Agor y drws i ddysgu mewn ysgolion trwodd

Dysgu Gyda'n Gilydd: Agor y drws i ddysgu mewn ysgolion trwodd

Gwella Addysg yr Alban: Adroddiad gan HMIE ar arolygu ac adolygu 2005-2008, Arolygiaeth Addysg EM 2009. 2 Cwricwlwm Rhagoriaeth: Adeiladu'r Cwricwlwm 5: Fframwaith Asesu, Llywodraeth yr Alban 2010.

Ymchwil a gyhoeddwyd gan Arolygiaeth Addysg Ei Mawrhydi (HMIE) yr Alban. Denholm House, Parc Busnes Almondvale, Almondvale Way, Livington, EH54 6GA (C) Hawlfraint y Goron 2010.

Rhagair

Wrth Wella Addysg yr Alban 2005-2008, dywedais y dylai pawb sy'n ymwneud â chefnogi unigolyn sy'n dysgu o gyn-ysgol hyd at addysg barhaus weld eu hunain yn rhan o ymdrech barhaus a chyfunol.

Gall ysgolion trwodd, ysgolion sy'n cynnwys o leiaf dau gam o addysg person ifanc yn yr un sefydliad, ddarparu amgylcheddau cadarnhaol ar gyfer dysgu lle mae'r holl staff yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod pobl ifanc yn trosglwyddo'n llwyddiannus rhwng y gwahanol gamau yn eu cyfnod addysg. Mae ysgolion o'r fath mewn sefyllfa dda i sicrhau bod eu pobl ifanc yn profi her a dilyniant trwy addysgu cyson, wedi'i gynllunio'n dda, sy'n hyblyg ac yn ymatebol i'w cyd-destunau daearyddol, diwylliannol a chymdeithasol unigryw. Dylai'r gwaith traws-sector sy'n hanfodol i gefnogi dysgu pob plentyn yn yr Alban fod yn agwedd naturiol ar waith ysgolion trwodd. Mae'n un o'r disgwyliadau allweddol a amlinellir yn Adeiladu'r Cwricwlwm.

Dylid rhannu Gwybodaeth am anghenion dysgu plant ac ac ar eu cyflawniadau yn effeithiol trwy gynllunio a phroffilio cydweithredol. Mae gan bob partner rolau pwysig wrth ddarparu gwybodaeth, nodi anghenion, olrhain a monitro cynnydd a darparu cefnogaeth barhaus.

Mewn ysgolion trwodd, dylid cydweithio ar draws y sectorau ym mywyd a gwaith yr ysgol.

Mae partneriaethau eraill hefyd yn arbennig o bwysig i ysgolion trwodd. Mae'r rhain yn cynnwys partneriaethau ag ysgolion eraill, canolfannau cyn-ysgol lleol ac ysgolion cynradd y mae rhai o'u plant yn trosglwyddo ohonynt, ac ysgolion uwchradd lleol y gall eu myfyrwyr hŷn symud ymlaen iddynt am eu blynyddoedd hŷn. Mae partneriaethau gyda rhieni, cyflogwyr lleol a grwpiau cymunedol yn arbennig o bwysig. Mae gan ysgolion trwodd, y mae llawer ohonynt mewn ardaloedd gwledig cymharol anghysbell, gyfrifoldebau sylweddol i weithio gyda phartneriaid lleol i feithrin, cefnogi ac addysgu eu pobl ifanc i fod yn aelodau cynhyrchiol o gymunedau lleol cynaliadwy, yn ogystal â dinasyddion hyderus sy'n barod i gamu allan. i'r byd ehangach.
Mae ysgolion trwodd, fel pob ysgol, yn addysgu eu pobl ifanc i gynllunio a gwneud dewisiadau ar gyfer y dyfodol, p'un a ydyn nhw'n aros yn eu cymuned leol neu'n symud i rywle arall. I wneud y dewisiadau hyn, mae ar bobl ifanc angen ymwybyddiaeth eang o'r holl bosibiliadau, a dyheadau uchel am yr hyn y gallant ei gyflawni. Rhaid iddynt hefyd ddatblygu'r gwytnwch i ddelio'n gadarnhaol â'r heriau o symud i amgylcheddau daearyddol, cymdeithasol a diwylliannol gwahanol iawn, fel y bydd llawer ohonynt.

Yn yr Alban, mae yna ysgolion trwodd sydd wedi croesawu a chofleidio'r agenda heriol hon. Mae gan yr ysgolion hyn weledigaeth glir o'u rôl yn y gymuned leol, yn yr Alban ac, yn aml, o fewn cyd-destun byd-eang.

Mae arolygwyr wedi canfod bod pobl ifanc mewn ysgolion trwodd yn aml yn gadarnhaol iawn am eu profiadau. Maent yn gwerthfawrogi'r ethos gofalgar cryf a'r perthnasoedd cefnogol y mae llawer o ysgolion trwodd yn eu enghreifftio.

Mae ar Yr Alban angen pobl ifanc sydd wedi datblygu'r galluoedd, y sgiliau a'r priodoleddau a fydd yn eu galluogi i gyfrannu at ffyniant economaidd y wlad yn y dyfodol. Mae'r bobl ifanc hyn hefyd angen nodweddion personol a chymdeithasol sy'n cael eu meithrin mewn amgylcheddau addysgol sy'n eu hannog i fyfyrio ar eu gwerthoedd a datblygu eu hyder a'u lles. Mae'r canllaw hwn yn amlinellu peth o'r arferion cadarnhaol y mae arolygwyr wedi'u canfod yn ystod eu hymweliadau ag ysgolion trwodd. Mae hefyd yn awgrymu rhai o'r dulliau y gall ysgolion trwodd eu defnyddio i adeiladu arnynt, a gwella'r hyn y maent yn ei wneud ar hyn o bryd. Trwy fyfyrio ar y materion y mae'n ei godi, a'u trafod, rwy'n gobeithio y bydd staff mewn ysgolion trwodd, eu partneriaid yn y gymuned a'r gwasanaethau sy'n eu cefnogi yn dod i farn ar y cyd ar yr hyn sy'n bwysig i'w pobl ifanc, i'w cymuned a i'r Alban gyfan.

Graham HC Donaldson
Uwch Brif Arolygydd EM

1. Cyflwyniad

Nod y canllaw hwn yw ysgogi myfyrio proffesiynol, deialog a thrafodaeth am ddysgu. Mae gweithwyr proffesiynol addysg yn yr Alban eisoes yn ymwybodol o'r materion allweddol sy'n ymwneud â dysgu trwy'r gyfres Cwricwlwm Rhagoriaeth: Adeiladu'r Cwricwlwm, y cyhoeddiad diweddar Yn Dysgu Gyda'n Gilydd: Agor y drws i Ddysgu, mae ac enghraifft ar Y Daith i Ragoriaeth gwefan. Mae'r canllaw hwn yn adeiladu ar y negeseuon hyn ac yn gofyn i staff eu hystyried yng nghyd-destun penodol ysgolion trwodd.

Mae ysgol “drwodd” yn ysgol sydd ag un pennaeth sy'n rheoli adran gynradd ac uwchradd yn yr un adeilad neu grŵp o adeiladau. Mae ysgol drwodd yn mynd â phobl ifanc o'r feithrinfa neu P1 hyd at S2, S4 neu S6. Efallai y bydd y canllaw hefyd o ddiddordeb i bobl sy'n gweithio mewn a chydag ysgolion, sydd yn yr un campws ond gyda'r ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael eu rheoli ar wahân.

Mae'r canllaw hwn ar gyfer pawb sy'n gweithio i addysgu, cefnogi a gwella profiadau dysgu pobl ifanc mewn ysgolion drwyddi draw, gan gynnwys penaethiaid a staff ysgolion, swyddogion awdurdodau lleol, partneriaid yn y gymuned leol a rhieni

Y canllaw:

Dyluniwyd y canllaw hwn i'w ddarllen ar y cyd â'i gyhoeddiad ffynhonnell, Dysgu Gyda'n Gilydd: Agor Dysgu (LTOUL). Nid yw'n ailadrodd deunydd o LTOUL ond mae'n disgwyl y bydd darllenwyr yn cyfeirio ato drwyddo draw, ac yn darparu cyfeiriadau tudalen penodol lle byddai hynny'n ddefnyddiol. Mae'r canllaw yn gosod materion LTOUL yng nghyd-destun ysgolion trwodd ac mae'n cynnwys cwestiynau myfyriol sy'n berthnasol i'w heriau a'u cyfleoedd unigryw. Yn unigryw ymhlith sefydliadau addysgol, mae ysgolion trwodd yn rheoli trawsnewidiadau mewn dysgu i'r mwyafrif neu bron pob un o'u pobl ifanc rhwng 3 a 18 oed mewn un lleoliad. Mae llinellau cyfathrebu yn fyrrach, mae gweithio colegol ar draws sectorau o bosibl yn fwy hylaw, ac mae cyd-destunau dysgu yn fwy hyblyg. Mae'r canllaw yn annog staff i ystyried y ffordd orau i adeiladu ar y nodweddion hyn. Y buddion posibl i bobl ifanc yw, er enghraifft, perthnasoedd cadarnhaol, gwell cefnogaeth yn ystod y cyfnod pontio, dulliau cydweithredol a gweithredol o ddysgu a chysylltiadau cymunedol cryf.

