Y Cwricwlwm Addysgol Newydd yn y Ffindir gan Irmeli Halinen

Cyhoeddwyd y bennod hon yn y llyfr o'r enw: Gwella Ansawdd Plentyndod yn Ewrop · Cyfrol 7 (tt. 75-89) Golygyddion: Michiel Matthes, Lea Pulkkinen, Christopher Clouder, Belinda Heys
Cyhoeddwyd gan: Alliance for Childhood European Network Foundation, Brwsel, Gwlad Belg · ISBN: 978-90-8229-092-9
© 2018 Cynghrair dros Blentyndod Ewropeaidd Sefydliad Rhwydwaith stichting preifat (sylfaen) · Testun: © 2018 yr awduron
Dylunio: © 2018 Studio Marsel Stoopen · Brwsel, Gwlad Belg · stiwdio@marselstoopen.com | Argraffu: Printon AS · Tallinn, Estonia Mae'r holl benodau ar gael i'w lawrlwytho ar wefan Grŵp Rhwydwaith Ewropeaidd y Gynghrair Plentyndod: www.allianceforchildhood.eu/publications

Grŵp Rhwydwaith Cynghrair Ewropeaidd Plentyndod

CRYNODEB

Mae'r bennod yn archwilio'r mannau cychwyn yn ogystal â phrif nodau a chanllawiau'r broses helaeth o ddiwygio'r cwricwlwm ar bob lefel o addysg y mae'r Ffindir newydd ei chwblhau. Roedd y diwygiadau yn seiliedig ar gryfderau presennol system addysg y Ffindir. Ar yr un pryd, roedd y diwygiadau hyn yn canolbwyntio ar weithio yn erbyn tueddiadau negyddol mewn addysg ynghyd â chwrdd â heriau'r byd sy'n newid yn gyflym a'r dyfodol anhysbys. Disgrifir gwir broses y diwygiadau yn y bennod hon. Roedd y broses yr un mor bwysig â'r cynhyrchion terfynol, h.y. dogfennau cwricwla craidd. Mae'r broses wedi cael dylanwad cryf ar sut mae'r holl randdeiliaid ym maes addysg a chymdeithas yn deall ac yn derbyn y newidiadau, a sut mae pobl wedi ymrwymo i gyflawni'r rhain.

Mae ffocws yr erthygl ar rolau a phrofiadau myfyrwyr, yn enwedig mewn addysg orfodol. Yn y cyd-destun, defnyddir y gair 'myfyriwr' i gyfeirio at blant a phobl ifanc o blentyndod cynnar hyd at ddiwedd addysg uwchradd uwch (ar ddiwedd yr ysgol uwchraddol mae myfyrwyr ysgol 18 i 19 oed). Mae'r bennod yn trafod pa elfennau yn y cwricwla sy'n arbennig o bwysig ar gyfer hyrwyddo cyfleoedd asiantaeth a myfyrwyr i brofi llawenydd dysgu. Mae'r bennod hefyd yn nodi pa mor bwysig yw hi bod athrawon yn barod i newid eu meddyliau a'u harferion eu hunain er mwyn hyrwyddo ystyrlondeb dysgu ac i wella datblygiad eu myfyrwyr wrth archwilio, meddwl, cydweithredu, creu a gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy.

CYFLWYNIAD

O 2014–2017 diwygiodd y Ffindir y cwricwla craidd cenedlaethol ar bob lefel o addysg: plentyndod cynnar, cyn-gynradd, sylfaenol (cynradd + uwchradd is), ac uwchradd uwch. O ganlyniad, mae'r cwricwla craidd bellach yn ffurfio llinell acíwt trwy'r system addysg gyfan.

Nodau'r diwygiadau oedd adeiladu ar gryfderau system addysg y Ffindir ac, ar yr un pryd, cwrdd â heriau byd cymhleth sy'n newid yn gyflym. Roedd materion yn gysylltiedig yn arbennig ag ystyrlondeb dysgu, ymgysylltiad a lles myfyrwyr yn ogystal â chydraddoldeb addysgiadol, y datblygwyd dulliau newydd ar eu cyfer. Yr egwyddor flaenllaw ym meddylfryd addysgol y Ffindir yw mai addysg gyfartal ac o ansawdd uchel yw'r ffordd orau i barchu plant a phlentyndod, ac i adeiladu dyfodol cynaliadwy i unigolion a'r wlad gyfan. Pwrpas addysg yw hyrwyddo dysgu trwy gydol oes ac ar led oes, datblygiad cyfannol a lles yr holl ddysgwyr, yn ogystal â gwella eu sgiliau ar gyfer byw mewn ffordd gynaliadwy.

Arweiniodd tryloywder a chyfranogiad helaeth, sylfaen wybodaeth gref a chyfeiriadedd yn y dyfodol, ymchwil byfutures (Airaksinen et al. 2016), y broses ddiwygio genedlaethol. Yn seiliedig ar y canllawiau cenedlaethol, lluniodd pob bwrdeistref ac ysgol eu cwricwla lleol. Dechreuodd addysgu a dysgu yn seiliedig ar y cwricwla newydd yn ystod hydref 2016 (addysg gynradd gynradd, sylfaenol ac uwchradd) ac yn hydref 2017 (addysg a gofal plentyndod cynnar).

O safbwynt y dysgwyr, ffocws y diwygiad oedd gwella llawenydd ac ystyrlondeb dysgu ac asiantaeth myfyrwyr, gwella meddwl a dysgu i ddysgu yn ogystal â sgiliau trawsdoriadol eraill, a chefnogi datblygiad ysgolion fel cymunedau dysgu cydweithredol. . Pwysleisiwyd dull pedagogaidd integreiddiol, amlddisgyblaethol, a datblygwyd offer newydd ar gyfer croesi ffiniau pynciau.

Erbyn hyn mae'r Ffindir wedi profi bron i ddwy flynedd ysgol o addysgu a dysgu yn seiliedig ar y cwricwla newydd. Mae'n ymddangos bod y diwygiadau wedi cael dylanwad cryf ar arferion ysgolion, ar ddarparu addysg mewn bwrdeistrefi hefyd fel ar addysg athrawon.

Mae hefyd wedi actifadu rhaglenni datblygu ysgolion a ymchwil addysgol newydd yn y Ffindir

(OKM 2018; Vesterinen et al. 2017: Pietarinen et al. 2016, 2017; Krokfors et al. 2016; Vitikka et al. 2016).

PRIF NODWEDDION SYSTEM ADDYSG Y FFINDIR

Mae'r Ffindir yn adnabyddus am ei system addysg gyfartal ac am ansawdd uchel yr addysgu a'r dysgu. Hyrwyddir tegwch a chydraddoldeb trwy ddarparu mynediad cyfartal i addysg i bawb, trwy annog a chefnogi dysgu a lles pob myfyriwr yn ogystal â thrwy sicrhau, trwy systemau cymorth o ansawdd uchel, bod pawb yn cael cyfleoedd i fod yn llwyddiannus wrth ddysgu. Mae'r gwahaniaethau rhwng ysgolion a bwrdeistrefi yn fach.

Mae addysg yn rhad ac am ddim yn y Ffindir, hyd yn oed ar lefel prifysgol. Mae'r system addysg yn hyblyg ac mae bob amser yn darparu ffordd ymlaen i fyfyrwyr sydd eisiau astudio a symud o un lefel i'r llall. Nid oes unrhyw derfynau marw yn y system.

