ymchwil dull cymysg, gyda ffocws cynyddol. Tynnodd ar ystod o dystiolaeth gan ei fod yn ymwneud â’r themâu allweddol a oedd yn rhan o’r ymchwiliad empirig cydweithredol hwn. I ddechrau, cynhaliwyd cyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol fel rhan o gynllun yr ymchwil, ond daeth y cyfweliadau wyneb yn wyneb hyn i ben wrth i’r ffocws symud i reoli’r ymateb i’r pandemig.

2.9 Treuliodd tîm ymchwil y Brifysgol amser yn ystod 2020/21 yn ailedrych ar y sylfaen dystiolaeth ar ysgolion Pob Oed gan ragweld y byddai hyn yn helpu i fframio’r dadansoddiad data unwaith y byddai casglu data yn bosibl unwaith eto.

2.10 Roedd canfyddiadau'r dadansoddiad pellach o'r llenyddiaeth (gweler Cyfeiriadau) yn nodi nifer o gryfderau'r model addysg Bob-Oed. Roedd hyn yn cynnwys addysgu a dysgu gwell o ganlyniad i gydweithio a chynllunio, rhannu arfer dda, a datblygu safonau unffurf ar gyfer fframwaith addysgu, dysgu ac asesu, a dealltwriaeth gyffredin o ofynion pontio.

2.11 Mae’r llenyddiaeth ddiweddar hefyd yn amlygu pwysigrwydd trosglwyddo llyfnach mewn ysgolion Pob Oed, amlygrwydd arferion addysgeg traws-gyfnod a disgwyliadau cliriach wrth i blant symud ymlaen drwy’r cyfnodau addysgol allweddol. Roedd rhai ymchwilwyr yn argymell y bu gostyngiadau mewn perfformiad mewn ysgolion Pob Oed oherwydd gwell cydlyniad a pharhad ar draws yr ysgol, ynghyd ag addysgu a dysgu effeithiol ar draws cyfnodau.

2.12 At ei gilydd, nid yw’r llenyddiaeth ryngwladol ar addysg Bob-Oed yn eang, ac mae’r corff tystiolaeth yn amrywio o ran ffocws ac ansawdd, yn ogystal â gwahaniaethau cyd-destunol. Felly, mae’r dystiolaeth sy’n ymwneud ag ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn yr adroddiad hwn yn tynnu’n benodol ar adroddiad Reynolds et al. (2018) adolygiad o dystiolaeth ac adolygiad thematig diweddar Estyn (2022) fel pwyntiau cyfeirio allweddol.

2.13 I gloi, nod y prosiect D ac Y hwn oedd mynd i'r afael â bylchau yn y sylfaen dystiolaeth trwy weithio gyda chydweithwyr mewn ysgolion Pob Oed yng Nghymru i gynhyrchu data ar dair agwedd benodol - arweinyddiaeth; addysgeg; a lles gyda ffocws arbennig ar bontio. Mae adran nesaf yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y data a gasglwyd ac a ddadansoddwyd. Mae hefyd yn rhoi trosolwg o'r canfyddiadau a ddaeth i'r amlwg.

3. Data

3.1 Arolwg

3.1.1 Dosbarthwyd arolwg (yn Gymraeg a Saesneg) a ddyluniwyd gan y Fforwm Pob Oed i'w holl aelodau. Roedd 18 o ymatebwyr allan o gyfanswm o 24 o arweinwyr ysgol a gwblhaodd yr arolwg, a rhoddwyd caniatâd i dîm Prifysgol Abertawe ddadansoddi data’r arolwg i’w gynnwys yn yr adroddiad hwn.

3.1.2 Ar ôl adolygiad cychwynnol o'r ymatebion i bob un o'r 58 cwestiwn yn yr arolwg, dewisodd tîm y Brifysgol 17 ar gyfer dadansoddiad cynnwys manwl. Roedd y detholiad yn seiliedig ar berthnasedd i’r tair thema ymchwil trosfwaol sef arweinyddiaeth, addysgeg, a llesiant, gyda ffocws penodol ar bontio. Yn ogystal, cynhwyswyd ymatebion i gwestiynau yn ymwneud â strwythur ffisegol ysgolion. Cafodd nifer o gwestiynau eu heithrio o'r dadansoddiad, oherwydd ystyriwyd bod fframio a/neu eiriad y cwestiynau yn arweiniol.

3.1.3 Mae canlyniadau'r arolwg yn amlinellu sail resymegol eang ar gyfer sefydlu Ysgolion Pob Oed yng Nghymru. Roedd y rhain yn cynnwys gostyngiad yn nifer y disgyblion, ad-drefnu ysgolion, symleiddio adnoddau, a nifer yr achosion o gau ysgolion yn yr ardal leol. Dim ond pedwar ymateb a amlygodd fod yr ysgol wedi’i sefydlu’n benodol i wireddu manteision canfyddedig y model addysg Bob Oed.

3.1.4 Ym mhob achos, roedd yr ymatebion yn nodi bod y penderfyniad i ffurfio ysgol Bob Oed yn cael ei yrru gan yr Awdurdod Lleol a bod y symudiad yn bosibl oherwydd ffrydiau ariannu a dynnwyd i lawr gan Lywodraeth Cymru. Roedd yr ymatebwyr yn gweld y rhesymeg dros sefydlu ysgol Bob Oed fel un economaidd yn bennaf, ond roedd moderneiddio ac adfywio yn themâu allweddol a amlygwyd, ynghyd â’r angen i sicrhau addysg gynaliadwy ac effeithlon a oedd yn addas i’r diben. Dywedodd dau ymatebwr fod yr angen am addysg gyfrwng Cymraeg yn yr ardal yn ffactor arwyddocaol yn ffurfiant yr ysgol.

3.1.5 Roedd tystiolaeth yr arolwg yn awgrymu bod trefniadaeth ffisegol yr ysgol yn dibynnu i raddau helaeth ar argaeledd adeiladau/tir priodol a'i fod yn dibynnu'n ganolog ar argaeledd cyllid. Ychydig o ysgolion Pob Oed yng Nghymru sydd wedi'u hadeiladu'n bwrpasol; felly, yn y rhan fwyaf o achosion, mae cyfuniad o safleoedd ac adeiladau presennol wedi'u defnyddio i sefydlu'r ysgol newydd. Yn yr arolwg, mae ymatebwyr yn adrodd bod eu hysgolion naill ai’n safleoedd rhanedig (n=10) neu’n gweithredu o un campws neu adeilad (n=8). Mae gan dair o'r ysgolion un-safle adeiladau ar wahân, ond mae'r rhain wedi'u lleoli gerllaw ei gilydd.

3.1.6 Mewn ysgolion un safle, rhennir rhai mannau, megis ffreutur neu gyfleusterau neuadd. Y nod yw sicrhau bod y disgyblion iau yn teimlo'n ddiogel tra hefyd yn cynnal cyfleoedd ar gyfer ymdeimlad o gymuned gyffredin a meithrin perthynas rhwng y grwpiau oedran. Mae'r ysgolion safle rhanedig yn amrywiol eu trefniadaeth. Er enghraifft, mae gan un o'r ysgolion chwe adeilad ar chwe safle ar wahân, tra bod gan un arall safle 3-18 a safle 11-16 ar wahân gryn bellter i ffwrdd. Mae sefydlu ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn cael ei ddylanwadu’n drwm gan ffactorau daearyddol a demograffig sy’n llywio eu trefniadaeth ffisegol.

3.1.7 Amlygodd yr ymatebion i’r arolwg fod strwythurau’r Uwch Dimau Arwain yn amrywio ar draws ysgolion a’u bod yn tueddu i adlewyrchu’r strwythur ffisegol a’r drefniadaeth fesul cyfnod. Mae'r rhan fwyaf o'r ysgolion Pob Oed wedi dewis naill ai strwythur cyfnod cynradd-uwchradd, neu sefydliad cyfnod canol-uwch is. Roedd yr holl ymatebwyr yn awyddus i bwysleisio mai un ysgol gyfan yw'r ysgol, a bod y drefniadaeth, yn ôl cyfnodau 'traddodiadol', wedi'i gwreiddio mewn ymarferoldeb a/neu etifeddiaeth adeiladau a strwythurau staffio blaenorol.

3.1.8 Dim ond ychydig o ysgolion oedd yn gallu dylunio eu seilwaith a'u staffio delfrydol. Yn hytrach, nododd llawer o’r ymatebwyr fod eu hysgol wedi datblygu ei strwythur staffio yn seiliedig ar yr arbenigedd oedd ganddynt eisoes yn fewnol, gan ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth sydd ar gael i greu’r ysgol orau bosibl. Dros amser, nodwyd, fodd bynnag, fod patrymau staffio wedi newid oherwydd anghenion disgyblion/ysgol ychwanegol.

3.1.9 Ar gyfer yr ysgolion hynny sy'n gweithredu ar draws safleoedd rhanedig, mae symudiad rhwng yr adeiladau ffisegol, fel bod staff a disgyblion yn teimlo cysylltiad â'r ysgol gyfan. Yn ystod cyfyngiadau COVID-19, fodd bynnag, nododd ymatebwyr fod angen cadw ‘swigod’ o ddisgyblion ar wahân, fel bod staff a disgyblion ond yn gallu symud rhwng safleoedd i gael mynediad at addysgu neu gyfleusterau arbenigol (e.e. labordai drama neu wyddoniaeth), ac fel rhan o y trefniadau pontio o Flwyddyn 5 ymlaen.

3.1.20 Roedd yr ymatebion yn tanlinellu cydnabyddiaeth glir o fanteision addysgu traws-gyfnod i athrawon a disgyblion. Amlygwyd hefyd bwysigrwydd arbenigo ac addysgu i gwrdd ag anghenion y disgyblion.

3.1.21 Mewn ymateb i gwestiwn am greu ethos ar draws safleoedd rhanedig, pwysleisiodd uwch arweinwyr sawl strategaeth allweddol. Mae’n bwysig nodi bod cwestiwn yr arolwg yn awgrymu’r angen i ddatblygu un ethos, ac, yn hyn o beth, gellid ei ddehongli fel cwestiwn arweiniol. Ymhellach, mae hefyd yn rhagdybio bod gan ysgol un safle ethos sy’n cael ei rannu a’i ddeall gan bawb. Mae’n amlwg o’r trywydd cwestiynu a’r ymatebion a gynigiwyd, fodd bynnag, fod yna awydd gan uwch arweinwyr i greu argraff ar un hunaniaeth. Nid yw’n glir o ddata’r arolwg, fodd bynnag, a yw’r gred hon gan yr holl staff neu a oes unrhyw effaith gadarnhaol ar brofiad disgyblion neu’r gymuned o sefydlu hunaniaeth mor glir.