Gellir defnyddio'r cwestiynau neu'r grwpiau o gwestiynau yn y canllaw hwn wrth iddynt sefyll, addasu a / neu gyfuno â chwestiynau o LTOUL. Y nod yw ysgogi meddwl am ansawdd addysg mewn ysgolion trwodd a chydleoli, a darparu cefnogaeth i staff wrth gynllunio, cyflwyno a monitro gwelliannau, fel maent yn datblygu 'cwricwlwm rhagoriaeth' eu hysgol eu hunain.

Nid ydym wedi cynnwys astudiaethau achos penodol yn y canllaw hwn. Bydd astudiaethau achos o arfer diddorol mewn ysgolion unigol ar gael trwy'r rhwydwaith Glow ar gyfer ysgolion drwodd. Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi gyfeirio at yr enghreifftiau o arfer rhagorol ar wefan The Journey to Excellence, gan gynnwys y canllawiau gwella (www.journeytoexcegnosis.org.uk), y dangosyddion ansawdd yn Pa mor dda yw ein hysgol?, Y Plentyn yn y Ganolfan, a Pa mor dda yw ein dysgu a'n datblygiad cymunedol?, a deunyddiau ac adroddiadau eraill ar wefan HMIE y cyfeirir atynt yn y canllaw hwn (www.hmie.gov.uk.).

Mae'r canllaw hwn yn bwynt cyfeirio i athrawon wrth weithio gyda'i gilydd i wella canlyniadau i'w dysgwyr, a chynllunio ar gyfer y newidiadau a fydd yn angenrheidiol fel Cwricwlwm Rhagoriaeth yn cael ei weithredu. Mae'n gwahodd ysgolion trwodd i ystyried y cwestiwn canlynol.

Beth ydyn ni eisiau i bobl ifanc yn ein cymunedau ei wybod, a gallu ei wneud?

Wrth ofyn y cwestiwn hwn, mae'r canllaw yn tynnu sylw at feysydd Cwricwlwm Rhagoriaeth sydd yn gyfrifoldebau'r holl staff: llythrennedd, rhifedd, iechyd a lles. Yn benodol, mae'n annog yr holl staff i weithio gyda'i gilydd mewn ysgolion drwodd, i ystyried y ffordd orau o ddatblygu rhinweddau personol pwysig yn eu pobl ifanc ar gyfer dysgu, bywyd a gwaith yn yr 21ain ganrif. Mae nodweddion fel hunanhyder, gwytnwch ac uchelgais yn nodweddion sy'n helpu pob person ifanc i ddatblygu ei alluoedd fel dysgwyr gydol oes. Mae nodweddion o'r fath yn arbennig o bwysig i bobl ifanc mewn ysgolion trwodd wrth iddynt symud allan o'u cymunedau lleol ac i'r byd ehangach. Mae angen iddynt wneud trawsnewidiadau cadarnhaol rhwng gwahanol gamau eu haddysg, a symud ymlaen i gyrchfannau cadarnhaol y tu hwnt i'r ysgol. Rhaid eu cefnogi a'u hannog hefyd i wneud cyfraniadau cynyddol effeithiol a fydd yn helpu i gynnal eu cymunedau yn wyneb heriau newydd.

Mae'r canllaw yn mynd ymlaen i archwilio sut y gall ysgolion trwodd ddefnyddio hunanarfarnu i agor dysgu i'w holl bobl ifanc wrth iddynt gychwyn ar eu taith ddysgu, a pharhau â hi. I rai pobl ifanc mewn ardaloedd a sefydliadau penodol, mae'r siwrnai ddysgu hon ar un campws yn parhau am y rhychwant 3 i 18 cyfan Cwricwlwm Rhagoriaeth. Mae ysgolion o'r fath mewn sefyllfa dda i wireddu'r weledigaeth o ddilyniant esmwyth mewn, a dyfnder, dysgu i'w holl bobl ifanc. Bydd pobl ifanc eraill yn trosglwyddo rhwng ysgolion cynradd ac ysgolion trwodd, neu ysgolion trwodd ac ysgolion uwchradd, ac yn profi cryfderau'r gwahanol fathau hyn o sefydliadau. Nid yw ysgolion trwodd yn wahanol i ysgolion cynradd ac uwchradd yn eu hangen i gynnig trawsnewidiadau dysgu llyfn wedi'u cynllunio'n dda i bobl ifanc sy'n darparu lefelau addas o gefnogaeth bersonol ac yn cynnwys her ddysgu sydd yr un mor addas i bawb. Mae'r canllaw yn nodi ffyrdd y mae ysgolion trwodd mewn sefyllfa arbennig o dda i allu gwneud hyn.

Ysgolion trwodd yn eu cyd-destun: ble maen nhw a sut olwg sydd arnyn nhw

Gallai person ifanc ddechrau ar ei addysg yn ne'r Alban a symud i archipelago'r ​​ynys fwyaf gogleddol a dal i wneud y siwrnai addysgol gyfan o 3 i 18 mewn ysgol drwodd. Gallai person ifanc adael ei gartref ar ynys orllewinol a chwblhau addysg ysgol yng nghanol yr Alban a pharhau i wneud y siwrnai addysgol gyfan o 3 i 18 mewn ysgol drwodd. Wrth wneud hynny, gallai pobl ifanc o'r fath symud o ysgol gyda rholyn cyfun o 60 neu 70 o bobl ifanc (neu lai) i un gyda rholyn cyfun o tua 600 neu 700, (neu fwy).

Mae wyth o 32 awdurdod lleol yr Alban yn cynnal tua 40 o ysgolion trwodd, er na fyddai pob un yn defnyddio'r term hwn i'w disgrifio. Yr awdurdodau addysg hyn yw: pob un o dri awdurdod ynys y wlad, Orkney, Shetland a Chyngor nan Eilean Siar (Ynysoedd y Gorllewin), ynghyd ag Argyll a Bute, Dumfries a Galloway, Perth a Kinross, Highland a Glasgow City. Mae gan awdurdodau lleol eraill ddiddordeb yn y cyfleoedd sydd gan ysgolion trwodd a chydleoli i'w cynnig i bobl ifanc.

Ledled yr Alban, mae ystod eang o batrymau addysg wedi datblygu, sy'n adlewyrchu cyd-destunau ac anghenion unigryw cymunedau lleol. Mewn rhai awdurdodau addysg, mae pobl ifanc yn dilyn eu haddysg hyd at ddiwedd S2 neu S4 mewn ysgolion sydd wedi'u dynodi'n 'ysgolion uwchradd iau'. Yn yr ardaloedd hyn, mae nifer fach o ysgolion trwodd hefyd yn darparu addysg hyd at A6. Mae un awdurdod addysg yn darparu addysg uwchradd chwe blynedd yn ei holl ysgolion drwodd. Mae rhai awdurdodau addysg yn datblygu'r ystod o ddarpariaeth addysgol y maent yn ei chynnig ar yr un pryd. Mae rhai wedi dechrau cyfuno dau neu dri cham addysg mewn campws ar y cyd a allai gynnwys addysg feithrin, gynradd ac uwchradd ar un safle. Er nad yw wedi'i dynodi'n ysgolion trwodd, gall un pennaeth, neu reolwr campws arwain darpariaeth o'r fath, er y gall y feithrinfa, y cynradd a'r uwchradd weithredu fel elfennau ar wahân. Efallai y bydd gan ysgolion eraill sydd wedi'u cydleoli benaethiaid gwahanol i bob cam. Fodd bynnag, gall ysgolion o'r fath rannu rhai nodweddion, nodweddion cyd-destunol a nodweddion ag ysgolion trwodd.

 

Yn yr un modd ag y gall ysgolion trwodd ledled y wlad amrywio yn eu lleoliad (trefol neu wledig) a'r camau addysgol y maent yn eu cynnwys, maent hefyd yn amrywio'n sylweddol o ran rôl disgyblion. Mewn ysgolion, mae cyfran y bobl ifanc mewn addysg ar bob cam hefyd yn amrywio. Er enghraifft, mewn ysgolion P1 i S2 mae'r gofrestr gynradd bron bob amser yn fwy na'r gofrestr S1-S2. Mewn ysgolion meithrin / P1 i S6, a all hefyd ddarparu addysg uwchradd i bob person ifanc mewn clwstwr, mae'r gofrestr uwchradd yn gyffredinol yn gymesur fwy.