Mae'n debyg mai cael athrawon da a llawn cymhelliant yw'r ffactor pwysicaf sy'n dylanwadu ar ansawdd addysg. Yn y Ffindir, mae athrawon yn weithwyr proffesiynol addysgedig a gwerthfawr iawn. Mae'r proffesiwn addysgu yn boblogaidd iawn ymhlith pobl ifanc a thalentog oherwydd mae llawer o le i ymreolaeth a chreadigrwydd yng ngwaith bob dydd athrawon. Nid yw athrawon yn cael eu pwysleisio gan arolygiadau na phrofion uchel. Yn lle rheoli systemau, mae'r diwylliant o ymddiriedaeth, cefnogaeth a chydweithrediad yn ganolog (Halinen yn al. 2016b). Hyderir athrawon fel yr arbenigwyr gorau yn eu gwaith eu hunain. Mae angen i athrawon mewn addysg uwchradd sylfaenol ac uwch feddu ar Radd Meistr naill ai mewn gwyddoniaeth Addysg neu yn eu prif bwnc addysgu. Mae addysg athrawon dosbarth (dysgu pob pwnc o raddau 1-6) mor boblogaidd fel mai dim ond tua 10% o ymgeiswyr y gall addysg addysg athrawon prifysgolion eu cynnwys (Halinen et al. 2013).

Roedd ansawdd uchel athrawon hefyd yn ffactor pwysig wrth ddiwygio'r cwricwlwm. Roedd yn bosibl dibynnu ar brofiad athrawon a'u sylfaen wybodaeth gref yn ogystal ag ar eu parodrwydd i gymryd rhan yn y broses ddiwygio.                      

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae heriau newydd i'r bwrdeistrefi wedi bod yn dod i'r amlwg o ran canlyniadau dysgu a chydraddoldeb. Mae bwrdeistrefi yn ddarparwyr addysg ymreolaethol, ac yn ymarferol mae pob ysgol yn y Ffindir yn fwrddeistrefol. O ganlyniad i doriadau cyllidebol cenedlaethol mewn addysg, nid yw rhai bwrdeistrefi wedi gallu cwmpasu'r toriadau â'u harian eu hunain, ac mae bylchau yn narpariaeth addysg wedi bod yn ehangu. Gellir gweld hyn, er enghraifft, yn y gwahanol niferoedd o oriau gwersi y mae'r bwrdeistrefi yn eu darparu i fyfyrwyr: mae rhai ond yn cynnig yr isafswm cenedlaethol ac eraill yn cynnig sawl awr yn fwy. Ar yr un pryd, rydym wedi gweld dirywiad yn lefel y canlyniadau dysgu a chynnydd mewn gwahaniaethau rhwng myfyrwyr (FINEEC 2017; Salmela-Aro et al. 2008).

Mater arall a drafodwyd yn fawr cyn diwygio'r cwricwlwm oedd ymgysylltu a lles ein myfyrwyr. Er enghraifft, dangosodd ymchwil PISA OECD (OECD, 2013) nad oedd ymdeimlad myfyrwyr o berthyn yn yr ysgol a'u hagweddau tuag at ysgol yn dda iawn yn y Ffindir o'i gymharu â llawer o wledydd eraill, ac roedd hyn wedi bod ar duedd ar i waered rhwng 2000 a 2012. Roedd hyn, yn gysylltiedig â'r profiadau a rannwyd gan fyfyrwyr ac athrawon, wedi dylanwadu'n fawr ar gyfeiriad diwygio'r cwricwlwm.

Wrth ddiwygio'r cwricwlwm, y prif nodau oedd mynd i'r afael â'r materion a oedd wedi dod i'r amlwg yn ystod y prosesau ymgynghori a datblygu addysg mewn perthynas â nodau tegwch, cydraddoldeb ac ansawdd uchel ac ymgysylltiad a lles myfyrwyr yn yr ysgol (Halinen et al. 2013). Roedd yn bwysig disgrifio'r prif werthoedd ac egwyddorion ar gyfer darparu addysg ac amcanion addysgu a dysgu yn fwy manwl gywir nag o'r blaen yn ogystal â chefnogi datblygiad cadarnhaol yr holl fwrdeistrefi ac ysgolion. Yr un mor bwysig oedd cyfranogiad awdurdodau addysg trefol, penaethiaid ysgolion ac athrawon, a rhieni a myfyrwyr yn y broses ddiwygio, lle crëwyd nodau a chanllawiau cyffredin ar lefelau cenedlaethol a lleol. Fel y dywed Vahtivuori ac eraill, mae pwyslais cwricwlwm Y Ffindir ar y genhadaeth gyfannol o arwain meddwl addysgol ysgolion a bwrdeistrefi. Gellir deall y cwricwlwm craidd fel ecosystem helaeth lle mae gwahanol feysydd wedi'u cysylltu â'i gilydd, fel amgylchedd dysgu-astudio-dysgu gyda sawl dimensiwn (Vahtivuori et al. 2014, 24).

PROSES DIWYGIO'R CWRICWLWM

Un o'r ffactorau pendant yn llwyddiant y diwygiad oedd y broses ddiwygio gydweithredol. Roedd y broses yn agored ac yn dryloyw o'r cychwyn cyntaf ac yn ennyn diddordeb nifer fawr o bobl. Roedd y broses yn seiliedig ar ddeialog go iawn a dysgu ar y cyd rhwng tair lefel addysg: cenedlaethol, trefol a'r ysgolion. Chwaraeodd athrawon ran ganolog. Dylanwadodd eu profiadau a'u syniadau ar gynllunio a chyfeiriad y broses ynghyd â llunio'r nodau diwygio. Gwahoddwyd myfyrwyr, rhieni, ymchwilwyr, addysgwyr athrawon, amryw o sefydliadau cymdeithas sifil a grwpiau diddordeb eraill i gymryd rhan hefyd. Mae'n ymddangos bod hyn wedi arwain at lefel uchel o ymrwymiad i'r gwaith cwricwlwm lleol ac ysgol gan yr awdurdodau trefol, penaethiaid ac athrawon, ac mae eu hymdrech diffuant i gyrraedd nodau'r diwygiad yn amlwg (Halinen et al. 2013, Pietarinen et al. 2017).

Cyfnodau'r broses ddiwygio

Yn seiliedig ar Archddyfarniad 2012 y Llywodraeth ar ei newydd wedd, a ddiffiniodd y prif nodau ar gyfer addysg gynradd a sylfaenol a dyrannu oriau gwersi mewn addysg sylfaenol, lansiodd Asiantaeth Addysg Genedlaethol y Ffindir (FNAE) y broses ddiwygio cwricwlwm craidd cenedlaethol yn yr hydref. yn 2012. Gwahoddodd athrawon, penaethiaid, awdurdodau addysg lleol, addysgwyr athrawon ac ymchwilwyr o bob cwr o'r wlad i gymryd rhan ym mhroses ddylunio'r cwricwlwm craidd. Gwahoddwyd cynrychiolwyr o wahanol weinidogaethau, y gweithwyr trefol a'r athrawon, undebau llafur a grwpiau diwydiant, cymdeithasau rhieni a chyhoeddwyr gwerslyfrau, gwahanol grwpiau ethnig, ac ati i ffurfio grŵp cynghori ar gyfer y diwygio. Parhaodd y broses o hydref 2012 tan ddiwedd 2014 pan wnaeth yr FNAE benderfyniadau ar y cwricwla craidd newydd ar gyfer addysg gyn-gynradd a sylfaenol. Paratowyd y cwricwlwm craidd ar gyfer addysg uwchradd uwch trwy broses debyg ac fe'i cyhoeddwyd yn 2015 a chyhoeddwyd y cwricwlwm craidd ar gyfer addysg a gofal plentyndod cynnar yn 2016. Yn seiliedig ar y dogfennau cenedlaethol hyn, dechreuodd bwrdeistrefi ac ysgolion lunio eu cwricwla lleol eu hunain. Roedd angen i'r cwricwla lleol hyn fod yn barod cyn i'r flwyddyn ysgol ddechrau ym mis Awst 2016. O dymor yr hydref 2016 ymlaen, mae'r addysgu a'r dysgu wedi bod yn seiliedig ar y cwricwla newydd. Dilynodd addysg a gofal plentyndod cynnar flwyddyn yn ddiweddarach.