3.1.22 Dangosodd data'r arolwg fod datblygu ethos ysgol cryf yn cynnwys tair strategaeth nad ydynt yn annibynnol ar ei gilydd.

 • Symbolaidd (ee gwisg ysgol, datganiadau cenhadaeth, brandio, deunyddiau marchnata sy'n wynebu'r tu allan);
 • Systemig (ee cynllun gwella ysgol, egwyddorion pedagogaidd, dysgu proffesiynol, polisïau ymddygiad);
 • Cymdeithasol (ee gwasanaethau, mabolgampau, cynyrchiadau ysgol, nosweithiau gwobrwyo)

3.1.23 O ran addysgu a dysgu, amlygodd ymatebwyr bwysigrwydd cydweithio i gynyddu dealltwriaeth broffesiynol ar draws yr ysgol. Dywedodd un ymatebwr nad oedd unrhyw newidiadau mewn addysgu a dysgu wedi deillio o symud i statws ysgol Bob Oed. Disgrifiodd ymatebwr arall bwysigrwydd disgwyliadau cyson a throsglwyddiadau llyfn rhwng y cyfnodau allweddol fel pwrpas canolog addysgu a dysgu yn yr ysgol.

3.1.24 O ran y dulliau ymarferol o addysgu a dysgu, darparwyd yr enghreifftiau canlynol gan ymatebwyr yn yr arolwg:

 • Addysgeg y Cyfnod Sylfaen wedi'i datblygu ar draws y cwricwlwm cyfan
 • Mae datblygiadau CiG yn digwydd ar draws 3-18 oed
 • Asesu a monitro cyson ar draws yr ysgol
 • Polisi marcio cytunedig
 • Rhannu arbenigedd pwnc ac addysgeg.
  19
 • Cynllunio ar y cyd
 • Mae cymorth ADY yn tueddu i fod yn fwy effeithiol, gyda phlant iau yn cael mynediad at staff cymorth ymddygiad arbenigol

3.1.25 Ymddangosodd yr enghreifftiau canlynol o gydweithio traws-gyfnod yn nata'r arolwg. Mae'r dyfyniadau hyn yn dangos ehangder a dyfnder y cydweithio.

'Rydym wedi datblygu hinsawdd o gydweithio ar draws cyfnodau. Mae staff ar draws yr ysgol yn cydweithio mewn llawer o ffyrdd. Mae rhai enghreifftiau’n cynnwys grwpiau MDPh, Grwpiau Strategol (mae’r rhain yn cynnwys ADY, WYNEB, Dysgu ac Addysgu, Grwpiau Datblygu Arfer Bugeiliol a Chwricwlaidd ar y Cyd) sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad personol staff. Ar hyn o bryd mae gennym 6 grŵp JPD – 4 Diben, 12 Egwyddor Addysgeg, Llythrennedd, Rhifedd, FfCD a DR ICE’ (Cyf. Ysgol 3)

‘Yn fwyaf diweddar, llwyddwyd i gydweithio â’r adran Saesneg a ddarllenodd nofel sy’n ddilyniant i nofel a gyflwynwyd i Fl 6 (My Name is River a Top Dog). Lleolir y nofel yn lleol hefyd, a dyfnhaodd hyn y cyfleoedd i uniaethu â’r cymeriadau ac uniaethu â digwyddiadau’r nofel. Cyd-gynlluniwyd cyfres o 8 tasg gyfoethog i dargedu datblygiad sgiliau rhif gan athrawon Mathemateg yr ysgol ac athrawon CA2 y clwstwr. Roedd dwy dasg gyfoethog y flwyddyn (bl. 5-8) yn targedu’r Fframwaith Rhifedd / Cwricwlwm Mathemateg a Rhifedd. Mae hwn wedi bod yn arf gwerthfawr ar gyfer sicrhau parhad a chysondeb mewn dysgu ac addysgu, ac asesu. Mae cyd-gynllunio cyson ar gyfer targedu Cwricwlwm i Gymru wedi bod ar waith ers rhai blynyddoedd bellach. Templed cyson ar gyfer cyflwyniadau i bawb
20 Rhennir cynorthwywyr addysgu a meysydd dysgu uwchradd ar gyfer sesiynau DPP staff cyfan i gyflwyno allteithiau (themâu) a'r dysgu a'r addysgu cysylltiedig'. (Cyf. Ysgol 7)

'Yn ystod y flwyddyn gyntaf, fe wnaethom sefydlu Rhaglen Athrawon Peninsula, a oedd yn ofynnol i bob aelod o staff weithio mewn rhwydwaith dysgu proffesiynol yn seiliedig ar ymchwil a oedd yn bodoli eisoes fel yr hyn a welwyd yn yr EEF ynghylch effaith ar addysgu a dysgu. Cwblhaodd staff nosweithiau hwyr bob hanner tymor i ddatblygu gwaith y RhDN a chyflwynodd effaith eu gwaith i'w cyfoedion yn nhymor yr haf. Mae gan yr ysgol un cyfarfod staff yr wythnos, sy'n canolbwyntio ar addysgu a dysgu, gyda'r holl staff yn dod at ei gilydd i rannu arfer orau'. (Cyf. Ysgol 11)

'Mae cydweithio traws-gyfnod yn gryfder o fewn yr ysgol. Mae ethos un ysgol bellach wedi’i wreiddio ar draws pob agwedd o fywyd yr ysgol: (i) Cylch monitro llyfrau yn digwydd ar draws cyfnod (ii) Senedd yr Ysgol a phwyllgorau traws-gyfnod (iii) HMS – rhannu arfer dda ar draws cyfnodau (iv) Cwricwlwm blynyddoedd 5-8 wedi ei ddatblygu a'i addysgu ar draws cyfnod (v) hyfforddiant dril iaith CS / CA2 / CA3 – defnydd o strategaethau sector cynradd hyd at CA3. (vi) 21 Rhaglen Llais a Gwrando ysgol gyfan (vii) Academi Arweinyddiaeth – treialon traws-sector (viii) HMS ysgol gyfan – grwpiau traws-sector ar y rhan fwyaf o ffocysau (ix) Rhaglen a darpariaeth ABCh traws-sector (x) Iechyd Ysgol Gyfan a Dyddiau Lles, ee Dydd Iau Iach, Dydd Gwener Gofalu. (xi) Ymgyrchoedd, ee Chwaraeon Cymru / Etholiad 2021 / Ethos ysgol – Traws-Sector (xii) Mae'r ysgol gyfan yn darparu ymyrraeth briodol, tracio a chyfeirio at anghenion unigol disgyblion 3-18.' (Cyf. Ysgol 14)

Un o'r enghreifftiau niferus cyn y clo oedd bod CCD yn cysgodi ei gilydd ar draws cyfnodau i ganolbwyntio ar y gwahanol sgiliau sy'n gysylltiedig â chymorth arbenigol 1:1, ee awtistiaeth a chymorth 'yn y dosbarth' ar gyfer dysgu yn yr Ysgol Isaf. Mae hyn wedi parhau gyda llawer o gyfleoedd wedi’u cymryd i uwchsgilio o bell yn ystod y cyfyngiadau symud, ac mae’r portffolio o hyfforddiant/uwchsgilio sydd wedi digwydd o fewn ein tîm cymorth wedi bod yn syfrdanol. Mae llawer wedi datblygu arbenigeddau sydd wedi caniatáu iddynt arwain agweddau ar y ddarpariaeth ar draws cyfnodau, ee trwm eu clyw, cefnogi plant awtistig trwy'r awr ginio, cefnogaeth LHDT ac ati.'
(Cyf. Ysgol 15)

3.1.26 O ran y cwricwlwm, roedd cytundeb cyffredinol yn yr ymatebion i’r arolwg bod hyn wedi newid oherwydd dod yn ysgol Bob Oed. Cyfeiriodd yr holl ymatebwyr at y Cwricwlwm newydd i Gymru a’r potensial i ysgolion Pob Oed gyflwyno ei holl agweddau yn naturiol. Mae llawer o’r ymatebion hefyd yn amlygu pwysigrwydd addysgu ar draws cyfnodau ac yn nodi sut mae cynllunio’r cwricwlwm wedi elwa o’r arbenigeddau sydd ar gael ar draws yr ysgol.

3.1.27 Pan ofynnwyd a oedd gan eu hysgol gwricwlwm cydlynol ar draws pob cyfnod, dywedodd bron pob un o’r ymatebwyr fod hwn yn waith ar y gweill. Fodd bynnag, cyfeiriodd un ymateb at y cwestiwn sut y byddai 'cwricwlwm cydlynol' yn cael ei ddiffinio. Disgrifiodd mwyafrif ymatebwyr yr arolwg, fodd bynnag, sut roedd staff yn addysgu ar draws cyfnodau fel mater o drefn, a disgrifiodd un ymateb pellach sut y cyflawnwyd hyn trwy waith prosiect ar y cyd. Roedd y rhan fwyaf o ymatebion yn amlinellu staff 'uwchradd' traddodiadol yn addysgu eu maes pwnc i garfannau iau yn yr ysgol.

3.1.28 Mae'n amlwg o dystiolaeth yr arolwg bod addysgu ar draws cyfnodau yn elfen gref o ysgolion Pob Oed, ond mae angen ymchwilio ymhellach i natur addysgeg traws-gyfnod a'i heffaith ar ddysgwyr yn y lleoliadau hyn.

3.1.29 Mae ymatebion i’r arolwg yn dangos bod y rhan fwyaf o’r uwch arweinwyr yn credu bod addysg Bob Oed yn gwella lles disgyblion (16/18). Mae’r ymatebion hefyd yn dangos ystod o fecanweithiau posibl a chyfleoedd ar gael i staff mewn Ysgolion Pob Oed i gefnogi a gwella llesiant disgyblion nad ydynt efallai’n bosibl mewn lleoliad un cyfnod.

3.1.30 Mae'n amlwg o ganfyddiadau'r arolwg bod ysgolion Pob Oed yn darparu trosglwyddiad llyfnach rhwng y cyfnodau dysgu allweddol yn ogystal â mecanweithiau cymorth dysgu cyson i bob disgybl. Mae'r ddwy adran nesaf yn amlinellu canfyddiadau'r grwpiau ffocws a'r cyfweliadau, yn y drefn honno.

3.2 Grwpiau Ffocws

3.2.1 Mae adran hon yr adroddiad yn amlinellu'r canfyddiadau ar sail y dadansoddiad o'r grŵp ffocws ansoddol a'r data cyfweliadau a gasglwyd. Casglwyd data ansoddol manwl o gyfres o grwpiau ffocws a gynhaliwyd gyda thrawstoriad o staff o ysgolion Pob Oed. Roedd y cwestiynau’n canolbwyntio ar addysgeg, manteision a heriau addysgu a dysgu mewn lleoliad Pob Oed ac archwilio’r syniad o ‘Athro Pob Oed.'