Gall y cyfrannau amrywiol hyn fod â goblygiadau ar gyfer cydbwysedd staffio mewn adrannau uwchradd llai drwodd, sydd yn ei dro yn dylanwadu ar ddarpariaeth y cwricwlwm. Er enghraifft, mewn ysgolion sydd â rôl uwchradd lai, nid yw'r holl staff o reidrwydd yn llawn amser yn yr ysgol bob wythnos. Gall y gymhareb staff parhaol i staff sy'n ymweld amrywio'n sylweddol, gydag ychydig o ysgolion yn darparu addysg uwchradd bron yn gyfan gwbl trwy staff sy'n ymweld. Yn genedlaethol, nid yw ysgolion drwodd bob amser yn llai na'u cymheiriaid uwchradd. Mae rhai wedi cyfuno rholiau, a phoblogaethau disgyblion uwchradd yn y rholiau hynny, sy'n cyfateb i ysgolion uwchradd awdurdod addysg maint canolig.

Un mater arwyddocaol i ysgolion trwodd yw'r graddau y mae pobl ifanc a staff yn ystyried bod eu hysgol yn un neu ddwy ysgol, gyda neu heb ddosbarth meithrin. Gall canfyddiadau staff a phobl ifanc fod yn wahanol ar y mater hwn.

I grynhoi, mae ysgolion trwodd:

Mewn rhai rhannau o'r wlad, mae cysyniad yr ysgol trwodd yn cael ei ehangu. Er gwaethaf eu lleoliadau, maint, a chyfansoddiad amrywiol, mae ysgolion trwodd yn rhannu'r nodwedd gyffredin o ddarparu addysg ar draws y cyfnod pontio cynradd ac uwchradd i bawb, neu ar gyfer cyfrannau sylweddol o'r bobl ifanc yn eu cymunedau.

2. Ysgolion trwodd: pa mor dda ydyn ni nawr?

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae canfyddiadau arolygiadau mewn ysgolion drwodd wedi nodi'r cryfderau canlynol yn gyson:

Mewn dros draean o ysgolion, nododd AEM fod ansawdd y gefnogaeth i bobl ifanc ag anghenion ychwanegol yn gryfder allweddol. Roedd ansawdd yr ethos yn gryfder allweddol mewn tua hanner yr ysgolion a arolygwyd. Mae staff yn cael eu canmol yn rheolaidd am eu gofal a'u hystyriaeth ar gyfer pobl ifanc. Mae adroddiadau archwilio yn aml yn nodi ansawdd uchel iawn y perthnasoedd sy'n ymgorffori parch y naill at y llall rhwng athrawon a dysgwyr mewn ysgolion trwodd.

Mae ysgolion trwodd yn adeiladu'n dda ar gysylltiadau cryf â rhieni a all yn aml fod â gwreiddiau mewn cysylltiadau a sefydlwyd ym mlynyddoedd cynnar a chyfnodau cynradd addysg plant. Mewn ysgolion trwodd, gall y cysylltiadau hyn greu cyd-destunau sy'n galluogi canlyniadau cadarnhaol iawn i ddysgwyr.

Mewn ysgolion trwodd, gall partneriaethau lleol arwain at gwricwla sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at nodau cymdeithasol a diwylliannol ehangach eu cymunedau. Er enghraifft, mae adroddiadau arolygu yn nodi'r camau a gymerwyd yn Shetland i gynnal traddodiadau diwylliannol mewn cerddoriaeth ac yn nhafodiaith nodedig yr ynysoedd. Mae gan bobl ifanc fynediad at hyfforddiant cerdd sy'n parhau â'r traddodiad lleol o chwarae ffidil. Mae ganddyn nhw gyfleoedd aml i ysgrifennu a siarad yn eu tafodiaith eu hunain yn ogystal ag mewn Saesneg safonol. Yn yr un modd, gall ysgolion yn yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd wneud cyfraniadau pwysig at gynnal a datblygu iaith a threftadaeth Gaeleg.

Blaenoriaeth allweddol, yn enwedig mewn ardaloedd prin eu poblogaeth neu gymharol ynysig yn y wlad, yw mater cynaliadwyedd. Mae rhai ysgolion trwodd yn dangos arfer cryf wrth helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau ar gyfer dysgu, bywyd a gwaith sydd mewn cyd-destun yn eu hardal leol eu hunain. Fel ysgolion ledled yr Alban, mae rhai mae ysgolion trwodd yn datblygu eu cwricwlwm yn benodol fel ei fod yn ymwneud yn uniongyrchol â'r cyd-destun lleol ac anghenion y gymuned leol. Gall lleoliadau gwledig rhai ysgolion drwodd olygu pwyslais mwy fyth ar ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd a chysylltiedig â gwaith yn eu pobl ifanc sydd wedi'u cysylltu'n benodol â'u cyd-destun lleol, er enghraifft, sgiliau a phrofiad ym maes lletygarwch, adeiladu cychod neu croitearachd. Mae hyn yn arbennig o bwysig lle mae'r rhai sy'n aros yn gyfran gymharol fach o gyfanswm poblogaeth yr ysgol sy'n gadael. Fodd bynnag, mae ymateb i anghenion cyflogaeth, diwylliannol neu economaidd y gymuned leol nid yn unig yn fater gwledig. Mae campysau ar y cyd ac ysgolion wedi'u cydleoli mewn ardaloedd trefol yn hwyluso gweithio ar y cyd ymhlith ysgolion a phartneriaid eraill, ac yn darparu dulliau rhannu ar gyfer mynd i'r afael â materion lleol. Mae Ysgol Aeleg Glasgow yn darparu addysg gyfrwng Gaeleg mewn lleoliad trwodd.

Weithiau, mewn cyd-destunau gwledig a threfol yn benodol, gall ysgolion deimlo ei bod yn bwysig datblygu agweddau mentrus, moeseg gwaith a gwerthoedd ymhlith pobl ifanc sydd hefyd yn agweddau a gwerthoedd sy'n hanfodol i sicrhau cynaliadwyedd y gymuned leol. Mae datblygu a meithrin sgiliau mewn effeithiolrwydd personol yn bwysig os ydym am i bobl ifanc wneud dewisiadau cadarnhaol am eu bywydau dyfodol.

Er ei bod yn bwysig i ysgolion trwodd mewn lleoliadau gwledig baratoi eu pobl ifanc ar gyfer byw a gweithio yn yr ardal leol, mae'r un mor bwysig eu paratoi ar gyfer addysg a chyflogaeth mewn mannau eraill. Mae angen “mwy o ddewisiadau a siawns” ar bobl ifanc ledled yr Alban, gan gynnwys y rheini mewn ardaloedd mwy anghysbell y gall “eithrio daearyddol” rhag cyfleoedd addysgol a chyfleoedd eraill fod yn berygl gwirioneddol iddynt. Mae angen i bob person ifanc ddatblygu sgiliau generig y gallant eu cymryd i unrhyw le yn y byd a'u defnyddio ym mha bynnag swyddi a gweithgareddau sydd ar gael. Mae gan staff rolau pwysig wrth ddatblygu a meithrin dyheadau uchel ymhlith yr holl bobl ifanc. Ni ddylid ystyried bod byw mewn ardal benodol o'r wlad yn rhwystr i astudio, cyflogaeth neu hyfforddiant pellach nac awgrymu bod galluoedd, doniau neu sgiliau penodol yn llai pwysig i'r bobl ifanc sy'n byw yno nag i bobl ifanc yng ngweddill Yr Alban.

Bydd angen ystod eang o wybodaeth, sgiliau a phriodoleddau ar bobl ifanc yn eu bywydau beunyddiol a'u perthnasoedd sy'n cael eu gwerthfawrogi gan eu teuluoedd, cymunedau, colegau, prifysgolion a chyflogwyr, os ydyn nhw am ddod yn oedolion llwyddiannus, hyderus, cyfrifol ac effeithiol sy'n gallu cwrdd heriau bywyd a gwaith yn yr 21ain ganrif.

Adeiladu'r cwricwlwm 4: sgiliau dysgu, sgiliau am oes a sgiliau ar gyfer gwaith

Gall ysgolion trwodd ddarparu enghreifftiau o arfer da sy'n wirioneddol arloesol mewn dysgu ac addysgu o fewn y cwricwlwm ysgol sydd o ansawdd cyfatebol i ymarfer mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar wahân. Mae ar athrawon angen adeiladu ar y sylfeini cryf hyn i ddarparu lefelau pellach o her i ddysgwyr mewn ysgolion trwodd. Gallant wneud hyn trwy dynnu ar fuddion eu cyd-destun trwodd

er enghraifft, y cyfleoedd ar gyfer hyblygrwydd a ddarperir gan eu patrwm staffio, eu llety a'u cyfleusterau a rennir ac argaeledd cefnogaeth cymheiriaid ar draws oedran a chyfnod. Wrth wneud hynny, gall ysgolion drwyddi draw wella profiadau eu dysgwyr yn sylweddol trwy ddarparu'r dulliau gweithredol, creadigol a hyblyg o ddysgu a ddisgrifir yn y Cwricwlwm er Rhagoriaeth.