Yn y broses o ddiwygio'r cwricwlwm, casglwyd, dadansoddwyd a rhannwyd canlyniadau gwahanol brosiectau ymchwil, gwerthuso a datblygu gyda'r gweithgorau cwricwlwm. Roedd y deunydd yn ffurfio sylfaen wybodaeth dda ar gyfer gwaith y grwpiau. Datblygodd yr FNAE offeryn newydd hefyd, o'r enw Baromedr Dysgu 2030, ar gyfer darogan a rhagweld y dyfodol (Airaksinen et al. 2016). Fe wnaeth trafodaethau gydag awdurdodau trefol, penaethiaid ac athrawon, myfyrwyr a rhieni helpu'r awdurdodau cenedlaethol i gydnabod cryfderau, gwendidau ac anghenion gwaith ysgol bob dydd. Darparwyd cefnogaeth bwysig i'r broses ddiwygio gan amrywiol sefydliadau a phobl eraill o'r gymdeithas sifil.

Ffurfiodd yr FNAE ddeg ar hugain o weithgorau a luniodd y drafftiau ar gyfer y cwricwlwm craidd. Trefnwyd llawer o wrandawiadau arbenigol. Cyhoeddwyd y drafftiau sawl gwaith yn ystod y broses ddylunio ar wefannau agored yr FNAE a, gyda gwahanol arolygon, gofynnwyd i fwrdeistrefi ac ysgolion roi adborth fel yr oedd grwpiau diddordeb eraill. Yn ymarferol, gallai unrhyw un sydd â diddordeb ddarllen y drafftiau a rhoi adborth, gan ddefnyddio system ddigidol a ddyluniwyd at y diben hwn. Roedd sawl sefydliad, grŵp ac unigolyn yn awyddus i gyflwyno eu syniadau ar sut i ddatblygu’r drafft ymhellach. Cyhoeddwyd yr adborth ar y gwefannau a'i ystyried wrth fireinio'r drafftiau. Chwaraeodd sefydliadau cymdeithas sifil ran weithredol iawn yn y broses a chymerwyd eu rhoddion i ystyriaeth hefyd (Halinen, 2017; Halinen et al. 2016a; Pietarinen et al. 2016; Vahtivuoriet al. 2014).

Yn ogystal â'r gweithgorau cwricwlwm a'r systemau adborth digidol, cyhoeddodd yr FNAE Fap Ffordd y Cwricwlwm ar ddechrau'r broses. Disgrifiodd y Map Ffordd gyfnodau'r broses ac awgrymodd y camau i'w cymryd ar lefel leol yn ystod y broses. Roedd hefyd yn cynnwys y pynciau pwysicaf i'w trafod. Gyda'r Map Ffordd, roedd yr awdurdodau addysg trefol ac ysgolion yn gallu gweld y broses o ddiwygio'r cwricwlwm yn ei chyfanrwydd, a bod yn ymwybodol o'r materion pwysicaf i fynd i'r afael â nhw yn ystod y broses. Cynorthwyodd y bwrdeistrefi a'r ysgolion i ddechrau eu proses gwricwlwm leol ar yr un pryd â'r broses genedlaethol ac i fyfyrio ar eu meddwl a'u syniadau eu hunain a'u datblygu ar hyd y ffordd. Roedd hyn i gyd yn hyrwyddo cyfranogiad helaeth ac roedd yn bwysig wrth greu'r awyrgylch o waith di-frys, cydweithredu ac ymddiriedaeth (Halinen, 2017; Pietarinen et al. 2016; Halinen et al. 2016a)

Cymeriad y broses ddiwygio

Yn ôl yr ymchwil ddilynol a edrychodd ar ddiwygiadau cwricwlwm y Ffindir (Pietarinen et al. 2016) nodwyd bod y strategaeth ym mhroses diwygio'r cwricwlwm yn ddull cyfun o'r brig i lawr o'r gwaelod i fyny. Mae hyn yn golygu bod yr Asiantaeth Addysg Genedlaethol wedi defnyddio ei gallu ar lefel y wladwriaeth i ddarparu'r fframwaith, y cyfeiriad a'r adnoddau. Daeth â phobl ynghyd ac adeiladu rhwydweithiau er mwyn cyrraedd y nodau. Yn y broses, tynnwyd hefyd ar allu'r actorion ar lefel leol i fod yn feirniadol a rhoi adborth, i greu a dod o hyd i atebion ymarferol mwyaf poblogaidd.

Nododd Pietarinen ac eraill (2016) fod y strategaeth ddiwygio yn cynnwys dwy elfen strategol unigryw: elfen gyfranogol o rannu gwybodaeth yn helaeth a gynyddodd dryloywder, ac elfen lywio gref o ran rheoli newid. Ym meddyliau pobl, roedd y dull hwn yn gysylltiedig â diwygio llwyddiannus o ran effaith addysgol ganfyddedig y diwygiad yn ogystal â chydlyniant cwricwlwm o ran alinio o fewn y cwricwlwm. Yn y broses ddiwygio, roedd pobl yn teimlo bod arbenigedd y cyfranogwyr a'r gwahanol grwpiau diddordeb yn cael ei werthfawrogi a bod safbwyntiau gwrthgyferbyniol yn cael eu gwerthfawrogi. Roeddent yn teimlo bod yr arweinyddiaeth a lywiodd ddiwygio'r cwricwlwm yn gweithredu mewn modd tryloyw a chyfranogol, gan ddatblygu strwythurau i feithrin cyfranogiad a defnyddio arbenigedd yr holl gyfranogwyr. Roedd y math hwn o ddull yn helpu pobl i wneud synnwyr o'r hyn a fyddai'n digwydd a sut y gallai'r newidiadau fod yn fuddiol i'w gwaith.

Pwysleisiodd yr ymchwilwyr fod gweithredu diwygiad i'r cwricwlwm bob amser yn golygu trosi'r syniadau newydd yn arferion addysgol newydd, sy'n dod â phrosesau gwneud synnwyr cymhleth i'r rhai sy'n cymryd rhan. Mae gwneud synnwyr ar y cyd yn debygol o hwyluso dehongli ar y cyd o'r diwygiad, ac felly mae'n darparu offer ar gyfer adeiladu cydlyniad cwricwlwm a chryfhau cynaliadwyedd y diwygio (Halinen, 2017; Pietarinen et al. 2016).

PLANT A PHLENTYNDOD WRTH GRAIDD Y DIWYGIO

Wrth ddiffinio'r cyfeiriad a'r nodau ar gyfer y diwygio, roedd yn bwysig myfyrio ar brofiad myfyrwyr (plant a phobl ifanc) trwy ofyn ble, sut a pham mae profiadau dysgu da neu ddrwg o ddysgu yn digwydd. Sut y gallem greu'r amgylchiadau gorau posibl ar gyfer plentyndod a dysgu da? Beth allwn ni ei wneud yn well wrth drefnu prosesau addysgu a dysgu a datblygu amgylcheddau dysgu? Beth fyddai'n ystyrlon ac yn ysgogol i ddysgu yn yr ysgol? Pa fath o ddiwylliant ysgol a allai alluogi myfyrwyr i brofi profiad a hyrwyddo datblygiad cyfannol yn ystod eu blynyddoedd ysgol? Trafodwyd yr holl gwestiynau hyn yng nghyd-destun y byd sy'n newid yn gyflym.

