Ysgol Caer Elen -Ymchwil Cwricwlwm Newydd

Fforwm Ysgolion Pob Oed – Cyflwyno'r Holiadur Ymchwil

Ysgol neu Ysgolion sy'n Cymryd Rhan:

Ysgol Caer Elen

Awdurdod lleol a/neu Gonsortia?

Penfro/Partneriaeth

Ymchwilwyr Staff sy'n Cymryd Rhan:

Sarah Jenkins, Sara Jenkins, Gareth Davies, Gareth Owens, Tristian Lewis, Catrin Shaw, Rachel Algeo, Nerys Rees, Owain Edwards, Caryl James, Angharad Powell

Thema:

Datblygu Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Os “arall” nodwch:

Dim

Rhesymeg dros y dewis thema:

Mae mwyafrif y myfyrwyr sy'n trosglwyddo o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7 eisoes yn mynychu Ysgol Caer Elen. Mae’n hollbwysig felly bod tegwch yn agwedd gref ar ein darpariaeth cwricwlwm a’n darpariaeth lles er mwyn sicrhau nad yw myfyrwyr sy’n ymuno o ysgolion cynradd eraill o dan unrhyw anfantais addysgol nac emosiynol. Mae sicrhau continwwm cwricwlwm pwrpasol a llesiant ar draws ein clwstwr yn flaenoriaeth.

Beth oedd cwestiwn yr ymchwil?

Sut gallwn ni sicrhau continwwm cwricwlwm effeithiol a lles ar draws ein clwstwr i gynnig cyfle cyfartal i ddysgwyr tra ar yr un pryd yn parchu hawliau ysgolion ar draws y clwstwr i ganolbwyntio ar eu hamgylchedd a chynnig eu cwricwlwm eu hunain?

Pa ddyluniad ymchwil a ddefnyddiwyd?

Ymchwil Weithredu. (Datrys problemau ysgol ymarferol), Ymchwil Sefydliadol. (Dadansoddi a dehongli'r ysgol)., Ymarferydd Ymchwil. (Ymchwil gan ymarferwyr ysgol).

Os “arall” nodwch.

Dim

Dulliau ymchwil a ddefnyddiwyd.

Holiaduron., Adolygiadau Llenyddiaeth., Grwpiau Ffocws.

Os “arall” nodwch.

Dim

Sut y defnyddiwyd y cyllid i ddarparu adnoddau ar gyfer y dyluniad?

Staff cyflenwi, ymweliadau staff, deunyddiau ymchwil gan gynnwys llyfrau.

Os “arall” nodwch.

Dim

Beth oedd amcanion yr ymchwil?

Pwrpas yr ymchwil oedd datblygu dealltwriaeth ddyfnach o syniadau Lucy Crehan yn y lle cyntaf er mwyn sicrhau bod ein harlwy cwricwlwm ar draws y clwstwr yn canolbwyntio’n bwrpasol ar y ffordd fwyaf effeithiol o ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau myfyrwyr yn fwriadol. Roedd ffocws cryf ar goladu ystod eang o dystiolaeth yn seiliedig ar sut i ddatblygu cwricwlwm soffistigedig a chadarn a fyddai’n gyson bwrpasol. Roedd ffocws hefyd ar waith Mary Myatt, a chafodd arweinwyr MDaPh gyfle i ganolbwyntio ar y dystiolaeth a gyflwynwyd ganddi ynglŷn â sut i ddatblygu rhaglenni dysgu a fyddai’n sicrhau dysgu dwfn tra’n osgoi creu profiadau dysgu arwynebol. Er mwyn integreiddio addysgeg effeithiol â chynllunio’r cwricwlwm, canolbwyntiwyd ar waith James Mannion. Wrth ddysgu am ei waith, datblygodd athrawon ddealltwriaeth o'r ffyrdd gorau o wella effeithiolrwydd dysgwyr. Anogwyd athrawon i arbrofi ac yna myfyrio ar waith myfyrwyr i asesu effaith y rhaglenni addysgu a'r profiadau dysgu ar gynnydd.

Beth oedd canlyniadau'r ymchwil?

O ganlyniad i’r ymchwil hwn, llwyddodd athrawon i ddatblygu dealltwriaeth o sut i ddatblygu cwricwlwm cydlynol a chontinwwm addysgeg. Cafodd athrawon ar draws clwstwr Ysgol Caer Elen gyfleoedd i gydgynllunio, cydweithio a rhannu arferion da. Cafodd athrawon cynradd ac uwchradd gyfle i rannu eu harbenigedd, gan sicrhau bod eu dealltwriaeth o’r profiadau dysgu a gynigir ar draws y camau dilyniant yn gadarn. Mae athrawon bellach yn deall gwerth edrych y tu hwnt i’r sefydliad drwy addasu eu gwybodaeth o’r hyn sy’n digwydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Sut mae’r broses ymchwil wedi effeithio ar yr ysgol?