3. Ysgolion trwodd: pa mor dda allwn ni fod?

Un o'r materion allweddol mewn ysgolion trwodd yw'r graddau y mae cymuned yr ysgol yn ystyried yr ysgol fel un ysgol yn hytrach na dwy ysgol o dan yr un to. Yr her i arweinwyr ysgolion, ac i'r pennaeth yn benodol, yw bod â gwybodaeth gywir a manwl o ansawdd addysg ar draws yr holl gamau a gosod safonau a disgwyliadau uchel ar yr un lefel. I wneud hyn yn llwyddiannus, rhaid bod ganddyn nhw weledigaeth o'r ysgol fel un ysgol, ysgol sydd wrth wraidd ei chymuned.
Wrth ddatblygu gweledigaeth a gwerthoedd eich ysgol, dylai'r cwestiwn canlynol fod wrth wraidd eich trafodaethau â phobl ifanc, rhieni ac aelodau o'r gymuned.

Beth ydyn ni eisiau i bobl ifanc yn ein cymuned ei wybod, a gallu ei wneud?

Cwestiynau myfyriol am weledigaeth, gwerthoedd a dyheadau

 • Beth ydym ni'n ei wybod am ddyheadau ein pobl ifanc, a dyheadau eu rhieni a'r gymuned yn gyffredinol? Pa mor dda yw'r dyheadau, eu cyflawniadau a'u diddordebau wedi'u cymhwyso hyd yn hyn?
 • I ba raddau y mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd yn cyfleu'r cysyniad bod yr ysgol wrth galon y gymuned, ac o ddysgwyr yn datblygu eu galluoedd mewn cyd-destun cymunedol eang ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd y gymuned leol? I ba raddau y maent hefyd yn gysylltiedig â'r angen i ehangu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o'r byd ehangach y tu hwnt i'w cymuned?
 • Sut mae sicrhau bod unrhyw ddewisiadau y mae pobl ifanc yn eu gwneud am eu bywydau yn y dyfodol yn seiliedig ar ddealltwriaeth wirioneddol o'r cyfleoedd a'r heriau yn eu cymunedau eu hunain ac yn y byd ehangach?
 • I ba raddau y mae'r weledigaeth ar gyfer ein hysgol drwodd yn cofleidio anghenion a dyheadau dysgwyr ar bob cam? Pa mor llwyddiannus ydyn ni o ran cyflawni'r weledigaeth hon ar draws pob cam yn yr ysgol?
 • Sut ydyn ni'n cydnabod ac yn dathlu cyflawniadau ehangach pobl ifanc o bob oed y tu mewn i'r ysgol a thu hwnt?

Mae gan y cwestiynau hyn oblygiadau i ddisgwyliadau a chyflawniadau pobl ifanc. Yn draddodiadol, mae ysgolion drwodd wedi dangos cryfderau yn y canlyniadau y maent yn eu cyflawni i bobl ifanc erbyn diwedd S4. Y mater allweddol yw'r graddau y mae'r bobl ifanc hyn yn adeiladu'n effeithiol ar y cyflawniad hwn erbyn diwedd Adran 6, naill ai yn eu hysgol eu hunain neu yn y sefydliad y maent yn parhau â'u haddysg yn S5 / S6.

Mae llawer o ysgolion trwodd wedi'u lleoli mewn canolfannau poblogaeth a allai fod ymhell o'r cyrchfannau nesaf yn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth pobl ifanc. Mae angen i ysgolion trwodd a'u cymunedau lleol ystyried pa mor dda y maent yn helpu pobl ifanc i ddatblygu'r gwytnwch a fydd yn eu cynnal wrth iddynt drosglwyddo i gamau nesaf eu dysgu a'u galluogi i gyflawni'n dda. Diffiniwyd gwytnwch fel “cyflawni canlyniadau arferol mewn amgylchiadau anodd” Cwricwlwm Rhagoriaeth Mae profiadau a chanlyniadau sy'n ymwneud â lles meddyliol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol a chynllunio ar gyfer dewisiadau a newidiadau yn arbennig o berthnasol yma. Efallai y bydd angen mwy o ffocws ar ddatblygu ymwybyddiaeth pobl ifanc o drefn y dewisiadau a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael iddynt trwy gydol eu haddysg gyffredinol eang. Mae ymwybyddiaeth yn sicrhau eu bod yn ddigon cymwys ar gyfer penderfyniadau ynghylch ble a sut maent yn dysgu, a sut y gallant barhau â'u dysgu.

Cwestiynau myfyriol am wytnwch 

 • Pa mor dda ydyn ni'n paratoi ein pobl ifanc ar gyfer trawsnewidiadau pwysig yn eu dysgu ar bob un o'r camau trwodd?
 • Yn benodol, pa mor dda ydyn ni'n eu cefnogi i reoli trawsnewidiadau yn eu blynyddoedd hŷn S4 - S6?
 • Pa mor llwyddiannus ydyn ni o ran datblygu galluoedd ein pobl ifanc i ddysgu'n annibynnol ac yn effeithiol tra'u bod nhw'n dal i fod yn aelodau o'n cymuned ddysgu fel eu bod wedi paratoi'n dda ar gyfer yr heriau addysgol, personol a chymdeithasol yn eu bywydau yn y dyfodol?

Mae ysgolion trwodd mewn sefyllfa dda i gefnogi dysgu pobl ifanc yng nghyd-destun Cwricwlwm Rhagoriaeth. Fodd bynnag, mae adroddiadau arolygu diweddar yn nodi dim ond ychydig o achosion lle mae ysgolion yn manteisio ar eu cyd-destun trwodd i'r eithaf ac yn galluogi pobl ifanc i elwa ar y buddion. Mae lle i ysgolion trwodd i fanteisio'n llawnach ar yr hyblygrwydd a roddir gan eu darpariaeth addysgol trwodd wrth gynllunio'r cwricwlwm ac wrth ddarparu dysgu. Dylai hyn gynnwys pobl ifanc o wahanol gamau yn gweithio gyda'i gilydd, gan gynnwys ar draws y cyfnod cynradd hwyr ac uwchradd cynnar. Gall y cyd-destunau a rennir ar gyfer dysgu, plant a phobl ifanc wneud cysylltiadau rhwng eu dysgu mewn gwahanol feysydd o'r cwricwlwm, ac adeiladu'n effeithiol ar yr hyn y maent wedi dysgu eisoes. Mae'r cyd-destun trwodd yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i staff ddatblygu dulliau arloesol o gyflawni hawliau addysg gyffredinol eang, sy'n ymatebol i'w cyd-destun penodol, p'un a yw hynny o fewn ysgol feithrin / P1 i ysgol S2, meithrinfa / P1 i ysgol S4 neu a meithrin / P1 i ysgol S6.

Yr allwedd i sicrhau trawsnewidiadau llyfnach a mwy effeithiol i bob dysgwr o gam i gam eu dysgu yw'r graddau y mae athrawon yn ymwybodol ohonynt, ac yn defnyddio'r holl wybodaeth sydd ar gael am gynnydd pobl ifanc unigol i gynllunio camau nesaf addas mewn dysgu. . Mae'r Cwricwlwm Rhagoriaeth: Gweledigaeth Strategol a Egwyddorion Allweddol yn tynnu sylw at bwysigrwydd gweithio ar y cyd yn enwedig wrth drosglwyddo.

Mae'r arferion ar gyfer dod i gyd-ddealltwriaeth o safonau a disgwyliadau yn cynnwys athrawon: 

 • yn cydweithio o'r canllawiau a ddarperir i gynllunio dysgu, addysgu ac asesu;
 • yn adeiladu ar safonau a disgwyliadau presennol;
 • yn tynnu ar enghreifftio;
 • yn ymgysylltu â chydweithwyr i rannu a chadarnhau disgwyliadau.

Rhaid i aswiriant ansawdd a chymedroli sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng ymdrech a chynaliadwyedd trwy gael dulliau ar draws 3 i 18 sy'n briodol i oedrannau a chyfnodau dysgwyr ac sy'n gymesur.

Cwricwlwm Rhagoriaeth: Gweledigaeth Strategol ac Egwyddorion Allweddol

Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cymedroli, gall timau o athrawon, a'u darparwyr partner, ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o safonau a disgwyliadau ar draws trawsnewidiadau, sicrhau bod y rhain yn cael eu cymhwyso'n gyson ac yn cynllunio'n effeithiol ar gyfer dilyniant a chyflawniad. Mae'r gyd-ddealltwriaeth hon yn arbennig o bwysig mewn ysgolion trwodd a allai fod â nifer fawr o athrawon arbenigol ymweld a darparwyr eraill. Fodd bynnag, mae gan ysgolion trwodd y fantais hefyd o gymunedau mewnol sydd, yn ôl eu natur, yn draws-sectoraidd. Trwy fanteisio ar eu cyfleoedd unigryw ar gyfer defnyddio adnoddau'n hyblyg, gallant ddatblygu cymunedau dysgu creadigol, gan gynnwys athrawon a dysgwyr, sydd mewn sefyllfa dda i ddiwallu anghenion penodol eu pobl ifanc. Mae gan y cyd-destun trwodd hefyd y potensial i ysgogi datblygiad dulliau dychmygus sy'n canolbwyntio ar sicrhau uchafbwyntiau llwyddiant i bawb.