Rolau myfyrwyr yn y broses ddiwygio

Cyn dechrau ar y broses wirioneddol o ddiwygio'r cwricwlwm, roedd barn myfyrwyr yn cael ei chasglu trwy estyniad estynnol. Cafodd holiadur digidol, hawdd ei ddefnyddio ei greu a'i anfon i'r ysgolion gan Asiantaeth Addysg Genedlaethol y Ffindir (FNAE). Y grŵp targed oedd myfyrwyr graddau 7-9 (13 i 15 oed) mewn addysg sylfaenol ac ym mlwyddyn gyntaf addysg uwchradd uwch (16 oed) ledled y wlad. Gofynnwyd i athrawon ddarparu cyfleoedd i'w myfyrwyr gwblhau'r arolwg a'u hannog i ymateb. Derbyniodd y FNAE ymatebion gan 60 000 o fyfyrwyr, sef tua 26% o'r myfyrwyr yn y graddau hynny. Disgrifiodd myfyrwyr eu barn ar ddiwylliant yr ysgol mewn addysg sylfaenol, ac ar ystyrlondeb y cynnwys dysgu a'r pynciau amrywiol o ran y sgiliau yr oeddent yn meddwl y byddai eu hangen arnynt yn y dyfodol. Fe wnaethant hefyd fynegi eu syniadau ar sut i ddatblygu eu hysgol a'u hastudiaethau. Roedd y data o'r arolwg hwn yn darparu llawer o fwyd i feddwl, a archwiliwyd yn fanwl yn y trafodaethau arbenigol a ddylanwadodd wedyn ar ddiwygio'r cwricwlwm (Perusopetus 2020).

Yn ystod y broses ddiwygio, gofynnwyd i awdurdodau trefol, penaethiaid ysgolion ac athrawon drafod materion canolog y diwygio gyda'u myfyrwyr: er enghraifft, beth ddylai gwerthoedd sylfaenol addysg fod, beth sy'n bwysig yn niwylliant yr ysgol, sut y dylai cyfranogiad myfyrwyr cael eu gwella, ac ati. Rhoddodd rhai ysgolion gyfleoedd i'w myfyrwyr ddarllen drafftiau'r cwricwlwm craidd, gwerthuso'r testun a rhoi adborth. Yna anfonwyd yr adborth hwn i'r FNAE. Trefnodd rhai bwrdeistrefi drafodaethau helaeth gyda myfyrwyr. Er enghraifft, gwahoddodd Adran Addysg Dinas Helsinki 550 o fyfyrwyr, yn cynrychioli'r holl ysgolion yn Helsinki, i drafod a diffinio beth oedd y ffactorau pwysicaf wrth eu helpu i ddysgu ac i fwynhau eu hunain yn yr ysgol. Fe wnaeth y canlyniad arwain at lawer ohonom a'n helpu i ddeall pwysigrwydd diwylliant ysgol. Yr hyn yr oedd myfyrwyr yn ei werthfawrogi fwyaf oedd ffactorau fel cyfeillgarwch, parch, cyfeillachgarwch, ymddiriedaeth, cydraddoldeb ac awyrgylch gwaith heddychlon.

Ar y lefel uwchradd uwch, roedd cynrychiolwyr Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Prifysgol yn y Ffindir yn aelodau o grŵp ymgynghorol y broses ddiwygio.

Pwysigrwydd plant a phlentyndod yn y cwricwla craidd newydd

Un o brif ddibenion y diwygiad oedd gwella cyfleoedd myfyrwyr i brofi llawenydd ac ystyrlondeb dysgu a datblygu eu hasiantaeth weithredol a'u lles cynaliadwy. Nodau allweddol y wybodaeth oedd gwella cymhelliant myfyrwyr i ddysgu'n ddwfn a chyflawni graddau da yn ogystal â dysgu byw bywyd cynaliadwy. Roedd angen ailfeddwl yn ymarferol bopeth ym myd addysg er mwyn gwella datblygiad cyfannol myfyrwyr a darparu gwell amgylchiadau iddynt ddysgu byw yn y byd cymhleth hwn sy'n newid yn gyflym ac i gwrdd â heriau'r dyfodol.

Gellir cydnabod safle canolog myfyrwyr yn y cwricwla newydd yn glir yn y gwerthoedd y mae'r addysg yn seiliedig arnynt, fel y disgrifir yn y cwricwla craidd cenedlaethol. Mae'r addysg sylfaenol wedi'i seilio ar bedair colofn gwerth (Ffigur 1):

 1. Parchu unigrywiaeth pob myfyriwr a gwarantu'r hawl i addysg dda,
 2. Hyrwyddo twf pob myfyriwr fel bod gwâr / addysgedig ac fel dinesydd gweithredol cymdeithas ademocrataidd
 3. Gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol a'i ystyried fel ffynhonnell cyfoeth,
 4. Deall yr angen i fyw. Disgwylir i bob ysgol adeiladu ei diwylliant gweithredu a'i swyddogaeth fel cymuned ddysgu ar y pedair colofn hyn.

(Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol 2014, 15-17).

ADNEWYDDU SAIL GWERTH ADDYSG

Unigrwydd pob disgybl, hawl i addysg dda

Amrywiaeth ddiwylliannol 
fel cyfoeth

Ysgol fel cymuned ddysgu

Bod dynol addysgedig
a dinesydd gweithredol

Angenrheidrwydd ffordd gynaliadwy o fyw

Ffigur 1: Y gwerthoedd y mae addysg sylfaenol yn y Ffindir yn seiliedig arnynt

Mae'r cyntaf o'r pedair colofn gwerth yn pwysleisio unigrywiaeth pob plentyn a gwerth penodol plentyndod yn ogystal â hawl pob plentyn i addysg dda. Mae'r golofn gwerth yn diffinio'r hyn y mae'n ei olygu i gael eich addysgu, i fod yn berson â “Bildung” (hunan-amaeth):

Unigrwydd pob myfyriwr, hawl i addysg dda:

Bod dynol addysgedig a dinesydd gweithgar:

Asiantaeth myfyrwyr yn y broses ddysgu

Wrth ddiwygio cwricwlwm y Ffindir, roedd angen llawer o drafod am ddysgu. Trafodwyd y cwestiynau canlynol ar y lefel genedlaethol ac anogwyd bwrdeistrefi ac ysgolion i fyfyrio ar y cysyniadau a oedd ganddynt am ddysgu: Beth ydym yn ei ddeall wrth ddysgu? Sut beth yw proses ddysgu dda? Beth fyddai'n hyrwyddo cymhelliant i ddysgu? Sut dylen ni ddatblygu amgylcheddau dysgu? A ddylai fod newidiadau yn rôl yr athro? Beth am rôl y myfyriwr? Sut mae dysgu a meddwl yn rhyng-gysylltiedig? Pam mae meddwl a dysgu dysgu mor bwysig yn y byd sydd ohoni? ac ati. Roedd y cwestiynau hyn i fod i gael eu trafod gyda myfyrwyr a gyda rhieni er mwyn meithrin dealltwriaeth gyffredin o sut y dylid datblygu prosesau addysgu a dysgu. Mae sut mae dysgu yn cael ei ddeall hefyd yn dylanwadu ar sut mae dysgu'n cael ei asesu.

