Ysgol Llanhari ac Ysgol Bro Preseli – Ymchwil Arweinyddiaeth Pob Oedran

Fforwm Ysgolion Pob Oed – Cyflwyno'r Holiadur Ymchwil

Ysgol neu Ysgolion sy'n Cymryd Rhan:

Ysgol Llanhari ac Ysgol Bro Preseli

Awdurdod lleol a/neu Gonsortia?

Rhondda Cynon Taf a Sir Benfro

Ymchwilwyr Staff sy'n Cymryd Rhan:

Meinir Thomas, Rhonwen Morris, Ffion Porter, Catrin Thomas, Carwen Morgan Davies, Lloyd Owens

Thema:

Datblygu sgiliau arweinyddiaeth Pob Oed.

Os “arall” nodwch:

Dim

Rhesymeg dros y dewis thema:

Wrth i benaethiaid newydd eu penodi ymgymryd â rolau arweinyddiaeth o fewn ysgolion pob oed, mae deall a gwneud y gorau o fframwaith strwythurol yr ysgol yn dod yn hanfodol i lywio’r dirwedd addysgol sy’n datblygu. Mae’r ymchwil hwn yn deillio o fenter ragweithiol gan benaethiaid newydd i ymchwilio i aliniad y strwythur ysgol bob oed â blaenoriaethau addysgol cenedlaethol. Y bwriad yw meithrin penderfyniadau gwybodus, hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol, a chyfrannu at y nod trosfwaol o hyrwyddo canlyniadau addysgol yn unol â blaenoriaethau strategol cenedlaethol.

Beth oedd cwestiwn yr ymchwil?

Ymchwil weithredol i arweinyddiaeth strategol mewn ysgolion pob oed, 3-19, gyda ffocws penodol ar sut y caiff blaenoriaethau cenedlaethol eu datblygu trwy arweinyddiaeth wasgaredig effeithiol.

Pa ddyluniad ymchwil a ddefnyddiwyd?

Ymchwil Sefydliadol. (Dadansoddi a dehongli'r ysgol).

Os “arall” nodwch.

Dim

Dulliau ymchwil a ddefnyddiwyd.

Cyfweliadau, sylwadau.

Os “arall” nodwch.

Cyfarfodydd

Sut y defnyddiwyd y cyllid i ddarparu adnoddau ar gyfer y dyluniad?

Staff cyflenwi, ymweliadau staff.

Os “arall” nodwch.

Arall – Cyfarfodydd ar-lein

Beth oedd amcanion yr ymchwil?

Prif nod yr ymchwil hwn oedd cynyddu a dyfnhau’r ddealltwriaeth o brosesau ac egwyddorion ailstrwythuro a rennir mewn ysgolion pob oed drwy gymharu sefydliadau o faint tebyg. Gwnaed hyn trwy ymweliadau a chyfweliadau. Yn benodol, roedd y ffocws ar ddadansoddi a lledaenu cryfderau ein hysgolion a sefydliadau tebyg megis Ysgol Bro Teifi, Ysgol Gymraeg Gwynllyw, ac Ysgol Garth Olwg. Trwy'r dadansoddiad cymharol hwn, nod yr ymchwil oedd hwyluso'r broses o rannu syniadau, annog trafodaethau agored ar arferion effeithiol, ac archwilio dichonoldeb mabwysiadu strategaethau llwyddiannus gan sefydliadau cymheiriaid.

Beth oedd canlyniadau'r ymchwil?

Drwy gyflawni'r amcanion hyn, nod yr ymchwil oedd cyfrannu at ddatblygiad cyffredinol prosesau ailstrwythuro mewn ysgolion pob oed, gan wella ansawdd addysg ac alinio sefydliadau'n well â blaenoriaethau addysgol cenedlaethol. Mae’r ymchwil wedi cynyddu dealltwriaeth Penaethiaid ac uwch arweinwyr o natur ysgolion pob oed ac yn benodol, ysgolion 3-19. Mae trafodaethau agored wedi amlygu pwysigrwydd continwwm dysgu parhaus, gan bwysleisio’r cysylltiad rhwng addysg gynradd ac uwchradd.

Mae canfyddiadau cadarnhaol yn cynnwys aliniad cwricwlwm effeithiol, pontio llyfn rhwng cyfnodau, ac ymagwedd gyfannol at ddatblygiad myfyrwyr. Ymhlith yr heriau a nodwyd, mae angen cydweithio parhaus rhwng addysgwyr cynradd ac uwchradd, gan sicrhau cysondeb mewn methodolegau addysgu, a mynd i’r afael â bylchau posibl yn y cwricwlwm.