Cwestiynau myfyriol am gwricwlwm a phontio

 • Pa mor dda ydyn ni'n defnyddio ein hamgylchedd dysgu trwodd neu wedi'i gydleoli i sicrhau bod gwybodaeth gywir, amserol a manwl addas ar ddysgu pobl ifanc yn cael ei chyfnewid staff ar adegau trosglwyddo allweddol?
 • Pa mor llwyddiannus ydyn ni o ran datblygu ar draws ein hysgol drwodd, yn ogystal ag gydag ysgolion lleol eraill, gyd-ddealltwriaeth o safonau a disgwyliadau o ran dilyniant a chyflawniad, yn enwedig wrth drosglwyddo?
 • I ba raddau ydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd ar draws y camau i gynllunio'r cwricwlwm, nodi a dewis adnoddau a gwella dysgu?
 • Pa mor dda ydyn ni'n defnyddio llety a staff arbenigol, gan gynnwys staff sy'n ymweld, i ymestyn profiadau dysgu pobl ifanc ar draws yr ysgol?
 • Pa mor dda ydyn ni'n mynd i'r afael ag unrhyw heriau staffio fel bod pobl ifanc yn parhau i dderbyn eu hawliau i gwricwlwm cydlynol gydag addysg gyffredinol eang a chyfnod uwch?
 • Pa mor hyblyg yw ein darpariaeth gwricwlaidd a'n dulliau dysgu wrth ddiwallu anghenion pob person ifanc a darparu'r profiadau a'r canlyniadau a amlinellir yn Cwricwlwm Rhagoriaeth, er gwaethaf niferoedd bach ar gamau penodol?
 • Pa mor dda ydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion lleol a darparwyr eraill ar ddatblygu ein cwricwlwm i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu symud ymlaen yn ei ddysgu?
 • Faint ydyn ni'n ei wybod am yr ystod o gyfleoedd i gydnabod ac achredu cyflawniadau pobl ifanc yn allanol ar draws yr ystod oedran, a pha mor dda ydyn ni'n eu defnyddio o fewn y cwricwlwm ysgol?

Mae angen i ysgolion trwodd sicrhau, wrth wella pontio yn eu sefydliadau eu hunain, nad ydyn nhw'n esgeuluso pontio gyda'r ysgolion cynradd lleol eraill y mae pobl ifanc yn trosglwyddo ohonynt yn S1.

Mae angen i ysgolion trwodd hefyd ystyried y goblygiadau ar gyfer trosglwyddo, a chynllunio i ddiwallu anghenion dysgu pobl ifanc unigol a allai fod wedi symud i'r ardal o rywle arall yn yr Alban, y DU neu'r tu hwnt. Efallai y bydd gan rai o'r bobl ifanc hyn anghenion cymorth ychwanegol sylweddol, sy'n gofyn am ddarparu a chynllunio adnoddau penodol. Gallant hefyd fod yn uchel eu cyrhaeddiad a / neu fod â thalentau a galluoedd penodol. Cyn gynted ag y bydd unrhyw bobl ifanc yn symud i'r ardal leol, maen nhw'n dod yn gyfrifoldeb yr ysgol yn yr un ffordd yn union â phe bydden nhw wedi'u geni yn yr ardal leol. Mae ganddyn nhw hawl i ddysgu a chefnogaeth, ac i'w hanghenion gael eu diwallu'n briodol. Efallai y bydd angen cefnogaeth bersonol arnyn nhw hefyd  i drosglwyddo i gyd-destun daearyddol, cymdeithasol a diwylliannol gwahanol iawn.

Mae'r egwyddor o sicrhau trawsnewidiadau effeithiol a llyfn hefyd yn berthnasol i gynnydd mewn datblygiad personol. Nododd Barod am Oes: addysg ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol mewn ysgolion cynradd7 ystod o arwyddbyst i arfer da wrth gefnogi datblygiad personol pobl ifanc sydd yr un mor berthnasol i ysgolion trwodd o ran ysgolion cynradd.
ysgolion trwodd o ran ysgolion cynradd.

Cwestiynau myfyriol am ddatblygu lles meddyliol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol

 • I ba raddau y mae cydlyniant ymhlith rhaglenni sy'n cyflwyno profiadau a chanlyniadau'r Cwricwlwm Rhagoriaeth ar draws pob cam o'n hysgol drwodd, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â datblygiad personol a chymdeithasol (PSD)?
 • Pa mor dda ydyn ni'n defnyddio asesu a chynllunio dysgu personol i gefnogi dysgu ar draws y camau ac i sicrhau bod gan bobl ifanc well ddealltwriaeth o'r hyn maen nhw'n ceisio'i gyflawni a'r hyn y mae angen iddyn nhw ei wneud nesaf er mwyn symud ymlaen yn emosiynol ac yn gymdeithasol, ac i gwella eu sgiliau dysgu?
 • Pa mor llwyddiannus ydyn ni o ran ennyn diddordeb rhieni plant ar bob cam o'r ysgol, gan gynnwys y rhai sy'n bryderus, neu'n amharod i fynychu digwyddiadau ysgol, yn rhaglen DPaCh yr ysgol a chynnydd eu plant?
 • Pa mor dda ydyn ni am dynnu ar yr ystod lawn o ddiddordebau, sgiliau, tueddfrydau a chyflawniadau pobl ifanc, gan gynnwys y rhai sy'n cael eu dangos y tu allan i'r ysgol, i hyrwyddo perthnasedd wrth ddysgu DPaCh ac ar draws y cwricwlwm?
 • Pa mor dda ydyn ni'n adeiladu ar brofiadau a chyflawniadau pobl ifanc yn ystod y camau cynradd i sicrhau bod eu dysgu trwy gydol eu haddysg uwchradd yn parhau i fod yn berthnasol ac wedi'i bersonoli, a'i bod yn weddus i fywyd yn yr 21ainst ganrif?
 • Pa mor dda ydyn ni o ran datblygu gallu ein pobl ifanc i ddysgu a byw'n annibynnol, yn ein cymuned a thu hwnt, a'u gwytnwch wrth ymdopi â heriau gwahanol bobl?

Mae'r pwyslais o fewn y Cwricwlwm Rhagoriaeth ar ddatblygu llythrennedd, rhifedd, ac iechyd a lles yn gyfannol trwy'r profiadau a'r canlyniadau, mae'n cynnig cyfleoedd i ysgolion drwodd:

Gall yr amgylchedd ar gyfer dysgu mewn ysgolion trwodd ddarparu cyd-destun cadarnhaol a nodedig iawn ar gyfer datblygu galluoedd, priodoleddau a galluoedd y Cwricwlwm RhagoriaethGall cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau cydweithredol ar draws y camau ac ar gyfer cymryd cyfrifoldeb am ddisgyblion llawer iau helpu pobl ifanc i uniaethu'n dda ag eraill o wahanol grwpiau oedran, dysgu rheoli eu hymddygiad eu hunain a chydnabod eu rhan eu hunain wrth weithredu fel modelau rôl. Mae gan ysgolion trwodd y gallu i ddod yn gymunedau cryf, sy'n eu meithrin ac yn gefnogol i'w gilydd lle gall rhinweddau ymddiriedaeth, empathi, cefnogaeth a gwytnwch ddatblygu a ffynnu.

Mae pobl ifanc mewn ysgolion trwodd yn tueddu i “edrych allan am ei gilydd, ac mae plant iau yn arsylwi patrymau ymddygiad ac enghreifftiau o gyflawniad academaidd, personol a chymdeithasol y gallant anelu atynt.

Cwestiynau myfyriol am nodau a chyflawniadau

 • Pa mor dda ydyn ni'n cefnogi pobl ifanc i osod a chyflawni nodau ar bob cam o'u dysgu, a fydd yn eu helpu i wireddu eu dyheadau?
 • Pa mor dda ydyn ni'n defnyddio ein hamgylchedd trwodd dysgu i ehangu dysgu pob person ifanc, gan gynnwys y rhai sy'n cyrraedd yn uwch, a'r rhai sydd â sgiliau a thalentau penodol?
 • Pa mor effeithiol ydyn ni'n adeiladu ar ddysgu pobl ifanc ar draws yr ystod o gyd-destunau yn yr ysgol trwodd a'i chymuned fel eu bod nhw'n datblygu eu hymwybyddiaeth o'u cyflawniadau ac yn cynllunio ar gyfer dilyniant?
 • Pa mor llwyddiannus ydyn ni o ran helpu pobl ifanc i ddatblygu chwilfrydedd a bod yn agored i ddysgu pethau newydd mewn ffyrdd newydd ac mewn amgylchedd newydd, a dangos dyfalbarhad yn wyneb heriau?
 • Faint ydyn ni'n ei wybod am lwyddiannau ein pobl ifanc yn y lleoliadau maen nhw'n trosglwyddo iddyn nhw pan maen nhw'n gadael ein hysgol? Pa mor dda ydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth hon i wella arfer yn ein hysgol ein hunain?