Trafodwyd ein dealltwriaeth o ddysgu yn agored, ei rannu ac yna ei wneud yn weladwy yn y cwricwla craidd ac yn y cwricwla lleol. Mewn trafodaethau ac wrth ddylunio'r cwricwla, defnyddiwyd y wybodaeth ddiweddaraf o ymchwil ymennydd ac ymchwil i ddysgu. Ystyriwyd arwyddocâd profiadau emosiynol cadarnhaol a chymhelliant mewn dysgu, ynghyd â phwysigrwydd rhyngweithio a chydweithio. Pwysleisiodd y cysyniad o ddysgu a gynhwysir yn y cwricwla craidd cenedlaethol asiantaeth weithredol disgyblion a'r ymwybyddiaeth o'u dysgu eu hunain fel rhannau o broses ddysgu o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar nodau (Halinen, 2017; Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol 2014).

Pwysigrwydd diwylliant ysgol

Mae ysgolion yn dysgu orau yn ôl eu hesiampl eu hunain ac, felly, mae'r ffordd y maent yn gweithredu mewn gwirionedd yn bwysig. Gan gadw at y Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol, mae diwylliant yr ysgol bob amser yn dylanwadu ar sut mae myfyrwyr yn profi ymarferoldeb eu gwaith bob dydd yn yr ysgol. Mae diwylliant ysgol yn cael effaith fawr ar les a dysgu pawb sy'n gweithio mewn ysgol. Mae diwylliant ysgol wedi'i adeiladu gan ei harferion sydd, yn eu tro, yn cael eu siapio gan ei hanes a'i diwylliant. Felly, gellir datblygu a newid y diwylliant. Dyma oedd un o feysydd ffocws diwygio'r cwricwlwm yn y Ffindir.

Archwiliwyd pob elfen o ddiwylliant ysgol o safbwynt datblygiad, lles a dysgu myfyrwyr. Roedd yn bwysig sylwi bod diwylliant ysgol yn cael ei siapio gan ffactorau ymwybodol ac anymwybodol. Er enghraifft, mae diwylliant yr ysgol yn effeithio ar y rhai sydd o fewn ei gylch, ni waeth a yw ei effeithiau'n cael eu cydnabod ai peidio. Pwysleisiwyd yn y cwricwlwm craidd bod y modd y mae oedolion yn actio yn trosglwyddo i fyfyrwyr, sy'n mabwysiadu'r gwerthoedd, yr agweddau a'r arferion sy'n gyffredin yng nghymuned eu hysgol. Er enghraifft, mae modelau rhyngweithio a defnyddio iaith ynghyd â rolau rhywedd neu ffyrdd o ddefnyddio deunyddiau ailgylchu yn cael eu trosglwyddo i'r disgyblion. Mae ystyried effeithiau diwylliant yr ysgol a chydnabod a chywiro ei nodweddion annymunol yn rhan bwysig o sicrhau newid diwylliant (Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol, 2014).                                                

Yn ôl y Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol, mae'r rhagamod sylfaenol ar gyfer datblygu diwylliant ysgol yn drafodaeth agored a rhyngweithiol, wedi'i nodweddu gan barch at eraill, sy'n sicrhau cyfranogiad pob aelod o'r gymuned ac yn ysbrydoli ymddiriedaeth. Mae amgylcheddau dysgu a dulliau gweithio a ddefnyddir wrth addysgu a dysgu hefyd yn ddimensiynau pwysig o ddiwylliant yr ysgol, a thrafodwyd eu datblygiad a'u defnydd hefyd. Roedd prosesau dylunio cwricwlwm lleol ac ysgol yn darparu cyfleoedd rhagorol ar gyfer y trafodaethau hyn.

Mae'r cwricwlwm craidd yn cynnwys saith egwyddor sylfaenol ar gyfer datblygu diwylliant gweithredol yn y bwrdeistrefi ac ym mhob ysgol. Calon y diwylliant yw ysgol fel cymuned ddysgu (Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol 2014, 27-30). Disgrifir yr egwyddorion arweiniol yn Ffigur 2.

AIL-FEDDWL DIWYLLIANT YSGOL - YSGOLION FEL CYMUNEDAU DYSGU

Strwythur dyddiau ysgol

Gweithgareddau eraill

Asesu ac adborth

Cyfrifoldeb amgylcheddol a chyfeiriadedd cynaliadwy yn y dyfodol

Tegwch a chydraddoldeb

Lles a diogelwch ym mywyd beunyddiol

Ebbw Fawr

Cyfranogiad a gweithredu democrataidd

Dulliau rhyngweithio a gweithio amlbwrpas

Amrywiaeth ddiwylliannol ac ymwybyddiaeth iaith

Amgylcheddau a dulliau dysgu

Gweithgareddau, arweiniad a chefnogaeth lles ysgolion

Gwersi pwnc a modiwlau dysgu amlddisgyblaethol

Ffigur 2: Y prif egwyddorion sy'n llywio datblygiad diwylliant ysgol mewn addysg sylfaenol yn y Ffindir

Pwrpas y prif egwyddorion yw cefnogi'r darparwyr addysg ac ysgolion i gyfarwyddo a datblygu eu gweithgareddau. Dylent gael eu gwireddu yn y gwaith o ddydd i ddydd yn yr ysgol.

Mae cymuned ddysgu yn datblygu trwy ddeialog ac yn annog dysgu gyda'i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd yn ogystal ag archwilio ac arbrofi. Mae'n gwerthfawrogi empathi a chyfeillgarwch ac yn hyrwyddo lles a diogelwch. Mae'r ysgol fel cymuned rhybuddio yn amlieithog ac yn cysylltu â'r ardal gyfagos. Mae'n rhan o gymdeithas ddiwylliannol ac amrywiol lle mae'r hunaniaethau lleol a'r byd-eang, gwahanol hunaniaethau, ieithoedd, crefyddau a safbwyntiau'r byd yn cydfodoli ac yn rhyngweithio. Mae'n hyrwyddo dealltwriaeth a pharch rhwng unigolion a grwpiau yn ogystal â gweithredu anghyfrifol.

Mae'r ysgol fel cymuned ddysgu yn pwysleisio cyfranogiad a chyfranogiad, yn gwireddu hawliau dynol ac yn gweithredu'n ddemocrataidd. Mae hefyd yn gwella ac yn cryfhau tegwch a chydraddoldeb. Mae'r ysgol yn dangos ei hagwedd gyfrifol tuag at yr amgylchedd trwy ei dewisiadau a'i gweithgareddau bob dydd. Tasg yr ysgol yw ysbrydoli gobaith am ddyfodol da trwy osod y sylfaen ar gyfer gwybodaeth a galluoedd eco-gymdeithasol. Mae gweithrediad gweithredol myfyrwyr wrth gynllunio a gweithredu cynaliadwyedd ym mywyd beunyddiol yn cael ei ystyried yn hanfodol. Mae athrawon yn hyrwyddo agweddau realistig ac ymarferol myfyrwyr tuag at lunio'r rhagamodau ar gyfer dyfodol da sy'n atgyfnerthu twf y myfyrwyr yn aelodau cyfrifol o'r gymuned ac yn ddinasyddion. Anogir myfyrwyr i ddod ar draws amrywiaeth y byd gyda meddwl agored a chwilfrydedd ac i weithredu ar gyfer dyfodol mwy cyfiawn a chynaliadwy (Halinen, 2017; Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol, 2014).

Mae asiantaeth myfyrwyr yn bwysig ym mhob maes o ddiwylliant yr ysgol. Nod y diwygiad oedd datblygu awyrgylch cyfeillgar, dibriod yn ogystal â strwythurau, gweithdrefnau a ffyrdd o weithio sy'n ysbrydoli dysgu ac yn cefnogi datblygiad a lles cyffredinol myfyrwyr.