3.2.2 Roedd protocolau moesegol ar waith, a chwblhawyd ffurflenni caniatâd gan bob aelod o'r grŵp ffocws. Daeth y cyfranogwyr yn y grŵp ffocws cyntaf o bob rhan o’r ysgol o ran arbenigedd cwricwlwm. Roedd Grŵp Ffocws 1 (FG1) i gyd yn dysgu yn y cyfnod uwchradd, er eu bod i gyd wedi cael profiad o addysgu ar draws cyfnodau yn yr ysgol. Er nad addysgu traws-gyfnod oedd eu harfer gwaith arferol, rhoddwyd cyfleoedd iddynt gydweithio ac addysgu ar draws cyfnodau. Cynhaliwyd yr ail grŵp ffocws yn syth ar ôl Grŵp Ffocws 1 ac roedd yn cynnwys trawstoriad o athrawon mewn lleoliad ysgol Bob Oed. Disgrifiwyd un o’r cyfranogwyr gan yr Uwch Dîm Arwain fel ‘Athro Pob Oed’ gan fod ei rôl yn cwmpasu addysgu o’r Sylfaen hyd at Flwyddyn 13.

3.2.3 Pan ofynnwyd iddynt ystyried manteision addysgu mewn Ysgol Drwodd, codwyd argaeledd arbenigedd, cyfleoedd dysgu proffesiynol traws-gyfnod, y posibiliadau ar gyfer mwy o gydweithio, a'r effaith gadarnhaol bosibl ar brofiadau dysgu disgyblion.

“Pan wnaethom yr arsylwadau gwersi diwethaf, roeddem yn gallu gweld bod gwahaniaethu yn gryfder enfawr yn y cynradd, ond nid oedd hynny yr un peth yn yr uwchradd. Hefyd, nid oedd y defnydd o'r Cynorthwywyr Cefnogi Dysgu yn y dosbarth yr un peth. Felly yn y sesiwn hyfforddi nesaf a gawsom, bu staff cynradd yn arwain y sesiwn hyfforddi i’r holl staff – ar ddefnyddio cymorth yn y dosbarth a hefyd gwahaniaethu” (AA3: FG23)

3.2.4 Mae'r enghraifft hon yn amlygu manteision posibl cael amrywiaeth eang o staff yn y lleoliad gydag amrywiaeth gyfatebol o sgiliau ac arbenigedd. Nodwyd, fodd bynnag, bod nodi arferion da, darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol a deialog, a gweithredu newid, yn dal i ddibynnu'n fawr ar staff yn cael eu cefnogi gan adnoddau ac arweinyddiaeth briodol.

3.2.4 Nodwyd staffio yn y sesiynau grŵp ffocws fel un o fanteision cryf ysgol Bob Oed. Mae niferoedd uwch o staff yn trosi'n staff cymorth ychwanegol, fel technegwyr yn y meysydd coginio a gwyddoniaeth, sydd ar gael i'r ysgol gyfan. Mae hyn yn fantais sylweddol yn y cyfnod cynradd, gan fod aelodau'r grwpiau ffocws wedi nodi na fyddai ganddynt fynediad i'r arbenigedd hwn na'r adnoddau arbenigol cysylltiedig o fewn lleoliad cynradd traddodiadol. Amlygwyd hefyd bod mwy o staff mewn lleoliad Pob Oed yn golygu ei bod yn haws rheoli cyflenwi gwersi a gweithio ar draws cyfnodau.

3.2.5 Amlygwyd cydweithio ar draws staff hefyd fel un o gryfderau addysg Bob Oed, gan fod hyn yn digwydd fel mater o drefn ar draws y cyfnodau. Cynigiodd un cyfranogwr enghraifft o ddau gydweithiwr – un yn y cynradd ac un yn y cyfnod uwchradd, a weithiodd gyda’i gilydd i gynnal sesiwn ar wahaniaethu ar gyfer y tîm cyfan o staff, “a dynnodd ar gryfderau’r ddau leoliad” (AA3:FG1 ).

3.2.6 Cynigiwyd enghraifft arall gan gyfranogwr yn FG2 a ddisgrifiodd sut y mae'n cynnwys cydweithwyr uwchradd yn y broses o gynllunio gwersi fel bod disgyblion yn gyfarwydd â'r prosesau a'r addysgeg sydd wedyn yn gyson drwy'r ysgol. Nodwyd bod y dull cydweithredol hwn hefyd yn galluogi athrawon uwchradd i wybod beth a sut mae disgyblion cyfnod cynradd wedi bod yn dysgu.

3.2.7 Disgrifiwyd cysondeb mewn dulliau pedagogaidd gan aelodau'r grwpiau ffocws fel “gwaith ar y gweill” (AA3: FG2), rhywbeth y mae staff yn adeiladu tuag ato. Nododd cyfranogwyr y grwpiau ffocws fod mecanweithiau ar waith i greu cysylltiadau rhwng strategaethau dysgu ac addysgu y gellir eu haddasu a’u gweithredu drwy’r ysgol ac ar draws yr ysgol. Er enghraifft, nodwyd bod gan athrawon cynradd arbenigedd mewn addysgu llafaredd – yn y Gymraeg a’r Saesneg – ac mae’r strategaethau penodol ar gyfer datblygiad ieithyddol yn cael eu rhannu gyda chydweithwyr yn y cyfnod uwchradd. Amlygwyd hyn yn arbennig o ddefnyddiol gan fod cyfran helaeth o'r disgyblion yn dysgu trwy eu hail iaith (Cymraeg) ac yn dal i gaffael a datblygu sgiliau iaith wrth iddynt ddysgu mewn pynciau eraill. Mae rhai o’r technegau Asesu ar gyfer Dysgu a ddefnyddir yn y cyfnod uwchradd, er enghraifft, wedi’u rhoi ar waith yn y cyfnod cynradd i gefnogi cynnydd disgyblion ac i ymgyfarwyddo disgyblion â’r strategaethau hyn i gynorthwyo dilyniant.

3.2.8 Roedd y cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol cydweithredol hefyd yn cael eu hystyried yn fantais arbennig o weithio mewn ysgol Bob Oed. Amlygodd cyfranogwyr y grwpiau ffocws bwysigrwydd 'dysgu cydweithredol, Asesu ar gyfer Dysgu, sgiliau meddwl lefel uwch, a “graean a phenderfyniad”' (AA3: FG2). Nodwyd yr holl destunau dysgu proffesiynol hyn mewn ymateb i anghenion disgyblion. Nodwyd bod dulliau dysgu proffesiynol a rennir yn cynnig y potensial ar gyfer datblygu a hogi arbenigedd (AA3: FG2).

3.2.9 Mae tystiolaeth y grŵp ffocws yn amlygu sut mae rhannu arfer da yn cael ei weld fel mantais amlwg gweithio mewn lleoliad Pob Oed. Mae deialog proffesiynol yn cael ei werthfawrogi'n fawr ac yn cael ei weld fel ffordd o ddatblygu addysgeg ac arferion newydd. Disgrifiodd un cyfranogwr sut y gweithredodd strategaethau addysgu a ddysgwyd gan gydweithwyr cynradd, megis Amser Cylch, a brofodd yn hynod effeithiol yn yr ystafell ddosbarth uwchradd. Eglurodd un arall sut y gellid alinio enghreifftiau a rennir o waith Blwyddyn 4 a 5 fel bod dysgwyr hŷn yn elwa.

3.2.10 Nododd y cyfranogwyr yn y grwpiau ffocws yr heriau mwyaf yn eu barn nhw o ran addysgu a dysgu mewn lleoliad Pob Oed. Eglurodd un o’r athrawon, er bod cyfleoedd i gydweithio yn werthfawr i athrawon a dysgwyr fel ei gilydd, roedd y cydweithio hwn yn cymryd cryn ymdrech. Ystyriwyd ei bod yn anodd dod o hyd i – neu wneud – yr amser i gynnwys y cydweithio hwn ym mhob agwedd ar ymarfer. Disgrifiodd un cyfranogwr ei bod hi’n hawdd “syrthio’n ôl” (AA3: FG1) i gyfnod arbenigol yr athro/athrawes ei hun a pheidio ag ymgysylltu ag addysgu neu gydweithio traws-gyfnod ac, felly, ddim yn sylweddoli’n llawn fanteision y lleoliad Pob Oed.

3.2.11 Pan ofynnwyd sut mae staff yn cynnal llinellau addysgegol ar draws y cyfnodau, ymatebodd un cyfranogwr grŵp ffocws, er eu bod yn un ysgol, bod dau gyfnod yn dal i fod yn wahanol am nifer o resymau. Eglurodd tra bod yna blant yn dal i ymuno â'r ysgol ym Mlwyddyn 7, bydd bob amser wahaniaeth rhwng cynradd ac uwchradd. Mae hyn oherwydd y bydd y disgyblion 'newydd' wedi cael profiadau blaenorol gwahanol yn yr ysgol na'r plant sydd wedi bod yn yr ysgol Bob Oed ers tair oed. Gydag wyth o ysgolion bwydo, mae’r disgyblion Pob Oed weithiau yn y lleiafrif, ac mae’r cymysgedd cymhleth hwn o ddemograffeg disgyblion a phrofiadau dysgu blaenorol yn profi i fod yn heriol i athrawon Pob Oed. Cafodd mecanweithiau ar gyfer olrhain cynnydd disgyblion ac addasu’r ffordd y mae’r ysgol yn casglu a defnyddio data hefyd eu nodi fel her.

Pan ofynnwyd iddynt am arloesi mewn addysgeg, amlygodd cyfranogwyr y grwpiau ffocws fod hyn yn deillio’n bennaf o’r Cynllun Datblygu Ysgol (CDY) fel y ddogfen strategol sy’n cysylltu pob agwedd ar yr ysgol. Cefnogir y CDY a chamau gweithredu dilynol gan dystiolaeth, a ddadansoddir “yn aml” (AA3: FG2). Un enghraifft a ddarparwyd oedd data a gasglwyd gan holiadur a oedd yn canolbwyntio ar “deimladau plant tuag at eu gallu dysgu eu hunain” (AA3: FG2). O’r data, cydnabu’r tîm fod disgyblion ym Mlynyddoedd 4 a 5 a oedd yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim ac sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) â barn isel iawn ohonynt eu hunain, a bod hyn yn effeithio’n negyddol ar eu hunan-barch. Mewn ymateb, daeth y tîm â chydweithiwr o'r cyfnod uwchradd a oedd wedi bod yn Weithiwr Ieuenctid o'r blaen i mewn i gynnal sesiynau magu hyder gyda'r grŵp hwn o blant, a oedd â manteision sylweddol.