At eu gilydd, mae’r ymchwil yn tanlinellu arwyddocâd continwwm dysgu integredig o fewn lleoliad ysgol pob oed. Mae argymhellion ar gyfer gwelliant yn cynnwys datblygiad proffesiynol wedi’i dargedu ar gyfer arweinyddiaeth gynradd ac uwchradd, ymyriadau personol i fyfyrwyr, ac ymdrechion parhaus i wella sgiliau “dysgu dysgu” ar draws pob cyfnod. Nod y mewnwelediadau yw arwain strategaethau, mentrau, a strwythurau yn y dyfodol i wneud y gorau o'r profiad addysgol i fyfyrwyr o fewn y fframwaith ysgol bob oed.

Sut mae’r broses ymchwil wedi effeithio ar yr ysgol?

Mae trafodaethau proffesiynol rhwng penaethiaid ac uwch arweinwyr wedi cadarnhau dealltwriaeth gyffredin o sut mae datblygu arweinyddiaeth yn llwyddiannus yng nghyd-destun pob ysgol bob oed. Mae'r broses ymchwil wedi cadarnhau bod penderfyniadau strategol tebyg wedi eu gwneud yn y ddwy ysgol i hwyluso'r ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol, e.e. mae gan uwch arweinwyr y ddwy ysgol gyfrifoldebau traws-ysgol e.e .rôl CADY yw un 3-19. Trwy drafodaethau da, daethpwyd i’r casgliad bod dyfalbarhad fel arweinwyr yn bwysig! Gwelwyd bod yn rhaid argyhoeddi staff am addasiadau i drefniadau ymarfer wrth i gydweithwyr cynradd ac uwchradd ymateb i'r weledigaeth. Wrth reoli newid, cytunwyd bod angen gwerthuso a newid os nad yw elfennau'n gweithio. Cytunwyd bod yn rhaid i arweinwyr fod yn hyderus wrth gadw at y weledigaeth ar gyfer ein hysgolion pob oed.

Beth, os o gwbl, yw'r meysydd posibl ar gyfer ymchwil dilynol?

Ymchwil yn edrych ar rolau arweinyddiaeth ganol mewn ysgolion pob oed

Edrych ar agwedd arweinyddiaeth traws-ysgol benodol pob oed e.e. arweinwyr llythrennedd a rhifedd a chymharu profiadau

Sut mae unrhyw newidiadau o ganlyniad i'r ymchwil wedi'u gweithredu?

Nid oes unrhyw newidiadau wedi eu gweithredu gan fod y profiadau arweinyddiaeth yn debyg. Fodd bynnag, cynhaliwyd trafodaethau a derbyniwyd gwerthfawrogiad gwahanol staff a phrofiadau amrywiol o fewn ac ar draws sectorau. Canfuwyd nad oedd hyn yn gyfyngedig i un ysgol a chytunwyd na ddylai fod unrhyw oedi cyn datblygu ysgol lwyddiannus bob oed. Yn sgil yr ymchwil, gwelwyd ei bod yn deg derbyn hyn.

A all yr ysgol wneud argymhellion i ysgolion eraill yn seiliedig ar yr ymchwil?

Er gwaethaf rhai heriau ymarferol, mae’n amlwg yn y ddwy ysgol bod alinio cyfrifoldebau â blaenoriaethau cenedlaethol yn llwyddiant. Gwelwyd hefyd fod sicrhau cydbwysedd o ymarferwyr cynradd ac uwchradd ar y tîm arwain yn gryfder.

Ymarfer ymchwil moesegol

Mae’r ysgol yn cadarnhau bod yr ymchwiliad y manylir arno uchod wedi’i gynnal yn unol â Chanllawiau Moesegol ar gyfer Ymchwil Addysgol Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain 2018. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys caniatâd cyfranogwr, tryloywder, yr hawl i dynnu'n ôl, cymhellion, osgoi niwed, preifatrwydd a storio data, a datgelu.

Awdur yr Adroddiad:

Meinir Thomas a Rhonwen Morris

Dyddiad yr Adroddiad:

31-01-2024

Diolchiadau

Meinir Thomas, Rhonwen Morris, Ffion Porter, Catrin Thomas, Carwen Morgan Davies, Lloyd Owens

Ysgolion a gynhwyswyd yn yr ymchwil:

Ysgol Llanhari & Ysgol Bro Preseli

AWDURON

Meinir Thomas & Rhonwen Morris

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
Cyfarfodydd i ddod
Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!
English English Cymraeg Cymraeg