4. Agor y drws i ddysgu mewn ysgolion trwodd

Yn y cyfnod rhwng 2000 a 2009, cafodd llai na hanner yr ysgolion trwodd a arolygwyd eu gwerthuso fel rhai da neu well am ddefnyddio hunanarfarnu i wella canlyniadau i ddysgwyr. Mae'r angen i wella ar ddefnyddio hunanarfarnu i wella'r ysgol wedi ymddangos fel prif bwynt gweithredu mewn tua dwy ran o dair o'r ysgolion a arolygwyd. Yn Gwella Addysg yr Alban8, Gwnaeth HMIE yr un pwynt mewn perthynas ag ysgolion cynradd ac uwchradd.

Pan fydd grwpiau o athrawon yn dod at ei gilydd i drafod sut i wella dysgu i bobl ifanc, mae'r sgwrs yn aml yn troi o amgylch cyrsiau a rhaglenni gwaith. Er enghraifft, efallai y byddan nhw'n siarad am strwythur a dilyniant, p'un ai am bynciau neu adrannau neu fodiwlau, neu'r testunau neu'r taflenni gwaith a ddefnyddir.

Mae'r holl ystyriaethau hyn yn bwysig iawn. Fodd bynnag, yn aml mae llai o drafodaeth am beth yw dysgu a sut mae'n digwydd neu, mabwysiadu persbectif y dysgwr, sut y gellir trefnu dysgu
y canlyniadau gorau posibl - crefft broffesiynol yr addysgu.

Mewn ysgolion, efallai y byddwch chi'n clywed pobl yn dweud weithiau, 'Roedd honno'n wers dda'
neu 'Roedd honno'n weithgaredd dda'. Sut oedden nhw'n gwybod? Beth oedd barn y dysgwyr am y wers benodol honno? Ydyn ni'n siŵr ei bod hi'n wers lwyddiannus o safbwynt y dysgwyr?

Pa mor dda yw ein hysgol? Y Daith i Ragoriaeth Rhan 1

Mewn ysgolion trwodd, fel ym mhob ysgol arall, mae agor y drws i ddysgu yn ei gwneud yn ofynnol i athrawon gyfeirio at dair ffynhonnell allweddol o achosion

5. Agor y drws i ddysgu trwy archwilio a defnyddio barn pobl

Beth yw barn pobl ifanc am ddysgu yn ein hysgol drwodd?

Gwrandawyr Da - y Cyd-destun: mae clywed lleisiau plant a phobl ifanc9 yn ein hatgoffa bod pwysigrwydd ymgynghori a chyfranogi yn ystyrlon ac yn werth chweil. Gweler tudalen 9 am yr 'Ysgol Cyfranogiad' sy'n arwain o 'drin' i 'ymgysylltu'. Mae'r cyhoeddiad cysylltiedig Gwrandawyr Da: clywed lleisiau plant mewn ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig10 yn darparu nifer o enghreifftiau o arfer da sy'n berthnasol yn union i'r cyd-destun trwodd.

Yr ymadrodd allweddol yn y tri chwestiwn cyntaf isod yw “am eu dysgu”. Fel y mae Gwella Addysg yr Alban yn ei gwneud yn glir, er bod ysgolion yn ceisio ac yn ystyried barn pobl ifanc yn fwyfwy , nid ydynt eto wedi ymgysylltu'n llawn yn effeithiol wrth siarad am beth, sut a pha mor dda y maent yn dysgu. Mae hefyd yn bwysig i athrawon mewn ysgolion trwodd fyfyrio ar ba mor effeithiol yw'r trafodaethau hyn ar draws pob sector o'r ysgol o'r pwynt lle mae pobl ifanc yn dechrau, nes iddynt ei gadael. Mae'r cwestiynau isod wedi'u cynllunio i'w defnyddio ar y cyd â'r cwestiynau yn Atodiad 2 LTOUL, tudalen 56-57.

Cwestiynau myfyriol ar archwilio barn pobl ifanc

 • Pa mor dda ydyn ni am gasglu barn ein pobl ifanc am eu dysgu ar draws yr holl gamau yn yr ysgol trwodd?

 • Pa mor effeithiol ydyn ni o ran cynnwys pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau ar bob cam yn yr ysgol?

 • Pa mor dda ydyn ni'n ystyried barn ein pobl ifanc am eu dysgu wrth fframio cynlluniau ar gyfer gwella ar draws yr ysgol gyfan ac o fewn adrannau meithrin, cynradd ac uwchradd?

 • Beth sydd wedi newid a gwella yng nghontinwwm dysgu ein pobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen trwy'r holl gamau yn yr ysgol? Sut ydyn ni'n gwybod?

Yn ogystal â cheisio a gweithredu ar farn pobl ifanc, mae angen i ysgolion hefyd ymateb i grwpiau eraill sy'n bartneriaid pwysig yn addysg pobl ifanc.

Beth yw barn rhieni am ddysgu yn ein hysgol drwodd?

Mae tystiolaeth arolygu yn dangos bod ansawdd y cysylltiadau â rhieni a'r gymuned ehangach wedi bod yn gryfder hirsefydlog mewn ysgolion trwodd. Serch hynny, mae angen i ysgolion adeiladu ar y perthnasoedd cadarnhaol hyn i gynnwys rhieni'n llawnach fel partneriaid gweithredol yn addysg eu plant. Mae angen iddynt hefyd sicrhau bod barn rhieni yn cyfrannu at wybodaeth yr ysgol ohoni ei hun ac o ba mor dda y mae'n diwallu anghenion ei phobl ifanc a'u rhieni a'u gofalwyr. Yn ogystal â'r cwestiynau myfyriol yn Atodiad 3 o LTOUL, dylai staff ystyried i ba raddau y maent yn cynnal ac yn datblygu cysylltiadau a sefydlwyd gyda rhieni yn y cyfnod meithrin a chynradd wrth i bobl ifanc symud i'r adran uwchradd.

Daw'r arfer da isod o ganolfan cyn-ysgol annibynnol.

Cynnwys rhieni a phobl ifanc wrth wneud penderfyniadau am ddysgu

Gwerthusodd staff eu dulliau o gynnwys rhieni ym mywyd y ganolfan. Eu nod oedd ennyn diddordeb rhieni a phobl ifanc lawer mwy wrth wneud penderfyniadau am yr hyn sy'n digwydd yn y ganolfan. Gwnaeth staff newidiadau arloesol, gan gynnwys sefydlu fforwm gwe i rieni siarad yn uniongyrchol â rhieni eraill. Bellach mae rhieni a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn trafod newidiadau mewn rhaglenni cwricwlwm, rhyngweithio staff a phlant, ac wrth ddylunio lleoedd. Mae rhieni a phobl ifanc wedi elwa trwy ddysgu gyda'i gilydd, bod yn fwy myfyriol a gallu gofyn cwestiynau am ddysgu.

LTOUL tudalen 20

Ystyriwch i ba raddau y mae eich ysgol wedi cefnogi rhieni yn gyson i ddatblygu eu dealltwriaeth o ddysgu pobl ifanc ar bob cam. Mae'r cwestiynau isod wedi'u cynllunio i'w defnyddio ar y cyd â'r cwestiynau yn LTOUL Atodiad 3, tudalen 58.

Cwestiynau myfyriol ar archwilio barn rhieni

 • Sut y gallai arfer da tebyg i'r un yn y ganolfan cyn-ysgol uchod gael ei ymestyn i adran gynradd ysgol drwodd?

 • Pa faterion a allai godi i rieni a staff wrth i'r ymarfer ymestyn i gamau uwchradd yr ysgol? Sut fyddech chi'n ymdrin yn adeiladol â'r rhain?

 • I ba raddau y mae'r safbwyntiau y mae rhieni'n eu cynnig yn cael eu llywio gan eu dealltwriaeth o ddysgu pobl ifanc ar bob cam o'u profiad ysgol? Sut ydyn ni'n eu defnyddio i wella dysgu ar draws yr ysgol?

 • Sut ydyn ni wedi defnyddio ein nosweithiau agored, digwyddiadau cwricwlwm, taflenni gwybodaeth a / neu wefan yr ysgol i ddatblygu eu dealltwriaeth o ddysgu mewn cyd-destun trwodd a chodi dyheadau?

Beth yw barn staff am ddysgu yn ein hysgol drwodd?