CRYFDER Y DULL INTEGREDIG

Un o brif nodau diwygio'r cwricwlwm oedd hyrwyddo dull integreiddiol o addysgu a dysgu. Pwrpas y dull hwn oedd galluogi myfyrwyr i weld y perthnasoedd a'r cyd-ddibyniaethau rhwng y pynciau a astudiwyd yn yr ysgol a ffenomenau bywyd y tu allan i'r ysgol. Dylai'r dull hwn helpu myfyrwyr i gysylltu'r wybodaeth a'r sgiliau o wahanol ddisgyblaethau, i strwythuro eu dysgu yn endidau ystyrlon, cynnig cwestiynau newydd yn ogystal â chreu gwybodaeth newydd sy'n cyd-fynd â'i gilydd. Yr offer pwysicaf at y diben hwn, a ddiffinnir yn y cwricwla craidd, oedd cymwyseddau trawsdoriadol, modiwlau dysgu amlddisgyblaethol, ac asesu disgyblion (Halinen, 2017).

Cymwyseddau trawsdoriadol

Yn ôl y cwricwla craidd cenedlaethol (2014, 2015, 2016) mae cymhwysedd trawsdoriadol yn cyfeirio at endid sy'n cynnwys gwybodaeth, sgiliau, gwerthoedd, agweddau a gwirfodd. Mae cymhwysedd hefyd yn golygu'r gallu i gymhwyso gwybodaeth a sgiliau mewn sefyllfa neu gyd-destun penodol. Mae'r modd y mae myfyrwyr yn defnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau yn cael ei ddylanwadu gan eu gwerthoedd a'u hagweddau, a'u parodrwydd i weithredu (gwirfodd). Mae cymwyseddau trawsdoriadol yn croesi ffiniau disgyblaethau ac yn cysylltu gwahanol feysydd gwybodaeth a sgiliau.

Diffiniwyd saith cymhwysedd trawsdoriadol addysg sylfaenol yn seiliedig ar y pedair colofn gwerth, ar yr egwyddorion datblygu hyn yn niwylliant yr ysgol, ac ar y syniad o ddysgu. Mae pob un o'r saith cymhwysedd yn rhyng-gysylltiedig. Fe'u cyflwynir yn Ffigur 3 (Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol 2014, 21-26):

 1. Meddwl a dysgu dysgu
 2. Cymhwysedd diwylliannol, rhyngweithio a mynegiant
 3. Gofalu amdanoch eich hun, rheoli bywyd bob dydd
 4. Aml-lythrennedd
 5. Cymhwysedd digidol (TGCh)
 6. Cymhwysedd bywyd gwaith, entrepreneuriaeth
 7. Cyfranogi, cymryd rhan, adeiladu dyfodol cynaliadwy

Pynciau -> Pynciau -> Pynciau -> Pynciau -> 

Cyfranogiad cyfranogi, gan adeiladu dyfodol cynaliadwy

Meddwl a dysgu dysgu

Cymhwysedd diwylliannol, rhyngweithio a mynegiant

Gofalu amdanoch eich hun, rheoli bywyd bob dydd

Aml-lythrennedd

Datblygiad fel bod dynol ac fel dinesydd

Cymhwysedd digidol

Cymhwysedd bywyd gwaith, entrepeneur- ship

Pynciau <- Pynciau <- Pynciau <- Pynciau 

Mae cymwyseddau trawsdoriadol (hyrwyddo twf myfyrwyr fel bodau dynol ac fel dinasyddion) yn mynnu: gwybodaeth · sgiliau · gwerthoedd · agweddau · ewyllys / gwirfodd

Ffigur 3: Trawsnewidiol cymwyseddau mewn addysg sylfaenol yn y Ffindir

Pwysleisir yn y cwricwla craidd ei bod yn arbennig o bwysig annog myfyrwyr i gydnabod eu natur unigryw a'u cryfderau personol ynghyd â'u potensial i ddatblygu ym mhob un o'r meysydd cymhwysedd hyn, a gwerthfawrogi eu hunain.

Mae'r saith cymhwysedd trawsdoriadol wedi cael eu hystyried wrth ddiffinio amcanion a phrif gynnwys y pynciau ysgol gorfodol. Mae'r llwyth cynnwys wedi'i leihau ym mhob pwnc. Mae'r disgrifiadau pwnc hefyd yn tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng amcanion y pwnc ac amcanion cymwyseddau trosglwyddo.

Modiwlau dysgu amlddisgyblaethol

Daeth modiwlau dysgu amlddisgyblaethol yn orfodol gyda'r cwricwlwm newydd mewn addysg sylfaenol: rhaid i ysgolion ddarparu'r modiwlau hyn i fyfyrwyr o leiaf unwaith bob blwyddyn ysgol. Mae'r modiwlau yn gyfnodau astudio archwiliadol, ymchwiliol a phrosiectau sy'n darparu cyfleoedd i gymhwyso gwybodaeth a sgiliau a ddysgwyd mewn gwahanol bynciau, a phrofi cyfranogiad a gweithredu democrataidd, datrys problemau ar y cyd yn ogystal â llunio gwybodaeth newydd. Dylai hyn ganiatáu i fyfyrwyr ganfod arwyddocâd eu bywyd a'u cymuned eu hunain, ac i gymdeithas a dynoliaeth y pynciau y maent yn eu dysgu yn yr ysgol. Yn y broses ddysgu, cefnogir myfyrwyr i ehangu a strwythuro eu golwg fyd-eang. Mae'r modiwlau dysgu yn cynnig cyfleoedd rhagorol i gydweithredu rhwng gwahanol grwpiau astudio, rhwng myfyrwyr o wahanol oedrannau a rhwng yr ysgol a'r gymuned o'i chwmpas (Halinen, 2017; Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol 2014).

Mae athrawon yn cydweithredu wrth gynllunio a gweithredu'r modiwlau. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan ym mhrosesau cynllunio, gweithredu ac asesu'r modiwlau hyn. Rhaid i amcanion a chynnwys y modiwlau fod yn ddiddorol ac yn ystyrlon o safbwynt y myfyrwyr. Rhaid i'r modiwlau fod yn seiliedig ar werthoedd ac egwyddorion datblygu diwylliant yr ysgol a hyrwyddo datblygiad cymwyseddau traws.

Mae popeth arall - nifer y modiwlau, yr union amcanion, cynnwys, ffyrdd o weithio, defnyddio amgylcheddau dysgu a deunyddiau, trefnu'r gweithdrefnau cydweithredu, cynllunio ac asesu ac ati - yn cael eu cynllunio a'u penderfynu ar lefel ddinesig neu ysgol. Nid yw modiwlau dysgu amlddisgyblaethol yn cynyddu amser dysgu myfyrwyr ond yn hytrach mae themâu sy'n cael sylw yn y gwersi pwnc yn cael eu hymgorffori wrth gynllunio a gweithredu'r modiwl.

Asesu

Gellir hefyd hyrwyddo asiantaeth myfyrwyr a phrofiadau o ddysgu ystyrlon trwy asesiad. Yn y Ffindir, yn enwedig mewn addysg sylfaenol, mae'r ffocws ar asesu ffurfiannol a rhoi adborth cefnogol ac anogol. Yn ogystal ag asesu dysgu, mae mwy a mwy o asesu ar gyfer dysgu ac asesu wrth i ddysgu ddigwydd. Mae datblygu sgiliau ar gyfer hunanasesu ac ar gyfer asesu cymheiriaid yn hyrwyddo'r blynyddoedd ysgol. Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn dysgu, gam wrth gam ac yn cael eu cefnogi gan eu hathrawon, i osod nodau ar gyfer eu dysgu eu hunain, i drafod y meini prawf asesu, i gynllunio a myfyrio ar eu prosesau gweithio, ac i asesu canlyniadau eu gwaith eu hunain.