3.2.13 Mae’r dull hwn sy’n seiliedig ar ddata yn awgrymu bod athrawon Pob Oed yn ymdrechu’n barhaus i nodi meysydd i’w gwella sy’n canolbwyntio ar y disgybl a thrwy gael sylfaen eang o staff ac arbenigedd i fanteisio arnynt, gallant roi cymorth wedi’i dargedu ar waith lle bo angen, gyda rhwyddineb cymharol a heb yr angen i dynnu ar gefnogaeth allanol.

3.2.14 O ran arloesi, soniodd cyfranogwyr y grwpiau ffocws bod y Cwricwlwm i Gymru bellach yn rhan greiddiol o'r weledigaeth addysgu a dysgu yn yr ysgol. Mae llawer o staff ar hyn o bryd yn gweithio ar ddatblygu cwricwlwm 3-19 cydlynol. Y nod yw cael addysgeg ysgol gyfan a chysondeb profiadau dysgu o’r Cyfnod Sylfaen hyd at y graddio. Disgrifiodd un o gyfranogwyr y grŵp ffocws addysgeg arloesol y mae hi wedi’i mabwysiadu yn y cyfnod uwchradd, yn seiliedig ar strategaethau dysgu annibynnol a ddefnyddiwyd yn y cynradd – “gan ganiatáu iddynt ledaenu eu hadenydd”. Nododd na fyddai wedi gallu rhoi’r dull penodol hwn ar waith gyda’i disgyblion uwchradd heb fod mewn ysgol Bob Oed.

3.2.15 Roedd enghraifft arall o arloesedd gan gyfranogwr grŵp ffocws yn ymwneud â chyflwyno mwy o ddysgu awyr agored mewn addysgu uwchradd yn seiliedig ar y profiad o ymgysylltu ag addysgu cyfnod cynradd. Yn wir, mae llawer o’r enghreifftiau o addysgeg arloesol a ddarparwyd yn tarddu o ddysgu proffesiynol ar y cyd a chawsant eu mireinio trwy ymholi ar y cyd.

3.2.16 Mae ymagwedd a arweinir gan ymholiad, sy'n canolbwyntio ar wahanol ddulliau addysgeg, yn gyffredin mewn ysgolion Pob Oed. Mae grwpiau o staff yn cyfarfod bob 3-4 wythnos i drafod y dystiolaeth a’r enghreifftiau o fewn maes eu dewis bwnc ac i dreialu arloesiadau yn yr ystafell ddosbarth. Mae enghraifft ymarferol a roddwyd gan gyfranogwyr y grwpiau ffocws yn ymwneud â gweithredu strategaeth hunanasesu disgyblion newydd - y 'blwch melyn', a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i ddisgyblion ailddrafftio cyfran fechan o'u gwaith ysgrifenedig, gan ganolbwyntio ar feysydd penodol i'w gwella. Cafodd hyn ei dreialu yn yr ystafell ddosbarth ac, ar ôl adolygiad athrawon ac adborth disgyblion, mae bellach yn cael ei ddefnyddio’n gyffredin ar draws yr ysgol.

3.2.17 Ategodd cyfranogwyr y grwpiau ffocws sut roedd y rhyddid i fyfyrio a mireinio eu hymarfer addysgegol trwy dreialu syniadau yn yr ystafell ddosbarth yn rhan hanfodol o arloesi a gwella.

“Rwy’n teimlo’n eithaf breintiedig i fod yn gweithio yma oherwydd dydw i erioed wedi teimlo dan bwysau i feddwl bod yn rhaid i hyn fod yn hollol berffaith. Rydyn ni bob amser wedi bod yn rhydd i fynd i arbrofi.” (AA3: FG1)

3.2.18 Disgrifiodd un cyfranogwr sut mae'r pennaeth yn cefnogi staff i ddatblygu eu harfer eu hunain trwy roi rhyddid iddynt arbrofi. Esboniodd sut y bu’n gweithio ar y Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles fel rhan o ddatblygiad Dyfodol Llwyddiannus (Cwricwlwm i Gymru) a bod,

“y Pennaeth wedi rhoi rhyw fath o ddarllen cefndirol i ni, gan ddweud, dyma beth sydd allan yna, i ffwrdd â chi. A'r un peth gyda'r cwrs yma, Dysgu gorau, dysgu byw, rydym yn yr ail flwyddyn o'i wneud nawr, ac mae'n wir, dyma'r egwyddorion, dyma beth yr hoffem ei weithredu, fodd bynnag, chi sydd i benderfynu sut rydych chi'n gwneud hynny a sut mae'n edrych. Ac er ein bod yn cael ein dal yn atebol gan arsylwi gwersi neu gyfarfodydd, ond a bod yn deg, nid wyf yn teimlo dan unrhyw bwysau ... rwy'n meddwl fy mod yn siarad ar ran pawb i ddweud bod gennym ni'r berchnogaeth a'r ymddiriedaeth honno” (AA3: FG1)

Nododd cyfranogwr arall y berthynas rhwng dysgu proffesiynol a phrofiad y disgybl:

“Os ydym am feithrin agwedd dysgu gydol oes, mae angen i ni gael un ein hunain, ac mae bod yn y math hwn o ysgol yn caniatáu ichi wneud hynny, oherwydd rydym yn dysgu’n barhaus ac yn addasu ac yn cryfhau ein datblygiad proffesiynol ein hunain, datblygiad yr ysgol, popeth, mae'n mynd law yn llaw, ond mae'n cymryd amser i gyrraedd yno. Rwy'n siŵr unwaith y byddwn ni'n cyrraedd yno, byddwn yn rhagori!" (AA3: FG1)

3.2.19 Mae enghraifft arall o arloesi yn ymwneud â newid yn y strwythur arweinyddiaeth. Mae chwe athro o fewn ysgol wedi’u penodi’n Arloeswyr Maes Dysgu a Phrofiad yn ddiweddar. Eu rôl yw arwain pob un o’r Meysydd Profiad Dysgu (MDPh) o 3 i 19. Mae’r unigolion hyn yn gyfrifol am ddilyniant drwy’r ysgol gyfan i sicrhau continwwm dysgu o fewn pob un o’r Maes Dysgu a Phrofiad. Mae dau o’r cyfranogwyr yn y grŵp ffocws wedi’u penodi i’r rolau hyn ac wedi disgrifio sut y maent yn gweithio gyda’i gilydd i ddod â dulliau cyson o weithredu ac i rannu arfer da. Mae’r lleoliad Pob Oed yn galluogi cyfleoedd cliriach ar gyfer cydweithio a chyfathrebu ar draws yr amrywiaeth eang o arbenigedd 3-19 nag sy’n bosibl mewn ysgolion ar wahân.

“Yr hyn rydyn ni'n ei weld yw mai arbenigedd pwnc yw'r cryfder efallai yn yr uwchradd, ac mae yna lawer o arbenigedd addysgeg yn y cynradd. Ac mae'n dda iawn gallu rhannu cryfderau” (AA3: FG1)

3.2.20 Roedd y cyfranogwyr i gyd yn gallu rhoi enghreifftiau o sut y gwnaethant addasu a gweithredu strategaethau a ddaeth o'r cynradd ac a ddefnyddir bellach gyda disgyblion oed uwchradd. Un enghraifft oedd y defnydd o ‘Dangos a Dweud’ gyda myfyrwyr Blwyddyn 8, a oedd yn arbennig o syndod i’r athro gan nad oedd wedi rhagweld pa mor dda y byddai’n gweithio a faint o gefnogaeth y byddai’n ei gael gan ddisgyblion i ymuno yn y gweithgaredd. . Dyma enghraifft o sut y gall gwybodaeth traws-gyfnod a rhannu ymarfer wella addysgeg.

3.2.21 Nododd un cyfranogwr, er bod addysgu yn y cyfnod cynradd wedi bod yn werthfawr, bod hyn wedi bod ar sail ad hoc a heb fawr o ddysgu proffesiynol ffurfiol neu anffurfiol i gefnogi'r sifft. Esboniodd, er ei fod yn gyfforddus yn addasu ei addysgu i ddiwallu anghenion disgyblion yn y cyfnod cynradd, yr hoffai gael mwy o gyfleoedd i arsylwi cydweithwyr cynradd. Cytunodd y grŵp y byddai hyn yn fuddiol tra hefyd yn cydnabod eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi’n llwyr yn eu rolau ar hyn o bryd, ond byddai hyn yn ffordd dda o ddatblygu eu harfer eu hunain. Ychwanegodd un o'r athrawon y byddai mwy o amser i gyfarfod ac edrych dros gynlluniau gwaith gyda'i gilydd i sicrhau dilyniant ar draws yr ysgol yn fanteisiol. Rhoddodd yr enghraifft o fod eisiau gallu gweithio gyda chydweithwyr o'r cynradd i greu cynllun gwaith thematig a fyddai'n rhedeg drwy'r ysgol. Cytunodd y grŵp ar y potensial cadarnhaol ar gyfer y math hwn o gydweithio.

3.2.22 Yn ystod y drafodaeth ar addysgu traws-gyfnod, disgrifiodd un cyfranogwr sut yr oedd wedi cael cyfleoedd ar gyfer addysgu 'carwsél' yn flaenorol, lle gallent gael eu dwyn i mewn i addysgu gwahanol ddosbarthiadau o fewn cyfnodau gwahanol. Trwy'r broses carwsél hon, rhoddwyd y dasg i staff o addysgu eu meysydd pwnc i wahanol grwpiau oedran ar draws yr ysgol yn eu tro. Trwy'r ymarfer hwn, roeddent yn gallu trafod strategaethau addysgu gyda chydweithwyr a datblygu arferion a oedd yn briodol ar gyfer ystod o ddysgwyr, yn ogystal â chael dealltwriaeth fanylach o ofynion addysgu a dysgu gwahanol gyfnodau ac oedrannau trwy'r ysgol. Daeth yr arfer hwn i ben yn ystod cyfyngiadau COVID-19 pan oeddent yn addysgu mewn ‘swigod’ i liniaru lledaeniad y feirws, a chyda’r angen i ganolbwyntio ar weithredu’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

3.2.23 Rhoddodd cyfranogwyr y grwpiau ffocws lawer o enghreifftiau o addysgu ar draws cyfnodau. Er enghraifft, mewn un ysgol, mae’r MDPh Iechyd a Lles yn cael ei addysgu ar draws yr ysgol gan athrawon o’r cyfnod uwchradd. Mae'r rhesymeg yn rhannol oherwydd yr arbenigedd sydd ar gael. Mae Iechyd a Lles yn cynnwys Addysg Gorfforol, lle mae athrawon arbenigol yn yr uwchradd, er enghraifft. Mae hefyd yn gyfle ar gyfer ymagwedd gyson ac i ddisgyblion cynradd ddod yn fwy cyfarwydd ag athrawon o’r cyfnod uwchradd i gefnogi pontio. Mae yna hefyd reswm ymarferol, pragmatig dros ddatblygu’r Maes Dysgu a Phrofiad yn gyson yn unol â gweithrediad y Cwricwlwm newydd i Gymru o fis Medi 2022.