Mewn ysgolion trwodd, mae staff yn arwain dysgu mewn amgylchedd gwaith sy'n cynnwys o leiaf dau gam o addysg pobl ifanc, ac o bosibl tri, o'r feithrinfa i'r ysgol gynradd ac i un neu fwy o gamau uwchradd. Felly mae athrawon mewn ysgolion trwodd mewn sefyllfa dda i ennill gwybodaeth uniongyrchol am brofiadau eu dysgwyr trwy gydol y camau hyn. Mater allweddol yw pa mor wybodus yw athrawon am brofiadau dysgu blaenorol, cynnydd a chyflawniadau pobl ifanc ar bob cam o'r ysgol. Er mwyn cyflawni'r ddealltwriaeth hon a datblygu ansawdd addysg yn gyson ar draws yr ysgol, mae angen i athrawon weithio gyda'i gilydd ar brosesau hunanarfarnu a chynllunio ar gyfer gwella. Mae angen i benaethiaid a staff dyrchafedig yn benodol ddatblygu ymwybyddiaeth fanwl o ansawdd addysg ar bob cam. Er mwyn datblygu'r ymwybyddiaeth hon, mae angen iddynt arsylwi dysgu ar draws pob cam o'r ysgol. Mae'r cwestiynau isod wedi'u cynllunio i'w defnyddio ar y cyd â'r cwestiynau yn LTOUL Atodiad 4, tudalen 59.

Cwestiynau myfyriol wrth ystyried sut mae staff yn dysgu gyda'i gilydd

 • I ba raddau y mae'r rhai ohonom sy'n gweithio'n bennaf yn yr adran uwchradd yn arsylwi dysgu a / neu'n cymryd rhan mewn addysgu cydweithredol yn yr adran gynradd?

 • I ba raddau y mae'r rhai ohonom sy'n gweithio'n bennaf yn yr adran gynradd yn arsylwi dysgu a / neu'n cymryd rhan mewn addysgu cydweithredol yn yr adran uwchradd?

 • I ba raddau ydyn ni'n darparu cyfleoedd i athrawon ar draws adrannau cynradd ac uwchradd a rhai o ysgolion lleol eraill weithio gyda'i gilydd i sicrhau dull cydlynol o gynllunio dysgu, addysgu ac asesu ac i rannu safonau a disgwyliadau?
 • Pa ddefnydd ydym wedi'i wneud o'n harsylwadau, trwy eu trafod â chyfoedion a / neu fyfyrio ar ein harfer ein hunain? Sut mae ein harfer wedi newid o ganlyniad?

Mae angen i bob athro mewn ysgolion trwodd fod â dealltwriaeth ddiogel o gwricwlwm eu hysgol o 3 i 18, ac o'r cwricwlwm mewn sefydliadau eraill y gall eu disgyblion drosglwyddo iddynt yn S2 neu S4. Cwricwlwm Rhagoriaeth yn diffinio'r cwricwlwm fel y profiadau cyfan sydd ar y gweill ar gyfer pob person ifanc. Mae dull gweithredu Gwneud pethau'n iawn i bob plentyn yn rhoi mwy o bwyslais ar bartneriaethau a chydweithrediadau plentyn-ganolog. Mae ysgolion trwodd yn aml yn chwarae rhan bwysig iawn yn eu cymunedau a gallant adeiladu ar eu cryfderau yn hyn o beth.

Beth yw barn ein partneriaid cymunedol am ddysgu yn ein hysgolion drwodd?

Gall ystod eang o oedolion gyfrannu at gyflawni'r cwricwlwm a chefnogi dysgwyr mewn ysgolion trwodd. Mae angen i staff adeiladu ar eu cysylltiadau cymunedol, maes o gryfder mewn ysgolion drwodd. Gall cysylltiadau fel y rhain ymestyn cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu yn yr ysgol a thu hwnt. Dylai pawb sy'n cyfrannu at addysg person ifanc chwarae rhan lawn mewn hunanarfarnu ar gyfer gwella, gan gynnwys staff o wasanaethau iechyd a heddlu, gwasanaethau eraill y cyngor, colegau a sefydliadau addysgol eraill, gwaith ieuenctid a gwasanaethau dysgu a datblygu cymunedol, sefydliadau gwirfoddol, busnesau, a chyflogwyr. Wrth geisio barn oedolion sy'n cyfrannu at ddysgu a datblygiad personol pobl ifanc, dylai arweinwyr ysgolion ystyried maint ac effeithiolrwydd ymgynghori â phartneriaid mewn asiantaethau a gwasanaethau eraill, yn ogystal â sefydliadau cymunedol a chyflogwyr. Gweler LTOUL Atodiad 4 tudalen 59.

Cwestiwn myfyriol ar gysylltiadau cymunedol

 • Pa mor dda mae'r ysgol yn adnabod ei chymuned leol? Pa mor dda y mae'n gweithio gyda'r gymuned i wella dysgu a chyfoethogi'r cwricwlwm i bob person ifanc rhwng 3 a 18 oed?

 • I ba raddau y mae'r ysgol wedi datblygu cyd-ddealltwriaeth â phartneriaid cymunedol o safonau a disgwyliadau ar draws y camau, ac o'u rolau a'u cyfrifoldebau eu hunain?

 • Pa strwythurau sydd ar waith i gefnogi gweithio mewn partneriaeth? Sut y gellir gwella partneriaethau ag asiantaethau allanol a sefydliadau cymunedol?

 • Pa mor effeithiol yw'r trefniadau rhwydweithio lleol? Pa drefniadau sydd ar waith ar gyfer cynllunio a gwerthuso cyd-bartneriaeth yn effeithiol?

 • Sut mae busnesau lleol yn cyfrannu at ddysgu pobl ifanc ar draws y camau, a beth yw'r trefniadau ar waith i gefnogi hyn?

 • Pa mor dda y mae'r ysgol yn cysylltu â darpariaeth coleg lleol i sicrhau bod anghenion pobl ifanc yn meteffactif?

6. Agor y drws i ddysgu trwy rannu dysgu ac addysgu ar waith

Yn Dysgu Gyda'n Gilydd: Agor y drws i Ddysgu, mae (LTOUL tudalennau 30-41) yn cynnig cyngor ar ffyrdd i drefnu a rhannu canfyddiadau ymweliadau dysgu a fydd yn helpu staff i adeiladu darlun cywir o'u harfer proffesiynol a'i effaith ar brofiadau eu dysgwyr. Rhestrir nodweddion allweddol ymarfer effeithiol ar dudalen 38.

O ystyried arwahanrwydd proffesiynol athrawon mewn llawer o ysgolion trwodd, mae hefyd yn bwysig cydnabod man yr ymweliad dysgu a'i drafodaeth a'i fyfyrio cysylltiedig wrth helpu athrawon i ysgwyddo eu cyfrifoldeb personol o hyd am gynllunio sut i gyflawni eu datblygiad eu hunain. anghenion.

Mae Atodiad 6 yn LTOUL (tudalen 61) yn darparu cwestiynau i staff fyfyrio arnynt yng nghyd-destun ymweliadau dysgu. Yn bwysig iawn, mae staff mewn ysgolion drwodd mewn sefyllfa dda i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o brofiad dysgu eu pobl ifanc a'u cynnydd mewn dysgu trwy arsylwi'n uniongyrchol ar dysgu ar bob cam o'u datblygiad.

Cwestiynau myfyriol am ddysgu

 • I ba raddau mae profiadau dysgu yn adeiladu ar ddysgu blaenorol? Pa mor dda y defnyddir gwybodaeth asesu i helpu i arwain dilyniant o fewn camau ac o gam i gam yn ein hysgol drwodd?

 • I ba raddau y mae dulliau addysgu ar bob cam yn hyrwyddo ymgysylltiad dysgwyr ac yn annog dysgwyr unigol i gymryd cyfrifoldeb am drefnu eu dysgu gydag eraill, gan weithio ar y cyd mewn grwpiau a thimau, a rhoi cyflwyniadau i'w cyfoedion ar draws y camau?

 • Sut mae ein hysgol yn sicrhau bod gweithgareddau o'r fath yn flaengar ac yn rhoi mwy a mwy o her i bobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen trwy'r ysgol?

 • Sut mae staff uwchradd yn ein hysgol drwodd yn defnyddio ymweliadau dysgu yn P6 / P7 i arsylwi sut mae pobl ifanc ar hyn o bryd yn cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain? Sut maen nhw'n adeiladu ar y wybodaeth hon i sicrhau cefnogaeth a her addas yn eu profiad S1 i ddiwallu anghenion pob dysgwr yn effeithiol?

 • I ba raddau y mae staff mewn ysgolion trwodd a chydleoledig yn manteisio ar eu cyd-destun un safle ar gyfer dysgu i wella canlyniadau i ddysgwyr?