I athrawon, mae asesu yn offeryn addysgeg effeithiol ar gyfer arwain ac annog dysgu a datblygu eu myfyrwyr. I fyfyrwyr, mae dysgu sgiliau hunanasesu hefyd yn gwella eu gallu i hunan-fyfyrio, hunangyfeiriadedd a chyfrifoldeb.

GWNEUD HAPUS

Mae'r Cwricwla Craidd Cenedlaethol yn ddogfennau ysgrifenedig nad ydynt, o'r herwydd, yn newid unrhyw beth. Roedd y broses ddylunio gydweithredol ac helaeth yn bwysig er mwyn dod i ddealltwriaeth gyffredin ynghylch cwestiynau sylfaenol y diwygiad: Pam mae angen newid arnom? Beth ddylen ni ei wneud yn wahanol? Sut y gwnawn hynny? Sicrhaodd y dull cyfranogol hwn ymrwymiad pawb yr oedd angen eu mewnbwn i gyflawni'r diwygiad. Yn y Ffindir, anaml y byddwn yn defnyddio thephrase 'gweithredu'r cwricwlwm' ond yn lle hynny, yn siarad am athrawon sy'n llunio eu canllawiau proffesiynol eu hunain yn seiliedig ar y cwricwlwm lleol. Nhw yw'r rhai sy'n dod â intoreality y cwricwlwm.

Roedd y gwaith o drawsnewid y cwricwlwm ar lefel leol yn gofyn am elfennau tebyg o rannu gwybodaeth, cyfranogi ac arwain at y broses genedlaethol. Ar ben hynny, roedd yn bwysig blaenoriaethu a lleoleiddio, er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng y grymoedd allanol a mewnol ar gyfer newid yn ogystal â gofalu am adeiladu gallu er mwyn cefnogi pobl i wneud synnwyr o'r diwygiad (Pietarinen et al. 2017).

Mae'r ail flwyddyn ysgol sy'n seiliedig ar y cwricwla newydd eisoes wedi cyrraedd tymor y gwanwyn. Mae'r profiadau cyntaf wedi bod yn dda ond maent hefyd wedi bod yn heriol. Mae'n ymddangos bod athrawon wedi'u hysbrydoli gan y cwricwla newydd ond maent hefyd yn mynegi'r angen am fwy o gefnogaeth ac, er enghraifft, am hyfforddiant mewn swydd er mwyn gwneud eu gorau i gyflawni nodau'r diwygiad. Mae'r mwyafrif o fwrdeistrefi wedi gwneud yn dda wrth gyflawni eu cyfrifoldeb am broses y cwricwlwm lleol ac wedi darparu cyfleoedd i staff ysgol ddod yn gyfarwydd â'r canllawiau newydd, ar gyfer rhwydweithio, cyd-ddysgu a datblygu ffyrdd newydd o weithio gyda'n gilydd. Yn anffodus, mae yna fwrdeistrefi hefyd lle bu'r hyfforddiant a'r gefnogaeth mewn swydd a ddarperir i athrawon yn fach iawn.

Mae'r ddadl gyhoeddus yn y cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol yn datgelu pa mor anodd yw canfod cymeriad eco-systematig addysg neu'r cwricwlwm. Yn aml iawn, mae'r drafodaeth yn canolbwyntio ar un elfen o addysg yn unig ac nid yw'n hyrwyddo'r gallu i weld y cysylltiadau rhwng gwahanol elfennau: amserau, trafod asesiad myfyrwyr heb ddeall

ei gysylltiad â'r cysyniad dysgu newydd, neu drafod nodau a chymwyseddau heb eu cysylltu â'r sail gwerth y cytunwyd arni na diwylliant yr ysgol. Un o gryfderau canolog datblygiad cwricwlwm y Ffindir yw ei agwedd eco-systematig benodol tuag at addysg.

Mae'n ddiddorol hefyd faint o ddadl sydd yna o hyd ynglŷn â rôl athrawon. I rai, mae'n ymddangos ei bod yn anodd derbyn y cysyniad o asiantaeth myfyrwyr neu ddarganfod beth mae'n ei olygu yn ymarferol. Mae rhai yn ofni na chaniateir i athrawon addysgu mwyach neu fod myfyrwyr yn cael eu gadael ar eu pennau eu hunain, heb gefnogaeth ac arweiniad. Ond unwaith eto, mae'n ymddangos bod y mwyafrif yn cytuno bod angen rhywfaint o newid. Maen nhw'n meddwl y dylai athrawon siarad llai yn ystod y gwersi, ac yn lle hynny, canolbwyntio mwy ar annog ac arwain disgyblion i feddwl a siarad, llunio a gofyn cwestiynau, chwilio am wybodaeth, creu gwybodaeth newydd, a chydweithio. Maent yn credu y dylai myfyrwyr, eisoes mewn addysg cyn-gynradd a sylfaenol, ddysgu meddwl am yr hyn y maent yn ceisio ei gyflawni, cynllunio, adlewyrchu a gwerthuso eu gwaith eu hunain, a chymryd mwy o gyfrifoldeb amdano yn araf. Mae'r rhan fwyaf o athrawon hefyd yn barod i agor drysau eu hystafelloedd dosbarth a chydweithio mwy â'u cydweithwyr, staff eraill yr ysgol, rhieni ac arbenigwyr y tu allan i'r ysgol er mwyn darparu gwell amgylchiadau ar gyfer dysgu a datblygu eu myfyrwyr. Gellir gweld dulliau newydd hefyd yn adeiladau'r ysgol: datblygir amgylcheddau dysgu fel lleoedd agored a hyblyg.                                                                              

Ar y cyfan, ymddengys mai sefydlu asiantaeth myfyrwyr go iawn a chyfranogiad gweithredol myfyrwyr ym mywyd beunyddiol yr ysgol yw un o'r heriau mwyaf. Daw hyn yn weladwy, er enghraifft, mewn modiwlau dysgu rhyngddisgyblaethol cynllunio lle mae disgwyl cyfranogiad myfyrwyr yn unol â chanllawiau'r cwricwlwm craidd cenedlaethol. Dylid newid rolau traddodiadol athrawon a myfyrwyr yn ogystal â'r ffordd y mae gwaith ysgol yn cael ei drefnu er mwyn gwella datblygiad cymwyseddau trawsdoriadol a hybu diwylliant ysgol lle mae gan fyfyrwyr ddigon o le i archwilio, meddwl, cydweithredu a chreu. Mae athrawon wedi ymrwymo i'r rhain. nodau ond maent yn dal i chwilio am ffyrdd da a hydrin i'w cyflawni.

Mae athrawon sy'n barod i wynebu newidiadau yn eu gwaith eu hunain mewn gwell sefyllfa i addysgu myfyrwyr sy'n gallu gwneud hynny

“Dod ar draws pwysau am newid yn agored, asesu newidiadau yn feirniadol a chymryd yn ganiataol gyfrifoldeb wrth wneud dewisiadau sy'n adeiladu ein dyfodol”; myfyrwyr sydd “Yn gallu gweithredu a gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar fyfyrio moesegol, ar empathi tuag at eraill, ac ar ystyriaethau sy'n seiliedig ar wybodaeth ... yn ogystal â gallu adlewyrchu'r hyn sy'n werthfawr mewn bywyd”

(Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol 2014, t. 16, 19).

CYFEIRIADAU

Airaksinen, T., Halinen, I. & Linturi, H. (2017). Futuribles of Learning 2030 - Mae Delphi yn cefnogi diwygio'r cwricwla craidd yn y Ffindir. Eur J Futures Res (2017) 5: 2. doi: 10.1007 / a40309-016- 0096-y.