3.2.24 Cytunwyd bod ymdeimlad cryf o gymuned a theulu o fewn yr ysgol Bob Oed. Trwy berthnasoedd cadarnhaol gyda disgyblion, estynnwyd yr ymdeimlad hwn o berthyn i'r gymuned ehangach.

3.2.25 Yn gyffredinol, roedd tystiolaeth y grŵp ffocws yn amlygu pa mor ganolog yw addysgu traws-gyfnod a dysgu proffesiynol mewn ysgolion Pob Oed. Yn ogystal, roedd llawer o enghreifftiau o staff yn cydweithio i arloesi a newid arferion addysgeg.

3.3 o gyfweliadau

3.3.1 Cynhaliwyd cyfres o gyfweliadau ag uwch arweinwyr mewn ysgolion Pob Oed ar-lein trwy Teams a'u recordio. Roedd protocolau moesegol ar waith, ac roedd ffurflenni caniatâd yn cael eu llenwi. Roedd y cyfweliadau yn lled-strwythuredig, yn dilyn set o bedwar cwestiwn ar ddeg; fodd bynnag, roedd yr ymatebwyr yn rhydd i ymhelaethu ar faterion yr oeddent yn eu hystyried yn bwysig.

3.3.2 Cynhaliwyd cyfweliadau yn Saesneg ac yn Gymraeg, ac ar ôl eu recordio, roedd pob cyfweliad yn cael ei drawsgrifio a'i godio'n thematig. Yn benodol, archwiliwyd y cysyniad o 'Arweinydd Pob Oed' yn ystod y cyfweliadau un-i-un. Dadansoddwyd y set ddata cyfrwng Cymraeg (n=5) ar wahân i'r set ddata Saesneg (n=9), ond dilynwyd patrwm dadansoddi cyffredin.

3.3.2 Amlygodd y cyfweliadau sut mae arweinyddiaeth mewn ysgol Bob Oed yn gofyn am waith aml-asiantaeth sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i'r perthnasoedd a feithrinwyd gan arweinwyr ysgolion un cyfnod. Mae hyn yn rhannol oherwydd yr ystod ehangach o sefydliadau a gwasanaethau allanol y mae'r ysgol yn gweithio gyda nhw, ee o Dechrau'n Deg i sefydliadau addysg ôl-16 a chyflogwyr.

3.3.3 Mae maint a graddfa gweithgaredd Ysgol Bob Oed yn gofyn i arweinwyr ddeall ac ymateb yn rhagweithiol i sylfaen gymunedol eang. Mae'r cynnydd yn y dalgylch, ac i rai, y cyfuniad o ddalgylchoedd lluosog, yn gofyn am sylw i ystod eang o faterion sy'n wynebu teuluoedd a gofalwyr yn eu cymuned. Tanlinellodd data’r cyfweliadau sut yr oedd yn rhaid i arweinyddiaeth yr ysgol ystyried dylanwadau’r gymuned ehangach, gan gynnwys lefelau tlodi, diweithdra, heriau cymdeithasol, a ffactorau demograffig eraill megis ethnigrwydd, ieithoedd y cartref, profiad gofal, ac ADY.

3.3.4 Mae angen llywodraethu ar raddfa fawr ar ysgolion Bob Oed, a chan fod llawer o’r ysgolion yng Nghymru wedi’u sefydlu drwy gyfuno neu uno cyn-ysgolion cynradd ac uwchradd, mae hyn hefyd yn gofyn am sylw sylweddol i gyd-drafod perthnasoedd cadarnhaol wrth ddod â threfn lywodraethol newydd at ei gilydd. corff. Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i arweinwyr sicrhau bod lleisiau teuluoedd a’r gymuned ehangach yn cael eu clywed a’u hadlewyrchu yng ngweledigaeth yr ysgol.

3.3.5 Disgrifiwyd y berthynas â theuluoedd/gofalwyr gan y rhai a gyfwelwyd fel un bwysig a chryf iawn. Tra bod y term 'ysgol Bob Oed yn awgrymu bod disgyblion yn mynychu o 3-16 oed, nid yw hyn bob amser yn wir am bob disgybl. Mae rhai disgyblion yn dal i ddod i mewn o ysgolion cynradd bwydo, sy’n cynnig heriau ychwanegol o ran meithrin perthynas ac, yn anochel, gwaith ychwanegol i’r staff. Eto i gyd, mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod cysylltiadau cymunedol cryfach yn deillio o wahanol ddisgyblion, rhieni a gofalwyr yn cymysgu â’i gilydd. Nodwyd hefyd y gallai ysgolion Pob Oed fod yn adnodd i'r gymuned drwy gynnig gofod a chyfleusterau arbenigol, gan atgyfnerthu a gwella ymgysylltiad cymunedol.

3.3.6 Disgrifiodd pob un o'r cyfweleion eu strwythurau arweinyddiaeth unigryw eu hunain. Mae trefniant arferol yn cynnwys Pennaeth Gweithredol gyda chyfrifoldeb yr ysgol gyfan a Phenaethiaid Cynorthwyol/Dirprwy Benaethiaid neu Arweinwyr Cyfnod yn goruchwylio rhediad dydd i ddydd yr ysgol. Mae llawer o strwythurau arweinyddiaeth, ond nid pob un, yn dibynnu ar arweinyddiaeth wasgaredig i reoli gofynion yr ysgol. Mae rolau newydd wedi dod i'r amlwg, fel arweinwyr dysgu gyda chyfrifoldebau traws-gyfnod. Mae cynllunio strategol yn tueddu i gael ei rannu yn hytrach nag ar wahân, gan ganiatáu ar gyfer datblygu gweledigaeth ar y cyd a weithredir ar sail ysgol gyfan.

3.3.7 Roedd strwythurau a chyfrifoldebau arweinyddiaeth yn dibynnu'n bennaf ar strwythur ffisegol yr ysgol gymaint â'i demograffeg – er enghraifft, nifer y safleoedd a'r pellter rhyngddynt. Mae strwythurau arweinyddiaeth hefyd yn dibynnu ar faint yr ysgol a nifer y disgyblion ar y gofrestr, sy’n golygu bod amrywiaeth yn y strwythurau arweinyddiaeth ar draws y sector Pob Oed yng Nghymru.

3.3.8 Amlygodd cyfweleion fod angen i arweinwyr ysgolion Pob Oed gael trosolwg strategol o addysgeg, addysgu a dysgu, dilyniant, lles, a safonau ar gyfer y cyfnodau cynradd ac uwchradd. Mae’n rhaid i arweinwyr hefyd gael trosolwg o’r cwricwlwm ynghyd â pharch proffesiynol at arbenigedd cydweithwyr mewn cyfnodau/meysydd penodol o’r ysgol ac wedi’i ategu gan hwyluso cydweithio’n rhagweithiol – gan roi amser a lle i bob cydweithiwr gymryd rhan mewn deialog broffesiynol a rhannu arbenigedd. .

3.3.9 Soniodd pob un o'r cyfweleion am ymdrechu i sicrhau cysondeb a mabwysiadu ymagwedd strategol at lywio'r weledigaeth o addysg 3-16. Disgrifiwyd hyn gan un cyfwelai fel “yr eglurder llwyr ein bod wedi ymrwymo i fod yn 3-16 ym mhob ystyr”. Mae’r weledigaeth 3-16’ yn diffinio rôl arweinwyr mewn Ysgolion Pob Oed, a chefnogir y weledigaeth hon gan bolisïau a strategaethau ysgol gyfan sy’n rhoi sylw penodol i anghenion disgyblion a staff ym mhob maes o’r ysgol.

Pwysleisiodd un o’r Uwch Arweinwyr a gyfwelwyd y posibilrwydd a gwerth y weledigaeth hon fel, ‘Cysondeb yn y dull o addysgu a dysgu, gydag addysgeg, gyda safonau, ac yn bwysicaf oll, llwybr hedfan. Mae gennych chi'r trosolwg hwnnw ohonoch chi'n gwybod, o enillion cynyddrannol rhwng meithrinfa a Blwyddyn 11' (AA14) Disgrifiodd un arall fel a ganlyn,

'Fy rôl i, fy rôl yn y pen draw mewn gwirionedd, yw dod â'r cysondeb hwnnw. Fel bod yr holl blant ar draws y gymuned, beth bynnag fo’r safle, beth bynnag fo’u hoedran, yn cael yr addysgu a’r dysgu teg hwnnw o ansawdd uchel. Er mwyn i ni gael rhywbeth yn union y ffordd drwy rywbeth blaengar, sy'n ddigon tynn ei fod yn gysondeb gwirioneddol ac yn gyfle cyfartal i blant, ond yn ddigon rhydd i fyw ynddo' (Cyfarwyddwr Dysgu, AA5)

3.3.10 Atgyfnerthodd y cyfweleion ymrwymiad cryf i ymarfer adfyfyriol ac atblygol, ac i gynnal system hunanwella trwy fecanweithiau ymchwil ac ymholi megis ymchwil gweithredol, arsylwadau, teithiau dysgu, a deialog proffesiynol. Roeddent yn rhoi pwyslais ar wneud amser i gydweithio proffesiynol fod yn ffrwythlon ac i unrhyw gynlluniau dilynol gael eu gweithredu.

3.3.11 Amlygodd cyfweleion bwysigrwydd arweinwyr ar bob lefel, gan ganolbwyntio ar brofiad y disgybl, hy lles, addysgu a dysgu, safonau, a dilyniant. Disgrifiodd y cyfweleion hyn yn nhermau anogaeth weithredol i gydweithio ar draws cyfnodau a chysondeb dulliau sy’n ffurfio profiad y disgybl.

3.3.12 Nododd llawer o'r cyfweleion bwysigrwydd atebolrwydd trwy gyfrifoldeb uniongyrchol am holl brofiad y disgybl - academaidd, lles, cymdeithasol ac ati. Amlygodd cyfweleion sut yr oeddent yn teimlo'n uniongyrchol gyfrifol am sicrhau bod anghenion pob plentyn yn cael eu diwallu ar draws yr holl ystod. o’r cwricwlwm o ddechrau eu taith ysgol i’r eiliad y gadawon nhw a thu hwnt i fod yn oedolion.