Mae staff mewn ysgolion trwodd hefyd mewn sefyllfa dda i ddatblygu dulliau ysgol gyfan o gynllunio ar gyfer a threfnu dysgu mewn perthynas â phrofiadau a chanlyniadau'r Cwricwlwm Rhagoriaeth Er enghraifft, byddai staff yn elwa o weithio'n golegol ar draws yr ysgol a defnyddio canfyddiadau ymweliad dysgu neu ymweliadau i archwilio disgwyliadau o'r hyn y dylai dysgwyr ei wybod a gallu ei wneud ar lefelau penodol y Cwricwlwm Rhagoriaeth. Mewn perthynas â'r canlyniadau llythrennedd, er enghraifft, dylent ystyried materion fel y canlynol.

“Rwy’n datblygu hyder wrth ymgysylltu ag eraill o fewn a thu hwnt i fy man dysgu. Gallaf gyfathrebu mewn ffordd fynegiadol glir ac rwy'n dysgu dewis a threfnu adnoddau yn annibynnol. ”

7. Agor y drws i ddysgu trwy archwilio a defnyddio gwybodaeth a data

Rhaid i ysgolion trwodd baratoi eu hunain i ddod mor “gyfoethog mewn data” â phosibl. Dylent gasglu a dehongli data i helpu i fesur eu llwyddiant wrth ddarparu'n effeithiol i'w holl bobl ifanc a chynorthwyo pob dysgwr i symud ymlaen a chyflawni. Gweler LTOUL tudalennau 44-50.

Yn y cyflwyniad, nododd y canllaw hwn gyd-destun a chyfansoddiad ysgolion trwodd ledled yr Alban. Nid ysgolion bach o angenrhaid yw ysgolion trwodd. Fodd bynnag, mae llawer ohonynt yn fach, ac ar gyfer ysgolion bach mae angen gofal gyda data a'i ddehongli . Gall niferoedd bach a fynegir fel canrannau gyflwyno lluniau a allai orliwio cryfderau a lleihau meysydd i'w gwella neu, yn wir, i'r gwrthwyneb. Gall niferoedd amrywiol o bobl ifanc wedi’u cyflwyno menw pynciau ar wahân yn yr ysgol uwchradd roi data i adrannau eilradd sydd, os nad â bylchau, yn amheus iawn o bosib o ran dilysrwydd ystadegol Gall dalgylch yr adran gynradd fod yn wahanol, neu'n llai, na'r dalgylch ar gyfer yr adran uwchradd. Gall canlyniadau arholiadau yn S5 a S5 / S6 gynnwys data gan bobl ifanc sydd wedi bod mewn ysgolion uwchradd iau, yn ychwanegol at y rhai sydd wedi bod yn yr ysgol S6 trwy gydol eu gyrfa ysgol.

Fodd bynnag, ar ôl cydnabod yr agweddau rhybuddiol hyn ar gasglu a dehongli data o ystyried rholiau disgyblion bach, mae'n bwysig cydnabod bod yn rhaid i ysgolion trwodd, fel pob ysgol arall, ystyried gwybodaeth fesuradwy ar berfformiad yn briodol. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys mwy na data ar gyrhaeddiad pobl ifanc mewn asesiadau ac arholiadau. Fel mewn mannau eraill, maent yn cynnwys datachecked yn erbyn disgwyliadau a nodwyd yn glir o ran presenoldeb, ymddygiad a phrydlondeb a data ar gyrchfannau ysgol-bost a mesurau eraill. Tra bydd angen i ysgolion drwyddi draw fod yn ofalus wrth ddefnyddio cymariaethau a chymariaethau cenedlaethol ag ysgolion eraill, maent mewn sefyllfa ddelfrydol i olrhain cynnydd a chyflawniadau pob un o'u dysgwyr o fynediad i'r feithrinfa / P1 nes iddynt adael yn S2, S4 neu S6. Mae hyn yn eu galluogi i werthuso'r gwerth ychwanegol gan yr ysgol yn gyffredinol, ac ar wahanol gamau. Unwaith eto, er gwaethaf yr un amodau, gall ysgolion trwodd barhau i ganolbwyntio ar y graddau y mae tystiolaeth o welliant yn gyffredinol dros amser, gan ystyried unrhyw ddiffygion. Bydd ysgolion P1 i S2 a P1 i ysgolion S4 hefyd yn ennill llawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol trwy weithio gyda'u hysgol uwchradd S6 leol i olrhain perfformiad eu dysgwyr ar ôl trosglwyddo, er mwyn nodi agweddau ar gyfer gwella ansawdd addysg a chefnogaeth sydd maen nhw eu hunain yn darparu. Wrth werthuso'r gwerth y maent yn ei ychwanegu at gyflawniadau eu dysgwyr, gallai ysgolion S6 ei chael yn ddefnyddiol edrych ar berfformiad pobl ifanc sydd wedi ymuno â'u hysgol o ysgolion uwchradd iau ar wahân i berfformiad y rhai sydd wedi mynychu eu hysgol eu hunain trwy gydol eu gyrfa ysgol uwchradd.

Gall ysgolion trwodd hefyd ddysgu llawer trwy ddefnyddio gwybodaeth feincnodi a ddarperir gan eu hawdurdod addysg, a thrwy gymharu eu harfer a'u perfformiad eu hunain yn uniongyrchol ag arfer ysgolion eraill trwodd sy'n gweithredu mewn cyd-destun tebyg, y maent wedi'u nodi eu hunain.

Cwestiynau myfyriol ar gyflawniad

 • I ba raddau y mae ein dulliau o asesu, adborth a'r camau nesaf yn gyson ar draws pob cam o'r ysgol, ac yn ddigon trylwyr a chadarn i alluogi monitro cynnydd ar lefelau cam unigol, dosbarth a cham?

 • Pa mor dda ydyn ni am nodi yn gynnar y rhai sydd angen cefnogaeth ychwanegol gyda'u dysgu, gan gynnwys y rhai sy'n cyrraedd yn uwch, a sicrhau eu bod nhw'n derbyn cefnogaeth briodol ar bob cam yn yr ysgol?

 • Pa mor effeithiol y mae data o asesiadau, yn fewnol ac yn allanol, yn cael ei drosglwyddo ar draws camau yn yr ysgol, a pha mor dda ydyn ni'n defnyddio'r data hwn i adeiladu ar gyrhaeddiad blaenorol?

 • Faint ydyn ni'n ei wybod am ba mor dda y mae ein dysgwyr yn cyflawni pan fyddant yn mynd i'r ysgol uwchradd S6 neu i hyfforddi neu astudio ymhellach yn y coleg neu'r brifysgol?

 • Sut ydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth hon i wella ein cwricwlwm, ein dulliau dysgu ac addysgu a'n rhaglen ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol?

8. Y ffordd ymlaen

Mae sicrhau gwelliannau mewn dysgu yn fusnes craidd ysgolion trwodd, yn yr un modd ag y mae ym mhob ysgol yn yr Alban, gwledig a threfol, mawr a bach, cyn-ysgol, cynradd neu uwchradd.

Mae gan ysgolion trwodd draw fanteision sylweddol i adeiladu arnynt i ddiwallu anghenion dysgu'r holl blant a phobl ifanc y maent yn eu gwasanaethu. Mae'r manteision hyn yn cynnwys perthnasoedd cadarnhaol ymhlith aelodau o gymuned yr ysgol a chysylltiadau cryf â rhieni a phartneriaid cymunedol allweddol. Mae buddion eraill yn cynnwys y cyfleoedd mewn ysgolion trwodd i weithio ar draws sectorau i gefnogi dysgu, am hyblygrwydd wrth ddefnyddio staff ac adnoddau ac ar gyfer gweithredol a cyd-destunau dysgu ar y cyd yn y gymuned leol.

Trwy adeiladu ar y nodweddion cadarnhaol hyn, mae ysgolion trwodd, gan weithio gyda swyddogion awdurdodau lleol a phartneriaid cymunedol, mewn sefyllfa dda i wella profiadau a chanlyniadau dysgwyr. Mae'r canlynol yn feysydd blaenoriaeth ar gyfer myfyrio, trafod, cynllunio a gweithredu.

Nod y canllaw hwn fu nodi rhai o'r heriau a'r cyfleoedd allweddol i ysgolion trwodd a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, ac ysgogi myfyrio proffesiynol, deialog a thrafodaeth am welliannau mewn ymarfer a chanlyniadau.

Gobeithiwn y bydd y rhannu a'r ddeialog broffesiynol hon yn parhau trwy rwydweithio ymhlith y gymuned drwyddi draw, gan ddefnyddio technoleg fel GLOW. Dim ond dechrau yw'r canllaw byr hwn.

Dysgu gyda'n gilydd: Agor dysgu mewn ysgolion trwodd

Diolchiadau

Arolygiaeth Addysg Ei Mawrhydi (HMIE) yr Alban

Ysgolion sydd wedi'u cynnwys yn y prosiect:

Dim

AWDURON

© Hawlfraint y Goron 2010

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
Cyfarfodydd i ddod
Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!
English English Cymraeg Cymraeg