Mae hyder staff yn sicr wedi cynyddu, ac mae’r ymdeimlad o gydweithio strategol ar draws y clwstwr yn gryfach. Mae athrawon ar draws y clwstwr wedi datblygu model cynllunio sy’n sicrhau cysondeb a dealltwriaeth gyffredin o’r ffyrdd gorau o wella sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr. Roedd staff yn croesawu’r syniad bod ymchwil weithredol yn rhan annatod o’u gwaith a bod yr ymholi hwnnw’n arf pwerus sy’n cryfhau eu hymarfer. Mae staff yn teimlo eu bod wedi'u grymuso ac mae arbrofi yn rhywbeth i'w groesawu. Mae hyn wedi bod yn gam pwysig wrth i ni greu diwylliant sy’n seiliedig ar hunan-wella yn yr ysgol ac ar draws y clwstwr. Yr effaith ar fyfyrwyr yw eu bod yn dangos agweddau hynod gadarnhaol tuag at ddysgu, ac mae myfyrwyr Blwyddyn 7 a ymunodd â'r ysgol eleni wedi ymgartrefu'n llwyddiannus. Mae arolygon myfyrwyr a rhieni yn cadarnhau hyn.

Beth, os o gwbl, yw'r meysydd posibl ar gyfer ymchwil dilynol?

Y cam nesaf yw cwblhau mwy o ymchwil yn seiliedig ar ddatblygu effeithiolrwydd dysgwyr. Mae angen inni atgyfnerthu ein syniadau ac asesu effaith ein strategaethau dros amser. I’r perwyl hwn, bwriadwn barhau i gydweithio â James Mannion i sicrhau ein bod yn gweithredu ei syniadau’n bwrpasol drwy ofyn iddo adolygu ein cynlluniau a’n strategaethau.

Sut mae unrhyw newidiadau o ganlyniad i'r ymchwil wedi'u gweithredu?

Mae ein rhaglenni dysgu a’n cynlluniau ar draws yr ysgol a’r clwstwr yn gyson. Mae gan ein harweinwyr canol ddealltwriaeth fwy soffistigedig o’r elfennau sy’n rhan o gontinwwm cwricwlwm effeithiol. Maent wedi mapio medrau, profiadau a gwybodaeth yn gynhwysfawr, ac maent yn ystyried yr addysgeg fwyaf effeithiol. Mae gwefan ar gyfer y clwstwr wedi’i chreu sy’n galluogi athrawon ar draws y clwstwr i rannu arferion da a myfyrio ar eu gwaith ymchwil.

A all yr ysgol wneud argymhellion i ysgolion eraill yn seiliedig ar yr ymchwil?

Mae angen creu gallu i alluogi athrawon i gwblhau ymchwil yn y lle cyntaf ac yna i gydweithio a chynllunio gyda'i gilydd. Mae angen creu hinsawdd sy’n caniatáu i athrawon arbrofi a threialu, gan sicrhau bod athrawon yn cael y cyfle i fyfyrio ar eu canfyddiadau a’u rhannu. Wrth drafod blaenoriaethau ar gyfer hyfforddiant am y flwyddyn, dylid clustnodi dyddiadau penodol ar y calendr ysgol i annog cydweithio ar lefel clwstwr. Mae'r ymchwil a gynhaliwyd yn dangos yn glir y dylid osgoi gimigau ac y dylid osgoi hunan-dwyll - rhaid canolbwyntio ar ddysgu dwfn.

Ymarfer ymchwil moesegol

Mae'r ysgol yn cadarnhau bod yr ymchwiliad y manylir arno uchod wedi'i gynnal yn unol â Chanllawiau Moesegol ar gyfer Ymchwil Addysgol Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain 2018. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys caniatâd cyfranogwr, tryloywder, yr hawl i dynnu'n ôl, cymhellion, osgoi niwed, preifatrwydd a storio data, a datgelu.

Awdur yr Adroddiad:

Dafydd Hughes

Dyddiad yr Adroddiad:

31-01-2024

Diolchiadau

Sarah Jenkins, Sara Jenkins, Gareth Davies, Gareth Owens, Tristian Lewis, Catrin Shaw, Rachel Algeo, Nerys Rees, Owain Edwards, Caryl James, Angharad Powell

Ysgolion sydd wedi'u cynnwys yn yr YMCHWIL:

Ysgol Caer Elen

AWDURON

Dafydd Hughes

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
Cyfarfodydd i ddod
Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!
English English Cymraeg Cymraeg