'Perthnasoedd ydyw ynte? Oherwydd fel penaethiaid cynradd maen nhw gyda chi o dair, babanod ydyn nhw, ac erbyn iddyn nhw fod ym Mlwyddyn 6, rydych chi'n eu hadnabod ac mae gennych chi, ychydig, y peth mwyaf dinistriol y gallwch chi. dweud wrth blentyn yw “Rwy'n siomedig” Rydych chi'n gwybod pan fydd eu Pennaeth yn siomedig ynddynt, maen nhw'n troi'n ôl i fod yn dair. Ac i allu mewn gwirionedd, a gallaf ddweud eich bod chi'n gwybod wrth bobl ifanc 16 oed yma fel y gallaf ddweud, “Nawr ... dwi'n eich cofio chi pan oeddech chi'n 9” Ac maen nhw'n gwneud hynny, maen nhw'n mynd yn ôl at y plentyn bach hwnnw eto, ac maen nhw'n ffynnu arno maen nhw wir yn ffynnu arno, oherwydd maen nhw'n hysbys. Nid rhifau ydyn nhw. Maen nhw'n bobl unigol ac rydych chi'n gwybod bod gennych chi'r hyder hwnnw a chael y berthynas honno â staff, rydych chi'n adnabod staff uwch, mae'n cael effaith enfawr arnyn nhw' (Dirprwy Bennaeth, AA5)

Disgrifiodd y cyfweleion amrywiol fecanweithiau a strwythurau oedd yn eu lle i sicrhau bod anghenion pob plentyn yn cael eu cydnabod, eu cefnogi a'u monitro. Cyfeiriodd y cyfweleion hefyd at eu hymchwil mewnol eu hunain a’r ymrwymiad i ddefnydd effeithiol o ddata disgyblion i gynnal cysondeb, sicrhau dilyniant, a chefnogi lles disgyblion. Teimlwyd gwerth cysondeb yn arbennig o frwd wrth gefnogi disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

'Mae yna enghreifftiau eraill o'r rhai o'r plant hynny ag anghenion ADY sydd wedi dod drwodd. Maen nhw, y rhieni, mae yna un Cydlynydd ADY sy'n hysbys iddyn nhw, o'r dechrau, felly does dim, wyddoch chi, rydych chi'n newid Cydlynydd ADY, rydych chi'n mynd i ysgol gyfun ac mae'n rhaid ichi ymladd eto am yr hyn sydd ei angen ar y plant hynny. Nid oes dim o hynny yma. Maen nhw i gyd yn mynd yn syth drwodd' (AA7)

3.3.15 Nododd cyfweleion fod arweinwyr mewn ysgol Bob Oed angen cryfder cymeriad i lywio eu ffordd drwy'r pwysau amrywiol a roddir gan asiantaethau mewnol ac allanol. Awgrymwyd bod angen i arweinwyr yn aml ymdrin â galwadau sy’n gwrthdaro a gwahanol fuddiannau sy’n benodol i gyd-destun ysgol Bob Oed. Roedd cyfweleion hefyd yn teimlo’n gryf nad yw’r model ariannu ar gyfer ysgolion Pob Oed yn addas i’r diben eto, gan ei fod yn cymryd yn ganiataol bod cyfuno’r cyllidebau o’r strwythurau ysgol blaenorol yn ddigon i dalu costau. Nodwyd bod llawer o ysgolion Pob Oed yn rhedeg ar ddiffygion cyllidebol sylweddol oherwydd bod graddfa'r gweithredu yn mynd ymhell y tu hwnt i'r strwythurau ysgol blaenorol. Er enghraifft, bydd angen pedwar gofalwr, tîm o lanhawyr, staff derbynfa ac ati ar Ysgol Bob Oed â phedwar campws o hyd, ni waeth a yw'r ysgolion eu hunain yn cael eu hystyried yn un sefydliad. Mae angen cymorth ariannol hefyd ar gyfer rolau newydd sy'n briodol i leoliad Pob Oed, ond nid yw hyn o reidrwydd yn cael ei adlewyrchu yng nghyllidebau Awdurdodau Lleol. Er enghraifft, bydd Cyfarwyddwr Dysgu ar lefel Uwch Arweinyddiaeth yn goruchwylio dysgu ac addysgu o 3-16 (neu 19), sy’n rôl dra gwahanol i Ddirprwy Bennaeth neu Bennaeth Cynorthwyol a gyflogir mewn ysgol un cyfnod.

3.3.19 Mae’r rhestr ganlynol yn amlinellu’r tueddiadau arweinyddiaeth Pob Oed a godwyd yn y cyfweliadau:

Sgiliau rhyngbersonol sy'n annog parch proffesiynol at ei gilydd

 • Y gallu i ymateb i’r “gromlin ddysgu serth” y mae llawer o Uwch Arweinwyr yn ei brofi wrth ddechrau yn eu swyddi. Daw mwyafrif y Prifathrawon mewn Ysgolion Pob Oed yng Nghymru o gefndiroedd uwchradd, ac o’r rheini, cyfeiriodd pob un ohonynt at eu hanghyfarwydd ag addysgu a dysgu yn y cyfnod cynradd. Gwelwyd hyn yn her sylweddol a oedd yn rhoi boddhad i'r holl gyfweleion.
 • Y gallu i annog teyrngarwch i weledigaeth strategol hirdymor sydd â sylfaen dystiolaeth gyfyngedig yn y sector addysg yng Nghymru
 • Yn benderfynol o yrru'r prosiect yn ei flaen a chynllunio dan bwysau, yn enwedig yn ystod cyfnod sefydlu a chamau cychwynnol yr ysgolion
 • Mae angen dull hyfforddi ar brydiau – yn enwedig o ran symud athrawon o gwmpas yr ysgol i addysgu y tu allan i'w parth 'arferol' neu gysur.
 • Meddwl agored a hyblyg

3.3.20 Fel rhan o'r sampl cyffredinol cynhaliwyd dau gyfweliad yn Gymraeg. O ystyried bod hon yn rhan fach ond pwysig o'r set ddata gyffredinol, mae angen sylw ar wahân a esboniad manylach.

3.3.21 Roedd y ddau bennaeth wedi bod yn eu swyddi am gyfnod cymharol fyr ond yn rhannu safbwyntiau tebyg ar arweinyddiaeth eu hysgol. Roeddent wedi bod yn allweddol yn y cyfnod sefydlu ac felly wedi dylanwadu ar y strwythur arweinyddiaeth. Cafodd y penaethiaid brofiadau cefndir gwahanol iawn (1 cynradd ac 1 uwchradd) a daeth â blynyddoedd lawer o brofiad blaenorol mewn prifathrawiaeth o ysgolion eraill gyda nhw.

3.3.22 Yn S1, cefnogwyd y pennaeth gan Ddirprwy o'r cyfnod arall, a chredwyd bod hyn yn hanfodol i ddarparu arbenigedd arweinyddiaeth ar draws yr ysgol gyfan. Fodd bynnag, roedd yn amlwg mai un ysgol sengl oedd y weledigaeth, nid dau gyfnod wedi'u cysylltu â'i gilydd. I’r perwyl hwnnw, roedd llawer o’r rolau arweinyddiaeth yn rhychwantu’r ystod oedran lawn ar draws yr ysgol, gan gynnwys rolau bugeiliol a’r cwricwlwm. Yn yr un modd, yn S2, roedd y pennaeth wedi ymdrechu i sicrhau bod staff a rhieni yn gweld yr ysgol fel un sefydliad, nid cyfuniad o sawl ysgol. Eglurodd y ddau bennaeth eu bod yn ffodus i fod ar un safle, un yn adeilad newydd a'r llall yn ailwampio safle uwchradd presennol.

3.3.23 Roedd y ddau bennaeth yn teimlo, o ran eu harfer arweinyddiaeth eu hunain, fod y sgiliau sydd eu hangen i arwain mewn ysgolion Pob Oed yn debyg i sgiliau arweinyddiaeth effeithiol mewn unrhyw leoliad; fodd bynnag, roedd ehangder y profiad ac ystod yr heriau wedi cynyddu. Roedd hyn yn cynnwys delio â staff o gefndiroedd a diwylliannau gwahanol i fodloni disgwyliadau rhieni disgyblion, o’r blynyddoedd cynnar i flynyddoedd olaf eu haddysg.

3.3.24 Nid oedd y naill bennaeth na'r llall wedi cael unrhyw ddysgu proffesiynol pwrpasol nac anwythiad i fod yn bennaeth ysgol Bob Oed newydd. Fodd bynnag, roedd pob un wedi cael amser yn ystod cyfnod sefydlu'r ysgol i ymweld ag ysgolion Pob Oed eraill a dysgu o'u profiad. Roedd y ddau wedi cael eu cefnogi gan yr Awdurdod Lleol (ALl) a swyddogion Rhanbarthol, gyda chyfarfodydd rheolaidd a chymorth cwricwlwm. Roedd y ddau yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Fforwm Ysgolion Pob Oed, a mynegodd un pennaeth siom nad oedd yn cyfarfod yn amlach. Credai un pennaeth hefyd nad oedd yr ALl a'r Rhanbarth yn ystyried ysgolion Pob Oed wrth sefydlu cyfarfodydd, ac yn aml disgwylid iddynt fynychu cyfarfodydd cynradd ac uwchradd.

3.3.25 Yn S1, gwnaed y penderfyniad i greu ysgol Pob Oedran gan yr ALl er mwyn cynnal niferoedd hyfyw o ysgolion a buddsoddi’n effeithiol yn seilwaith adeiladau ysgolion. Roedd hyn yn golygu cau nifer o ysgolion, a bu rhywfaint o brotestio yn erbyn ffurfio ysgol Bob Oed newydd ar safle uwchradd presennol. Daeth hyn gan nifer o rieni a nifer o staff presennol. Fodd bynnag, ar ôl dicter cychwynnol, mae diwrnodau adeiladu tîm staff strwythuredig cyn agor, wedi sicrhau bod staff yn dod i adnabod ei gilydd yn dda ac yn dod yn fuan i gydweithio a dysgu oddi wrth ei gilydd. Hefyd, i ddechrau, tynnodd ychydig o deuluoedd eu disgyblion yn ôl o’r ysgol, ond yn fwy diweddar, mae’r rhain gan amlaf wedi dychwelyd ac mae teuluoedd newydd wedi’u denu i’r ysgol. Ystyriwyd bod cyfathrebu yn hanfodol i hysbysu’r gymuned o ddiben a gweledigaeth y system addysg newydd, gan fod gan genedlaethau o deuluoedd ymlyniad hanesyddol i’r hyn a fodolai ac yn gyndyn o newid.

3.3.26 Yn S2, fodd bynnag, roedd y rhesymeg yn ymwneud yn fwy â chynyddu'r capasiti presennol o fewn yr ALl a lleddfu'r pwysau ar yr ysgol uwchradd gyfrwng Cymraeg bresennol tra'n lleihau costau cludiant. Mae'r ysgol hon yn cael ei hehangu fesul blwyddyn ac yn dechrau gyda darpariaeth hyd at flwyddyn 7. Roedd y cyflwyniad graddol hwn yn golygu bod rhieni'n dewis anfon eu plant i ysgol newydd a oedd yn agosach at eu cartrefi. Nid oedd ofn ynghylch effaith plant iau yn rhannu safle gyda phlant hŷn yno oherwydd yr agoriad graddol. Mae niferoedd rhagamcanol ar gyfer yr ysgol unwaith y bydd wedi agor yn llawn yn gadarnhaol iawn ac yn unol â rhagfynegiadau'r ALl.