FINEEC (Canolfan Gwerthuso Addysg y Ffindir). (2017). Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin. (Effeithiau Toriadau Cyllideb y Wladwriaeth ar Hawliau Addysgol yn y Ffindir) https://karvi.fi/publication/valtiontalouden-saastojen-vaikutukset-sivistyksellisiin- oikeuksiin /

Halinen, I. (2016a). Cysyniadu cymwyseddau sy'n gysylltiedig â datblygu cynaliadwy a ffyrdd o fyw cynaliadwy. Myfyrdod Mewn Cynnydd Rhif 8 ar Faterion Cyfredol a Beirniadol yn y Cwricwlwm, Dysgu ac Asesu. IBE-UNESCO, Swyddfa Addysg Ryngwladol.

Halinen, I., Harmanen, M. & Mattila, P. (2015). Gwneud synnwyr o gymhlethdod y byd heddiw; pam mae'r Ffindir yn cyflwyno aml-lythrennedd mewn addysgu a dysgu. Yn Bozsik V. (gol.) Gwella Sgiliau Llythrennedd ar draws Dysgu. CIDREE Yearbook2015, 136 -153. Sefydliad Hwngari ar gyfer Ymchwil a Datblygu Addysgol (HIERD).

Halinen, I. & Holappa, UG. (2013). Cydbwysedd cwricwlaidd yn seiliedig ar ddeialog, cydweithredu ac ymddiriedaeth - Achos y Ffindir. Yn Kuiper, W. & Berkvens, J. (Eds.) Cydbwyso Rheoliad Cwricwlwm a Rhyddid ledled Ewrop. Llyfr blwyddyn CIDREE 2013,39 - 62. SLO, Enschede, yr Iseldiroedd.

Halinen, I., Niemi, H. & Toom, A. (2016b). La confiance, pierre angulaire du système éducatif en Finlande. Yn RevueInternational d'É EDUCATION, SÈVRES, rhif 72, Medi 2016, 147 - 157. CIEP, Sorbonne Universités.

Krokfors, L., Kangas, P., Kopisto, K, Rikabi-Sukkari, L., Salo, L. & Vesterinen, O. (2015). Dysgu. Creadigrwydd. Gyda'n gilydd. Adroddiad Newid Addysgol 2016. Prifysgol Helsinki. Adran Addysg Athrawon.

Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Sylfaenol 2014. Asiantaeth Addysg Genedlaethol y Ffindir. Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gynradd-Gynradd 2014. Asiantaeth Addysg Genedlaethol y Ffindir.

Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Uwchradd Uchaf 2015. Asiantaeth Addysg Genedlaethol y Ffindir.

Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar. 2016. Asiantaeth Addysg Genedlaethol y Ffindir.

OECD (2013). Canlyniadau PISA 2012: Yn Barod i Ddysgu: Ymgysylltiad, Gyrru a Hunan-Gredoau Myfyrwyr (Cyfrol III), PISA, OECDPublishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201170-en

OKM: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2018). tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus (Y Weinyddiaeth Addysg a Diwylliant: Dyfodol Addysg Sylfaenol Gyfartal,) http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-263-554-9

Perusopetus 2020 - yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. (2010). Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita jaselvityksiä 2010: 1. 53 - 55. (Sylfaenol Addysg 2020 - yr amcanion cyffredinol cenedlaethol a dosbarthiad oriau gwersi. Adroddiadau Gweinyddiaeth Addysg a Diwylliant, y Ffindir).

Pietarinen, J., Pyhältö, K. & Soini, T. 2016. Diwygio'r cwricwlwm ar raddfa fawr yn y Ffindir - archwilio'r gydberthynas rhwng. Gwneud Synnwyr a Rennir wrth Ddiwygio'r Cwricwlwm: Trefnu'r Gwaith Cwricwlwm Lleol. ScandinavianJournal of Educational Research, 1-15.

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Pietikäinen, M. & Jokela, J. (2008). A yw'r Ysgol yn Bwysig? Seicolegydd Ewropeaidd, 13, 12-23.

Vahtivuori-Hänninen, S, Halinen, I. Niemi, H. Lavonen, J. & Lipponen, L. (2014). Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol Newydd y Ffindir ar gyfer Addysg a Thechnoleg Sylfaenol fel Offeryn Integredig ar gyfer Dysgu. Yn Niemi, H. et. al (Eds.) Arloesi a Thechnolegau'r Ffindir mewn Ysgolion. 21 - 32. Yr Iseldiroedd: Cyhoeddwyr Sense.

Vesterinen, O., Kangas, M., Krokfors, L., Kopisto, K. & Salo, L. (2017). Cydweithwyr addysgeg rhyng-broffesiynol betweenteachers a'u partneriaid y tu allan i'r ysgol. Astudiaethau Addysgol, 43, 2, 231 - 242. Prifysgol Helsinki.

Vitikka, E., Krokfors, L. & Rikabi, L. (2016). Dylunio a Datblygu Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol y Ffindir. Yn Niemi, H., Toom, A. & Kallioniemi, A. (Eds.) Gwyrth Addysg: Egwyddorion ac Arferion Addysgu a Dysgu yn Ysgolion y Ffindir. Yn ail, argraffiad diwygiedig. Rotterdam: Cyhoeddwyr Sense.

 

BYWGRAFFIAD

Irmeli Halinen, Ms., fu Pennaeth Datblygu'r Cwricwlwm Cenedlaethol a Chynghorydd Addysg yn Asiantaeth Genedlaethol Addysg y Ffindir. Halinen oedd cydlynydd diwygio'r cwricwlwm cenedlaethol rhwng 2012-2016. Ymddeolodd ym mis Awst 2016, ar ôl casglu profiad cenedlaethol a rhyngwladol helaeth ym maes addysg. Mae hi bellach yn gweithio fel arbenigwr cwricwlwm ar gyfer OECD ac UNESCO, ac fel darlithydd annibynnol, addysgwr athrawon, ac awdur ar gyfer y cwmni ymchwil ac ymgynghori Metodix Oy (Ltd.).

Mae Ms. Halinen wedi bod yn aelod o sawl pwyllgor addysg cenedlaethol yn ogystal ag yn aelod o brosiectau datblygu a gwerthuso cenedlaethol a rhyngwladol ers y 1970au. Ar ddechrau ei gyrfa, bu’n gweithio fel athrawes ac fel pennaeth ysgol yn Helsinki, ac yna fel Pennaeth Cyfarwyddiadau a Datblygu Addysg yn Adran Addysg Dinas Helsinki. Am nifer o flynyddoedd, bu’n aelod o Gomisiwn Cenedlaethol y Ffindir ar gyfer UNESCO, yn ogystal ag yn aelod o Gyngor Gwerthuso Cenedlaethol Addysg yn y Ffindir. Mae hi wedi bod yn weithgar yn IBE-UNESCO, ac wedi gweithio fel arbenigwr cwricwlwm a darlithydd ledled y byd. Mae hi'n perthyn i'r Pwyllgor Llywio rhyngwladol Dysgu Seiliedig ar Broblemau o Ansawdd Uchel (gan BIE). Mae'n awdur sawl llyfr ac erthygl am addysg.

DIWEDD

Y Cwricwlwm Addysg newydd yn y Ffindir

Diolchiadau

Sefydliad Rhwydwaith Cynghrair Ewropeaidd Plentyndod, Brwsel, Gwlad Belg

Ysgolion sydd wedi'u cynnwys yn y prosiect:

Dim

AWDURON

Irmeli Halinen

Sylwadau ar gau.
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
Cyfarfodydd i ddod
Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!
English English Cymraeg Cymraeg