Arwain ar gyfer dysgu dyfnach: safbwyntiau rhyngwladol

Arwain ar gyfer dysgu dyfnach: safbwyntiau rhyngwladol

Alma Harris, Michelle Jones, Cecilia Azorín, Alex Southern, Jeremy Griffiths, Ingileif Ástvaldsdóttir 

Crynodeb

Diben

Mae'r erthygl hon yn tynnu ar dystiolaeth o astudiaeth gyfoes o ysgolion trwyddo (YT) mewn tair gwlad. Mae yn cyfuno o leiaf ddau gam o addysg plentyn mewn un sefydliad. Mae llawer yn derbyn plant 3-19 oed. Mae'r rhan fwyaf o blant yn ymuno â'r ysgol ar lefel meithrin neu feithrinfa ac yn parhau yno am eu haddysg gyfan cyn symud ymlaen i addysg bellach neu uwch. Gelwir YT hefyd yn bob oed, mewn rhai cyd-destunau, oherwydd eu bod yn dod â phlant o bob oed at ei gilydd i'r un amgylchedd ysgol. Mae modelau YT yn amrywio'n rhyngwladol; felly, nid oes un diffiniad o YT. Mae'r erthygl hon yn edrych yn gymharol ar YT yng Ngwlad yr Iâ, Sbaen a Chymru. Pwrpas yr erthygl hon yw archwilio addysgegau arloesol mewn YT ac archwilio i ba raddau y mae dysgu llawer dyfnach yn digwydd oherwydd y model addysg integredig a chynhwysol. Roedd yr astudiaeth yn canolbwyntio ar arferion addysgegol mewn YT ac yn archwilio i ba raddau y mae athrawon yn ystyried yr arferion arloesol hyn i feithrin canlyniadau dysgu dyfnach.

Dylunio / methodoleg / dull gweithredu

Mae'r erthygl yn tynnu ar brosiect ymchwil cymharol tair blynedd a archwiliodd addysgeg, arweinyddiaeth a lles mewn YT. Mae'r erthygl yn ymchwilio i addysgeg gyda ffocws trawsbynciol ar ymholi a dysgu dyfnach o safbwynt arweinwyr ac athrawon. Gan ddefnyddio grwpiau ffocws ac arsylwadau gwersi, defnyddiwyd dull astudiaeth achos ansoddol i gasglu tystiolaeth am y prosesau addysgu a dysgu a fabwysiadwyd mewn YT. Cynhaliwyd cyfweliadau lled-strwythuredig hefyd ag arweinwyr ysgolion. Roedd y dull dadansoddol a fabwysiadwyd yn un o gymharu cyson â'r prif nod o gael themâu cyffredin ar draws y setiau data. Mewn perthynas â’r thema addysgeg ac archwiliad o arloesi pedagogaidd, roedd cwestiynau ymchwil yn cynnwys (1) I ba raddau y mae YT yn meithrin addysgeg arloesol?, (2) Beth yw’r amodau arweinyddiaeth sy’n cefnogi addysgeg arloesol? ac (3) I ba raddau y mae addysgeg arloesol yn hyrwyddo dysgu dyfnach?

Canfyddiadau

O fewn ac ar draws y tair system addysg yr ymchwilir iddynt, canfu’r astudiaeth fod addysg drwyddo yn ennyn diddordeb myfyrwyr mewn amgylchedd dysgu cadarnhaol ac yn darparu prosesau addysgeg arloesol sy’n gysylltiedig â dysgu dyfnach. Mae’r erthygl yn rhoi tystiolaeth am sut mae dysgu dyfnach yn gweithredu mewn YT o wahanol rannau o’r byd ac yn myfyrio ar y ffordd y mae dysgu dyfnach yn cael ei hyrwyddo gan arweinwyr ac athrawon, gan arwain at ddysgu dyfnach i fyfyrwyr. Mae tystiolaeth yr astudiaeth hon yn atgyfnerthu bod cyfleoedd ar gyfer arloesi pedagogaidd a dysgu dyfnach o fewn YT yn digwydd oherwydd strwythurau mwy gwastad, mwy o hylifedd rhwng gwahanol gyfnodau dysgu a mwy o drawsgroesiad o arbenigedd athrawon. Mae’r astudiaeth hefyd yn amlygu sut mae arweinyddiaeth yn ffactor hollbwysig wrth greu’r amodau ar gyfer arferion proffesiynol ar y cyd sy’n meithrin arloesiadau pedagogaidd i sicrhau dysgu dyfnach. Mae’r canfyddiadau’n awgrymu bod arwain ar gyfer dysgu dyfnach yn ymwneud yn sylfaenol â chreu’r amodau ar gyfer amgylcheddau dysgu arloesol sy’n deg, yn gynhwysol, yn amrywiol ac yn draws ystod oedran.

Gwreiddioldeb / gwerth

Mae astudiaethau empirig cyfoes o'r amgylcheddau dysgu dyfnach o fewn YT yn parhau i fod yn gymharol brin; felly, mae’r astudiaeth hon yn darparu tystiolaeth gymharol a chyfoes newydd sy’n amlygu natur yr arloesi pedagogaidd a’r arferion arweinyddiaeth sy’n cefnogi arloesi pedagogaidd yn yr ysgolion hyn. Mae hefyd yn amlygu sut mae cydweithio proffesiynol a gweithio ar draws cyfnodau wrth wraidd addysgeg arloesol sy’n cefnogi dysgu dyfnach. Mae'r astudiaeth a amlinellir yn yr erthygl hon yn rhoi mewnwelediadau beirniadol, newydd am arloesi pedagogaidd a dysgu dyfnach o fewn lleoliadau ATS.

Enwi

Harris, A.Jones, M.A.Azorín, C.Deheuol, A.Griffiths, J. ac Ástvaldsdóttir, I. (2024), “Arwain ar gyfer dysgu dyfnach: safbwyntiau rhyngwladol”, Cylchgrawn Gweinyddiaeth Addysgol, Cyf. 62 Rhif 1, tt. 122-137. https://doi.org/10.1108/JEA-02-2023-0042

Diolchiadau

Harris, A., Jones, M., Azorín, C., Southern, A., Griffiths, J. ac Ástvaldsdóttir, I. (2024), "Arwain ar gyfer dysgu dyfnach: safbwyntiau rhyngwladol", Journal of Educational Administration, Vol. 62 Rhif 1, tt. 122-137.

Ysgolion sydd wedi'u cynnwys yn y prosiect:

Dim

AWDURON

Cyhoeddwr: Emerald Publishing Limited Hawlfraint © 2023, Emerald Publishing Limited

Sylwadau ar gau.
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
Cyfarfodydd i ddod
Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!
English English Cymraeg Cymraeg