3.3,27 Roedd y ddwy ysgol yn gweithio’n galed i fabwysiadu’r Cwricwlwm newydd i Gymru (CfW) 2022 a dywedasant fod hyn yn gymorth enfawr i ddod â staff cynradd ac uwchradd gwreiddiol ynghyd. Roedd gan bob un lawer i'w ddysgu oddi wrth ei gilydd, ond yn benodol, roedd y dull a ddefnyddir yn aml mewn ysgolion cynradd yn cael ei fodelu ar gyfer cydweithwyr uwchradd fel y bwriadwyd ar gyfer CaW 2022. Ar y llaw arall, roedd staff cynradd yn elwa ar athrawon arbenigol i ddatblygu eu sgiliau eu hunain mewn meysydd. megis cerddoriaeth, addysg gorfforol a chelf. Teimlai un pennaeth hefyd fod y disgyblion cynradd yn fwy annibynnol yn eu gwaith a ddaeth yn agoriad llygad i gydweithwyr uwchradd. Mae hyn wedi arwain at leihad sylweddol mewn taflenni gwaith a mwy o waith a arweinir gan brosiectau ar gyfer disgyblion oed uwchradd yn yr ysgol. Dywedodd y ddau bennaeth fod staff yn defnyddio addysgeg sy’n briodol i’w hoedran/pwnc, ond roedd pob un wedi dod yn gyfarwydd â’r darlun ehangach o ran dysgu blaenorol ac anghenion y disgyblion yn y dyfodol.

3.3.28 Roedd diwylliant y ddwy ysgol yn canolbwyntio ar y disgyblion a'r gymuned i raddau helaeth. Mantais amlwg disgyblion yn mynychu’r un ysgol o oedran cynnar iawn oedd y gellid cynnal y perthnasoedd a ddatblygir fel arfer gyda rhieni yn gynnar. Roedd y staff yn adnabod teuluoedd yn dda, a oedd yn caniatáu ymyrraeth gynnar pe bai unrhyw faterion yn codi. Her fawr i’r ddwy ysgol, fodd bynnag, oedd trosglwyddo disgyblion o ysgolion heblaw’r rhai sydd eisoes yng nghyfnod cynradd yr ysgol Bob Oed.

3.3.29 Roedd hi'n bwysig er tegwch nad oedd y disgyblion hyn yn cael eu gwneud i deimlo'n wahanol nac o dan anfantais i'r rhai oedd eisoes yn yr ysgol. I gefnogi hyn, roedd un ysgol wedi penodi dau athro pontio a chynorthwyydd pontio i weithio gydag ysgolion bwydo yn y misoedd yn arwain at drosglwyddo. Ar y llaw arall, teimlai un o’r penaethiaid fod rhai anfanteision i aros yn yr un ysgol yn ystod y cyfnod pontio, yn anad dim, yr “hawl i dramwyo” y mae disgyblion yn ei fwynhau wrth symud i’r ysgol uwchradd o’r cynradd. Roedd gan un o’r ysgolion gyfleuster llesiant cynhwysfawr i ddisgyblion ddarparu ar gyfer llawer o anghenion emosiynol ac ymddygiadol, a ganmolwyd gan Estyn fel un hynod effeithiol.

3.3.30 Gwnaeth y ddau bennaeth sylwadau ar yr effaith a gafodd Covid ar eu cynlluniau datblygu fel ysgolion newydd. Roedd ffocws wedi symud i oroesi yn hytrach na datblygu, ac roedd pob pennaeth yn edrych ymlaen at fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Teimlai un pennaeth fod angen mwy o adnoddau/capasiti ar gyfer arsylwi cymheiriaid a dysgu er mwyn gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd yr oedd ysgol Bob Oed yn eu darparu ar gyfer gwella. Awgrymodd un pennaeth ymchwil pellach ar effaith y defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

3.3.31 Ar y cyfan, datgelodd y cyfweliadau â’r holl uwch arweinwyr mewn ysgolion Pob Oed eu bod yn wynebu heriau penodol sy’n gysylltiedig â natur eu lleoliad. Mae ysgolion cynradd ac uwchradd yn aml wedi'u lleoli ar wahanol safleoedd, sy'n ei gwneud hi'n anodd ar brydiau gweithredu arweinyddiaeth, felly gall adeiladu tîm cyffredin fod yn her i uwch arweinwyr. Hefyd, gall sefydlu ysgol Bob Oed fod yn drafferthus gan fod angen dod â grwpiau, cymunedau, staff a disgyblion gwahanol iawn at ei gilydd mewn un lleoliad.

3.3.32 Tybir nad yw arweinyddiaeth ysgol Bob Oed yn wahanol i arweinyddiaeth unrhyw ysgol arall, ac eto gall yr heriau strwythurol a diwylliannol, fel yr amlygwyd yn y cyfweliadau, fod yn sylweddol. Yn olaf, ychydig iawn o hyfforddiant neu baratoad penodol sydd i addysgu neu arwain ysgol Bob Oed sy'n broblem, gan fod yr heriau cyd-destunol yn cael eu hystyried yn wahanol iawn ac yn fwy beichus.

4.0 Trafodaeth

4.1 Mae adran hon yr adroddiad yn trafod y prif ganfyddiadau a’r goblygiadau sy’n deillio o’r gwaith D ac Y hwn. Cydnabyddir bod cyfyngiadau i’r canfyddiadau oherwydd bod COVID-19 wedi tarfu’n sylweddol ar y broses casglu data, o flwyddyn, ac wedi atal y cyfrifon astudiaethau achos seiliedig ar ysgolion a oedd yn rhan o’r cynllun ymchwil gwreiddiol. Cydnabyddir hefyd fod ymchwil parhaus yn cael ei wneud gan gydweithwyr ysgol drwy'r Fforwm Pob Oed yng Nghymru. Gan fod gan y gwaith hwn oes hirach na'r adroddiad hwn, nid yw'r dystiolaeth ysgol hon wedi'i chynnwys yn yr adroddiad hwn.

4.2 Fel yr amlygwyd ar ddechrau’r adroddiad hwn, mae’r llenyddiaeth ryngwladol ar ysgolion Pob Oed yn brin ac mae’r llenyddiaeth ar ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn deneuach fyth. Felly, er bod COVID-19 wedi torri ar draws yr ymchwil hwn, mae’r data a gasglwyd yn cynnig set newydd, gyfoes o lensys ar y sector Pob Oed yng Nghymru. Hefyd, roedd blwyddyn gyntaf y prosiect hwn yn canolbwyntio ar uwchsgilio ymarferwyr mewn ysgolion Pob Oed i wneud eu hymchwil eu hunain; felly mae yna bellach gapasiti ymchwil ychwanegol o fewn y system i gael mwy o fewnwelediadau a safbwyntiau am y model hwn o addysg yng Nghymru.

4.3 Nid yw’r adroddiad hwn yn cynnig argymhellion ond, yn hytrach, mae’n amlygu’r goblygiadau i lunwyr polisi, ymarferwyr ac ymchwilwyr, yn seiliedig ar ganfyddiadau’r astudiaeth hon. Crynhoir canfyddiadau craidd yr astudiaeth hon nesaf.

4.4 O’r dystiolaeth a gasglwyd yn y prosiect hwn, awgrymir bod manteision clir i fodel addysg Bob Oed. Mae ethos cyffredin o fewn ysgol Bob Oed yn darparu pwrpas cyfunol a chyfeiriad a rennir ar gyfer staff a disgyblion. Mae set gyffredin o werthoedd craidd o fewn ysgol Bob Oed yn cynnig llwybr cyffredin ar gyfer datblygiad cymdeithasol, moesol ac emosiynol disgyblion. Hefyd, mae ysgolion Pob Oed yn tueddu i fod â pherthynas waith agos â rhieni/gofalwyr, teuluoedd, ac asiantaethau cymorth (o’r cyfnod cynradd cynnar ymlaen), y dangoswyd ei fod yn meithrin ymgysylltiad cymunedol cryf a pharhaus. Gyda'r pwyslais polisi yng Nghymru ar hyn o bryd ar 'Ysgolion Bro'6, mae llawer i'w ddysgu o'r sector Pob Oed a'r ffordd y mae gwahanol rannau o'r gymuned yn cael eu dwyn ynghyd i gefnogi'r ysgol.

4.5 O ran dilyniant, cydlyniad, addysgeg a lles, mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod manteision sylweddol i ddysgwyr o fod mewn ysgol Bob Oed. Mae ysgolion pob oed yn rhannu gwybodaeth fel mater o drefn drwy gydol addysg plentyn, gan roi’r cyfle i gael cymorth proffesiynol wedi’i dargedu ac ymyrraeth arbenigol pan fo angen. O ganlyniad, mae pobl ifanc yn llai tebygol o 'gwympo i'r neilltu' oherwydd cefnogaeth gyson trwy gydol eu haddysg. Yn ogystal, mae cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygu’r cwricwlwm ac addysgu traws-gyfnod, gan ganiatáu rhannu arfer dda a strategaethau addysgu a dysgu er budd disgyblion yn ogystal â staff.

4.6 Mae ysgolion Pob Oed yn tueddu i gynnig trosglwyddiad llyfnach rhwng cyfnodau allweddol neu gyfnodau allweddol i ddysgwyr. Mae bod yn gyfarwydd â’r ysgol, athrawon, arferion pedagogaidd, a chyfoedion eraill yn golygu bod dysgwyr yn llai tebygol o deimlo’r pryder sy’n gysylltiedig â newid lleoliad yr ysgol a phresenoldeb plant hŷn. Mae diwylliant o gynhwysiant a disgyblion hŷn yn cynnig mentora a chyfryngu cyfoedion yn fantais arall sydd â’r potensial i leihau ymddygiad gwael a lleihau gwaharddiadau. Mae’r model ysgol Bob Oed yn darparu parhad o gymorth academaidd, cymdeithasol ac emosiynol i ddysgwyr sy’n lleihau’r potensial am ostyngiadau mewn perfformiad ar adegau pontio allweddol yn yr ysgol.

4.7 Gan ganolbwyntio ar arweinyddiaeth, mae llawer o ysgolion Pob Oed yn dueddol o weithredu model gwasgaredig o arweinyddiaeth sy’n rhychwantu gwahanol gyfnodau a chyfnodau addysg. Mae'r model hwn o arweinyddiaeth yn hyblyg ac yn ymatebol i wahanol anghenion sefydliadol. Nid yw paratoadau a datblygiad penodol ar gyfer y rhai sy'n arwain ysgol Bob Oed ar gael ar hyn o bryd. Mae hwn yn faes pwysig ar gyfer datblygu a buddsoddi yn y dyfodol, gan ei bod yn debygol y bydd nifer yr ysgolion Pob Oed yng Nghymru yn cynyddu.

4.8 Mae'r goblygiadau sy'n deillio o'r ymchwil hwn yn eang, ac er bod angen i fwy o ymchwil ganolbwyntio ar y sector pwysig hwn, mae nifer o negeseuon pwysig wedi dod i'r amlwg o'r astudiaeth hon. Yn gyntaf, i lunwyr polisi, mae'n bwysig cydnabod hynodrwydd y sector hwn a'r heriau allweddol y mae'r rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau o'r fath yn eu hwynebu. Ni ellir diystyru cymhlethdod cyflwyno darpariaeth gynradd ac uwchradd, a dylai trefniadau ariannu adlewyrchu maint y dasg o sefydlu a rhedeg ysgol Bob Oed.

4.9 O ran ymarfer, mae’r goblygiadau i ymarferwyr yn ymwneud yn bennaf â’r Cwricwlwm newydd i Gymru a’r ffaith bod ysgolion Pob Oed mewn sefyllfa dda i fodelu a rhannu dulliau o addysgu addysgeg sy’n croesi meysydd pwnc ar wahân ac yn adlewyrchu dyheadau’r cwricwlwm newydd. . Felly, dylai cyfleoedd i gysylltu ag ysgolion Pob Oed ac i ddysgu oddi wrthynt fod yn flaenoriaeth i bob ysgol wrth iddynt symud ymlaen i weithredu’r cwricwlwm.

4.10 I ymchwilwyr, mae'r goblygiadau hefyd yn glir; mae mwy o ymchwil i'r sector addysg cynyddol hwn yn bwysig ac yn hollbwysig. Fel y mae’r astudiaeth hon wedi dangos, mae llawer i’w ddysgu o’r arferion cydweithredol o fewn lleoliadau ysgol Bob Oed a’r gwaith traws-gyfnod sy’n cynnig y cyfle ar gyfer mwy o arloesi a chreadigedd pedagogaidd sydd, yn y pen draw, o fudd i bob dysgwr.

4.11 I gloi, roedd COVID-19 yn aflonyddwr mawr ond hefyd yn oleuwr pwysig. Roedd yn atgyfnerthu pwysigrwydd lles dysgwyr a lles staff fel elfennau hanfodol o ddysgu effeithiol. Amlygodd pam roedd bod mewn cymuned a chael eich gweld a’ch clywed mor bwysig i iechyd meddwl pob person ifanc yn ystod y pandemig.

4.12 Mae model addysg Bob Oed, mewn sawl ffordd, yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd cydgyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ar gyfer dysgwyr drwy gydol eu haddysg. Ar lawer ystyr, dyma drawsnewidiad o fewn addysg Gymraeg sydd â photensial ar gyfer meddwl newydd, atebion creadigol, ac addysgeg feiddgar. Mae ffyrdd newydd o ddeall addysg yn brin, ac mae gweithredoedd newydd sy'n ymateb i ffyrdd newydd o ddeall addysg yn brinnach fyth.

4.12 Mae ysgolion Pob Oed yn fodel cymharol newydd o addysg yng Nghymru, ond wrth i’r sector hwn ehangu, mae’r dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg yn awgrymu bod ganddynt y potensial i arwain trawsnewid mewn ffyrdd a fydd o fudd i holl ddysgwyr y Gymraeg yn y dyfodol.

CYFEIRIADAU

Fforwm Ysgolion Pob Oed Ysgolion Pob Oed (2021) Croeso i Fforwm Ysgolion Pob Oed. [Ar-lein]. Ar gael o: https://allageschoolsforum.cymru/home/

Yr Adran Addysg a Sgiliau (2006) Pob Oed Schooling: A Resource. Llundain: Uned Arloesedd, Adran Addysg a Sgiliau. [Ar-lein]. Ar gael o: https://dera.ioe.ac.uk/8642/2/A9R1CAD_Redacted.pdf

Estyn (2015) Arfer orau mewn datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion. Caerdydd: Estyn. [Ar-lein]. Ar gael oddi wrth: Datblygu Arweinyddiaeth (llyw.cymru)

Estyn (2021) Ystadegau Swyddogol. [Ar-lein]. Ar gael o: https://www.estyn.llyw.cymru/node/14721

Estyn (2022) Ysgolion pob oed yng Nghymru – Adroddiad ar heriau a llwyddiannau sefydlu ysgolion pob oed (Ar-lein) Ar gael o https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiad-thematig/ysgolion-bob-oed -adroddiad-cymru-heriau-a-llwyddiannau-sefydlu-ysgolion-pob-oed

Arolygiaeth Ei Mawrhydi yn yr Alban (2011) Dysgu Gyda'n Gilydd: Agor Dysgu mewn Ysgolion Sydd Drwyddi. [Ar-lein]. Ar gael o: https://dera.ioe.ac.uk/997/

Reynolds, D., Napiarella, K., Parketny, J. a Jenkins, M. (2018) Ysgolion Pob Oed: Tirwedd Newidiol Addysg Gymraeg . Prifysgol Abertawe, Ysgol Addysg. [Ar-lein]. Ar gael o: https://allageschoolsforum.cymru/cy/the-changing-landscape-of-welsh-education/
48
Swidenbank, H. (2007) Heriau a Chyfleoedd Arwain a Rheoli Ysgol Pob Oed. Nottingham: Coleg Cenedlaethol Arwain Ysgolion, Adroddiad Cydymaith Ymchwil.

Llywodraeth Cymru (nd) Fy Ysgol Leol. [Ar-lein]. Ar gael o: https://mylocalschool.gov.wales/Schools/SchoolSearch?lang=cy

Llywodraeth Cymru (2014) Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio Rhanbarthol. [Ar-lein]. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. Ar gael o: https://gov.wales/national-model-regional-working

Llywodraeth Cymru (2019) Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif. [Ar-lein]. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. Ar gael o: https://llyw.cymru/rhaglen-ysgolion-ar-21ain ganrif

Llywodraeth Cymru (2020) Canllawiau Cwricwlwm i Gymru. [Ar-lein]. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. Ar gael o: https://hwb.gov.wales/storage/b44ad45b-ff78-430a-9423-36feb86aaf7e/curriculum-for-wales-guidance.pdf

Llywodraeth Cymru (2021) Rhestr Cyfeiriadau o Ysgolion yng Nghymru. [Ar-lein]. Ar gael o: https://llyw.cymru/rhestr-cyfeiriadau-ysgolion

Llywodraeth Cymru (2021) Canlyniadau Cyfrifiad Ysgolion: Ebrill 2021. [Ar-lein]. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. Ar gael o: https://llyw.cymru/canlyniadau-cyfrifiad-ysgolion-april-2021

Wilborg, S. (2004) Addysg ac Integreiddio Cymdeithasol: Astudiaeth Gymharol o'r System Ysgolion Cynhwysfawr yn Sgandinafia. [Ar-lein]. London Review of Education , 2 (2), 83-93.

Pontio

Anderson, L., Jacobs, J., Schramm, S., Splittberger, F., (2000). Pontio ysgol: dechrau'r diwedd neu ddechrau newydd? Cylchgrawn Rhyngwladol Ymchwil Addysgol, 33, 325-339.

Barber, M. (1999). Cymryd y llanw ar y llifogydd: trawsnewid y blynyddoedd canol o addysg. Addysg Heddiw, 49 (4), 3-17.
Buzza, D. (2015). Cefnogi Myfyrwyr ar y Pontio i'r Ysgol Uwchradd: Rôl Dysgu Hunanreoledig. Yn S. Elliott-Johns, & DH Jarvis, Safbwyntiau ar Drosglwyddiad mewn Ysgol ac Ymarfer Addysgol (pp. 215- 241). Toronto: Gwasg Prifysgol Toronto.

Chambers, G. (2019). Myfyrdodau disgyblion ar y pontio rhwng yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd gan gyfeirio at ddysgu ieithoedd modern: persbectif hunan-system ysgogol. Arloesedd mewn Dysgu ac Addysgu Ieithoedd, 13:3, 221-236.

Chedzoy, S., & Burden, RL (2005). Symud: asesu agweddau myfyrwyr at drosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd. Ymchwil mewn Addysg, 74, 22-VI.

Demetriou, H., Goalen, P., & Rudduck, J. (2000). Perfformiad academaidd, trosglwyddo, pontio a chyfeillgarwch: gwrando ar lais y myfyriwr. Cylchgrawn Rhyngwladol Ymchwil Addysgol , 33, 425–441.

Galton, AS, Hargreaves, l., Pell, T.(2003). Cynnydd ym mlynyddoedd canol yr ysgol: parhad a diffyg parhad adeg trosglwyddo. Addysg 3-13, 31:3, 9-18.

Galton, M., & McLellan, R. (2018). Odyssey pontio: profiad disgyblion o drosglwyddo i'r ysgol uwchradd dros bum degawd. Papurau Ymchwil mewn Addysg, 33:2, 255-277.

Gorard, S., Siddiqui, N., & Huat See, B. (2017). Beth sy'n gweithio a beth sy'n methu? Tystiolaeth o saith cynllun 'dal i fyny' poblogaidd ar gyfer trosglwyddo i'r ysgol uwchradd yn Lloegr. Papurau Ymchwil mewn Addysg, 32:5, 626-648.
Hodgson, G. 2011. Creu Hinsawdd o Atebolrwydd Deallus mewn Academïau Drwyddi draw, Coleg Cenedlaethol Arwain Ysgolion. https://core.ac.uk/download/pdf/4159391.pdf.

Symonds, J. 2015. Deall Pontio Ysgol: Beth Sy'n Digwydd i Blant a Sut i'w Helpu. Abingdon: Routledge.
Sutherland, RJ, McNess, EM, Yee, WC a Harris, RJ 2010, Cefnogi dysgu wrth drosglwyddo o ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd. Mentrwyr Masnachol. http://www.bris.ac.uk/education/news/2010/transition-bristoluniversity.pdf
West, P., Sweeting, H., & Young, R. (2010). Materion pontio: profiadau disgyblion o’r cyfnod pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng ngorllewin yr Alban a’r canlyniadau ar gyfer lles a chyrhaeddiad. Papurau Ymchwil mewn Addysg, 25:1, 21-51

Archwiliad i Ysgolion Pob Oed yng Nghymru

Diolchiadau

Alma Harris, Michelle Jones, Alex Southern a Jeremy Griffiths.

Ysgolion sydd wedi'u cynnwys yn y prosiect:

Ysgolion Pob Oed

AWDURON

Prifysgol Abertawe

Sylwadau ar gau.
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
Cyfarfodydd i ddod
Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!
English English Cymraeg Cymraeg